Tichá dolina je opäť ohrozená ťažbou - Aktualizované

MŽP SR nedisponuje informáciami o populácii lykožrútov, efektivite ťažby z hľadiska eliminácie lykožrútov, či informáciami týkajúcami sa stavu populácií chránených druhov a biotopov nachádzajúcich sa v Tichej a Kôprovej doline. Informácie, o ktoré VLK požiadal prostredníctvom infožiadosti a odpoveď MŽP zverejňujeme v plnom znení.

Žiadosť VLKa o informácie (pdf, 133 kB)
Odpoveď Ministerstva životného prostredia (pdf, 475 kB)

Ohrozenie Tichej a Kóprovej doliny trvá

Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Mgr. Jozefom Vojtekom a RNDr. Ladislavom Ambróšom plánuje povoliť ťažbu v cenných biotopoch národných prírodných rezervácií Tichej a Kôprovej doliny. Výnimku na ťažbu stromov, a s tým spojené poškodzovanie vegetačného a pôdneho krytu, v biotopoch chránených druhov živočíchov a rastlín, a v území s najprísnejším stupňom ochrany, požadujú Štátne lesy TANAPu bez limitovania objemu ťažby a v trvaní do konca roku 2016!

Podrobnosti o ústretovosti MŽP SR k požiadavke ŠL TANAP a ignorovania základných ekologických princípov vývoja lesných ekosystémov, či ekologických nárokov lesných druhov, nájdete v dokumentoch, ktoré vám v plnom rozsahu sprístupňujeme.

 • Žiadosť ŠL TANAP z 9. septembra 2009 (pdf 419 kB)
 • Doplnenie žiadosti ŠL TANAP z 21. septembra 2009 (pdf 110 kB)
 • Doplnenie žiadosti ŠL TANAP z 21. septembra 2009 - príloha (pdf 427 kB)
 • Stanovisko ŠOP SR Ústredie z 15. októbra 2009 (pdf 165 kB)
 • Stanovisko ŠOP SR TANAP z 20. októbra 2009 (pdf 1,59 MB)
 • Stanovisko ŠOP SR TANAP z 20. októbra 2009 - mapa (pdf 424 kB)
 • Stanovisko ŠOP SR TANAP z 20. októbra 2009 - príloha 2 (pdf 643kB)
 • Stanovisko ŠOP SR TANAP z 20. októbra 2009 - príloha 3 (pdf 796 kB)
 • Oboznámenie MŽP SR z 29. októbra 2009 (pdf 289 kB)

Znenie stanoviska LZ VLK adresovaného Ministerstvu životného prostredia v rámci prebiehajúceho správneho konania
(pdf, 143 kB)

Nasledovné štúdie, vyjadrenia, stanoviská, výzvy a iné súvisiace materiály zaslalo LZ VLK Ministerstvu životného prostredia SR s požiadavkou o ich zaradenie do spisu medzi podklady rozhodnutia k požiadavke ŠL TANAP ťažiť v NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina:

 • Vyjadrenie k zásahom požadovaných Štátnymi lesmi TANAP v NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina s piatym stupňom ochrany, Ing. Baláž Erik, august 2009 (pdf)
 • Správa o výskyte tetrova hlucháňa v Tichej a Kôprovej doline, Ing. Baláž Erik, Stráž prírody, 8. 7. 2009. (pdf)
 • Vyhlásenie pedagógov a výskumných pracovníkov Fakulty ekológie a environmentalistiky, Technickej univerzity vo Zvolene k snahe Štátnych lesov TANAPu o vykonávanie ochranných a obranných ťažobných činností v NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina, Ing. Wiezik Michal, PhD., prodekan pre vedu a výskum, Mgr. Androvičová Zlata, CSc., Ing. Gallayová Zuzana, PhD., Mgr. Jakubec Bruno, doc. PhDr. Krchnák Peter, CSc., Ing. Kubovčík Vladimír, PhD., doc. Ing. Kunca Vladimír, PhD., Ing. Lepeška Tomáš, PhD., doc. Ing. Michalková Eva, CSc., Ing. Novikmec Milan, PhD., Mgr. Rácz Attila, Ing. Svitok Marek, Ing. Škvareninová Jana, PhD., prof. RNDr. Šteffek Jozef,CSc., Ing. Vician Vladimír, PhD., Ing. Wieziková Adela, 17. 6. 2009 (pdf)
 • Vyhlásenie Botanickej záhrady Univerzity Komenského k situácii v Tatranskom národnom parku a v Národnom parku Nízke Tatry, Pracovníci Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave a v Blatnici, 16. 6. 2009 (pdf)
 • Odborné stanovisko (s prílohami adresované KÚŽP Prešov), Univerzita Komenského Botanická záhrada, Blatnica, 10. 6. 2009 (pdf)
 • Informácie o vybraných druhoch vtákov v Tatrách pre Európsku komisiu, Ing. Topercer Ján, CSc., Botanická záhrada UK v Blatnici, 3. máj 2007 (pdf)
 • Stanovisko k zoologickej argumentácii v zázname o kontrole SIŽP – IŽP Žilina zo 4. júla 2007 č. 5357-21344/75/2007, Ing. Topercer Ján, CSc., Botanická záhrada UK v Blatnici, 5. november 2007 (pdf)
 • Posúdenie vplyvu prípadného odstránenia vetrového polomu z 19. novembra 2004 na ekosystémy Tichej a Kôprovej doliny (TANAP), Ing. Topercer Ján, CSc., Botanická záhrada UK v Blatnici, 13. február 2007 (pdf)
 • Stanovisko k začatiu konania o zmene rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia v Prešove č.1/2009/00192-037/KM-R zo dňa 26. marca 2009 na návrh Štátnych lesov TANAP-u č. F/2009/0080 zo dňa 7. mája 2009, Ing. Topercer Ján, CSc., Botanická záhrada UK v Blatnici, 10. jún 2009 (pdf)
 • Vyjadrenie Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied k plánovaným zásahom v NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina s piatym stupňom ochrany prírody, RNDr. Jarolímek Ivan, CSc., riaditeľ BÚ SAV, 10. jún 2009 (pdf)
 • Protest proti udeleniu výnimky na ťažbu v Tichej a Kôprovej doline v Tatrách, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied, Doc. RNDr. Kováč Ľubomír, CSc., Doc. RNDr. Panigaj Ľubomír, CSc., Doc. RNDr. Hudec Igor, CSc., RNDr. Mock Andrej, PhD., RNDr. Ľuptáčik Peter, PhD., 8. jún 2009 (pdf)
 • Posmršťové vtáčie zoskupenia a biotopy v NPR Tichá dolina: štruktúra, činitele, manažmentový plán, Ing. Topercer Ján, CSc., Botanická záhrada UK, Blatnica, (konferencia – Vplyv vetrovej kalamity na vývoj lesných ekosystémov v Tatrách, Tatranská Lomnica, 5. – 6. november 2009) (pdf)
 • Limbové pralesy – Nefcerka, Ing. Michal Wiezik, PhD., verejné stanovisko zverejnené na http://wiezik.blog.sme.sk/c/202627/Limbove-pralesy-Nefcerka.html, 24. august 2009,  (pdf)
 • Záver Tichej a Kôprovej doliny – prirodzená dynamika smrečín, Ing. Michal Wiezik, PhD., verejné stanovisko zverejnené na http://wiezik.blog.sme.sk/c/201417/Zaver-Tichej-a-Koprovej-prirodzena-dy..., 6. august 2009,  (pdf)
 • Tichá dolina roku pána 2009, Ing. Michal Wiezik, PhD., verejné stanovisko zverejnené na http://wiezik.blog.sme.sk/c/201147/Ticha-dolina-roku-pana-2009.html, 4. august 2009, (pdf)
 • Význam rozsiahlych veterných kalamít pre biodiverzitu lesa, Ing. Michal Wiezik, PhD., verejné stanovisko zverejnené na http://wiezik.blog.sme.sk/c/175535/Vyznam-rozsiahlych-veternych-kalamit-..., 17. december 2008, (pdf)
 • Podkôrnikovité (Coleoptera: Scolytidae) v Tichej doline 2005 – 2008, Zach Peter, Kršiak Branislav, Kulfan Ján, Vargová Katarína; Ústav ekológie lesa SAV Zvolen; Pokalamitný výskum v TANAP-e 2008,  (pdf)
 • Podkôrny hmyz v Tatrách, Ferenčík Ján, Výskumná stanica a Múzeum ŠL TANAPu, Stará Lesná 20. – 21. 11. 2008; Pokalamitný výskum v TANAP-e 2008,  (pdf)
 • Spoločenstvá pôdnych článkonožcov (Arthropoda) na lesných plochách TANAP-u poškodených veternou kalamitou s odlišným hospodárením so zvláštnym zreteľom na spoločenstvá chvostoskokov (Hexapoda, Collembola) – obdobie 2005 – 2006, Čuchta Peter, Kováč Ľubomír, Miklisová Dana (Ústav zoológie SAV, Ústav biologických a ekologických vied, UPJŠ Košice); Pokalamitný výskum v TANAP-e 2008,  (pdf)
 • Aktivita pôdnych mikroorganizamov na kalamitných plochách TANAP-u, Gömöryová E., Střelcová K., Gömöry D. (Lesnícka fakulta, TU Zvolen); Pokalamitný výskum v TANAP-e 2008,  (pdf)
 • Sukcesia drobných zemných cicavcov (Insektivora, Rodentia) na pokalamitných plochách TANAP-u, Hlôška Ladislav, Chovancová Barbara, Šoltésová Anna (Považské múzeum v Žiline, Výskumná stanica a múzeum TANAPu, ŠL TANAPu); Pokalamitný výskum v TANAP-e 2008,  (pdf)
 • Veterná katastrofa vo Vysokých Tatrách a jej dopad na spoločenstvá bystruškovitých (Col. Carabidae) – výsledky z rokov 2007 a 2008, Šustek Zbyšek, Ústav zoológie SAV; Pokalamitný výskum v TANAP-e 2008, (pdf)
 • Vedecké zhodnotenie regeneračnej schopnosti lesov v Tichej doline, Ing. Wiezik Michal, PhD., verejné stanovisko zverejnené na http://wiezik.blog.sme.sk/c/172325/Vedecke-zhodnotenie-regeneracnej-scho..., 18. november 2008, (pdf)
 • Argumenty prečo neťažiť v Tichej a Kôprovej doline - Chránené živočíchy, Ing. Kaliský Karol, (pdf)
 • Informácia o súčasnom stave spracovania údajov o napadnutí lesov podkôrnym hmyzom s osobitným zreteľom na bezzásahové územia v zmysle uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 1117 zo 4. novembra 2008., Informatívny materiál predložený ministrom životného prostredia a ministrom pôdohospodárstva a vzatý na vedomie na rokovaní vlády 141/2009, 4. 3. 2009, (pdf)
 • The influence of bark beetles outbreak vs. Salvage logging on ground layer vegetation in Central European mountain spruce forests, Jonášová Magda, Prach Karel; Biological conservation 141 (2008), 1525 – 1535, (pdf)
 • Nesúhlas a ospravedlnenie, Doc. RNDr. Marián Janiga, CSc., Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, verejná reakcia účastníka konferencie Aktuálne otázky ochrany prírody v územiach NATURA 2000 na závery konferencie od ktorých sa dištancoval. (pdf)
 • Niektoré zistenia biotopov a druhov v NPR Tichá dolina a ich význam pre ekológiu, evolúciu krajiny a manažment, Ing. Topercer Ján, Botanická záhrada UK, Blatnica, 25. 10. 2007 (pdf)
 • Žiadame o vypočutie druhej strany – otvorený list ochranárov a odbornej verejnosti predsedovi vlády Slovenskej republiky, Ing. Baláž Erik, Ing. Kaliský Karol, Ing. Lukáč Juraj, Ing. Polák Pavol, Ing. Ján Topercer, CSc., Ing. Tomáš Vančura; Platforma EKOFÓRUM, 6. október 2008 (pdf)
 • The European spruce bark beetle Ips typographus in a national park: from pest to keystone species, Müller Jörg, Bußler Heinz, Goßner Martin, Rettelbach Thomas, Duelli Peter; Biodivers. Conserv. DOI 10.1007/s10531-008-9409-1 (pdf)
 • Reakcia na stanovisko Ing. Jána Mizeráka zo dňa 17. 5. 2007 k „Výzve Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV k aktuálnemu dianiu v Tichej a Kôprovej doline, ako aj k celkovej situácii v ochrane prírody“ formou otvoreného listu, RNDr. Šibík Jozef, PhD., Slovenská akadémia vied, Botanický ústav, 5. september 2007 (pdf)
 • Odborný posudok k poškodeniu biotopov národného a európskeho významu v NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina, Ing. Polák Pavol, 3. máj 2007 (pdf)
 • Výzva Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV k aktuálnemu dianiu v Tichej a Kôprovej doline, ako aj k celkovej súčasnej situácii v ochrane prírody na Slovensku, Doc. RNDr. Mistrík Igor, CSc., predseda SBS Botanický ústav SAV, RNDr. Mereďa Pavol, vedecký tajomník SBS, Botanický ústav SAV, 26. apríl 2007 (pdf)
 • Výzva vedcov proti odstraňovaniu dreva z Národných prírodných rezervácií Tichá a Kôprová dolina, 22. 4. 2007 (Deň Zeme), Výzvu podpísalo 109 odborných pracovníkov z rôznych vedeckých inštitúcií (pdf)
 • Hodnotenie dokumentu NPR Tichá a Kôprová – Štúdia posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti na priaznivý stav predmetu ochrany (Štátna ochrana prírody SR, január 2007), Ing. Křenová Zdenka, Ing. Polák Pavol, apríl 2007. (pdf)
 • Otevřený dopis českých vědců ministrovi životního prostředí Slovenské republiky k navrhovaným zásahům v NPR Tichá a Koprová dolina, RNDr. Hofmeister Jeňýk, Ph.D., Doc. PaeDr. Farkač Jan, CSc., RNDr. Hruška Jakub, CSc., RNDr. Jonášová Magda, Ph.D., RNDr. Křenová Zdenka, Ph.D., Prof. RNDr. Marec František, CSc., Prof. RNDr. Prach Karel, CSc., Prof. RNDr. Rusek Josef, DrSc., Prof. RNDr. Sehnal František, CSc., Doc. Ing. Spitzer Karel, CSc., Ing. Svoboda Miroslav, Ph.D., Prof. Ing. Šantrůčková Hana, CSc., Doc. RNDr. Šula Jan, CSc., Ing. Vrška Tomáš, Ph.D., RNDr. Zelený Jiří CSc.; 30. 3. 2007 (pdf)
 • Riaditeľ NP Bavorský les nesúhlasí so závermi konferencie, medzinárodná konferencia „Podkôrny hmyz, jeho vplyv na lesné ekosystémy v chránených územiach, 18. – 20. marec Podbanske, stanovisko K. F. Sinnera zverejnené v tlačovej správe LZ VLK, 21.3.2007. (pdf)
 • Medzinárodná konferencia – Podkôrny hmyz, jeho vplyv na lesné ekosystémy v chránených územiach možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ pri ochrane prírody a krajiny – závery konferencie, Podbanské, 18 – 20. 3. 2007. (pdf)
 • Vyjadrenie Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k štúdii posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti na priaznivý stav predmetu ochrany v NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina, Ing. Baláž Erik, 20. 2. 2007 (pdf)
 • Odborné stanovisko a posúdenie vplyvov prípadného spracovania kalamity v oblasti Tichej a Kôprovej doliny v Tatranskom národnom parku, Doc. RNDr. Kocian Ľudovít, CSc., Doc. RNDr. Krno Iľja, DrSc., RNDr. Stloukal Eduard, PhD., 31.1.2007 (pdf)
 • Sťažnosti Komisie k následkom veternej kalamity – zaslanie podpísanej verzie + príloha č. 7.: Odborné odôvodnenie diferencovaného prístupu k odstraňovaniu následkov veternej smršte z 19. novembra 2004 v územiach NATURA 2000 v Tatranskom národnom parku, Kópia spoločného listu ministra ŽP a MP odoslaná Komisii v súvislosti so sťažnosťou LZ VLK evidovanou pod číslom 4717/2006, 18. 12. 2006. (pdf)
 • List Ing. Jána Topercera, CSc. ministrovi životného prostredia Ing. Arch. Jaroslavovi Izákovi, 26. 9. 2006 (pdf)
 • Poskytnutie informácií, Ing. Baláž Erik, 14. 8. 2006. (pdf)
 • Stanovisko vedcov a odborných pracovníkov k ohrozeniu Tatranského národného parku, Ing. Jakuš Rastislav, PhD., Doc. RNDr. Kocian Ľudovít, CSc.,RNDr. Stloukal Eduard, PhD., Prof.RNDr. Huba Mikuláš, CSc., Ing. Topercer Ján, CSc., Prof. RNDr. Plesník Pavol, DrSc., Ing. Maňkovská Blanka, DrSc., Ing. Ježík Marek, PhD., Ing. Blaženec Miroslav, PhD., Ing. Kaňuch Peter, PhD., Ing. Ujházy Karol, PhD., Doc. Ing. Krížová Eva, PhD., Ing. Kunca Vladimír, PhD., Mgr. Kluvánková-Oravská Tatiana, PhD., RNDr. Vlachovič Milan, CSc., Prof. RNDr. Sehnal František, CSc., Mgr. Jonášová Magda, PhD., Mgr. Bednár Jozef, Oxford University Centre for the Environment; 17. 7. 2006 (pdf)
 • Zachráňme Tichú a Kôprovú dolinu - verejný list ministrovi pôdohospodárstva a životného prostredia, 22 mimovládnych organizácií, 30. 6. 2006 (pdf)
 • Odborný posudok na „Štúdiu posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti na priaznivý stav predmetu ochrany“ zo dňa 31. 1. 2006, Ing. Jakuš Rastislav, PhD., 19. 2. 2006 (pdf)
 • Effects of intensive versus no management startegies during an outbreak of the bark beetle Ips Typographus (L.) (Col.: Curculionidae, Scolytinae) in the Tatra Mts. In Poland and Slovakia, Wojciech Grodzki, Rastislav Jakuš, Eva Lajzová, Zuzana Sitková, Tomasz Maczka, Jaroslav Škvarenina; Ann. For. Sci. 63(2006) 55-61, INRA, EDP Sciences, 2006 (pdf)
 • Windthrowns and Spruce Bark Beetles in Protected Areas in Polish Mountains: Survey and Experiences, Grodzki Wojciech, Starzyk Jerzy R., Kosibowicz Mieczyslaw, Maczka Tomasz, Michalcewicz Jakub; IUFRO Working Party 7.03.10 Proceedings of the Workshop 2006, Gmunden/Austia (pdf)
 • Salvage Logging, Ecosystem Processes and Biodiversity Conservation, Lindermayer D.B. and Noss, R. F.; Conservation Biology Volume 20, No. 4, 949-958, 2006 (pdf)
 • Vtáky TANAP-u hniezdiace v prostredí zasiahnutom smršťou a ich hniezdne nároky v rôznych typoch prostredia, Kocian Ľudovít, Topercer Ján, Baláž Erik, Fiala Jozef; Folia faunistica Slovaca, 2005, 10 (9): 37 – 43 (pdf)
 • List ministra životného prostredia č. 704/2005-min adresovaný Ing. Lukáčovej, 8. 7. 2005. (pdf)
 • List Ing. Jána Topercera, CSc. ministrovi životného prostredia Prof. RNDr. Lászlóvi Miklósovi, DrSc., 27. 5. 2005. (pdf)
 • Odporúčania z medzinárodnej konferencie v Sielnici pri Zvolene, 18. – 21 .4. 2005 (anglická a slovenská verzia) angl. verzia (pdf), slov. verzia (pdf)
 • IUCN Mission to Tatra National Park, Republic of Slovakia, April 2005, Crofts Roger, Zupancic – Vicar Maria, Marghescu Tamas and Tederko Zenon, (originálna správa v angličtine; výňatok zo záverečnej správy (zhrnutie a odporúčania) v slovenčine; sprievodný list pre ministra životného prostredia) sprievodný list, angl. (pdf), závery, slov. (pdf), angl. závereč. správa (pdf)
 • Vyhlásenie Snemu Slovenskej akadémie vied k situácii v Tatrách, Ing. Krištiak Jozef, CSc., 20. 12. 2004. (pdf)
 • Odporúčania Slovenskej ekologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied vláde Slovenskej republiky k riešeniu následkov prírodnej pohromy v Tatrách 19. novembra 2004, Hlavný výbor Slovenskej ekologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, 9. 12. 2004 (pdf)
 • Vetrová kalamita v Tatranskom národnom parku, WWF, december 2004. (pdf)
 • Výzva Nové Tatry - o budúcnosti tatier má rozhodnúť celá spoločnosť, výzvu predložilo 83 mimovládnych organizácií, 25. 11. 2004 (pdf)
 • Vyhlásenie Akademického senátu a Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Unoverzity Komenského v Bratislave k ďalšiemu osudu Tatranského národného parku, Prof. RNDr. Gáplovský Anton, DrSc., dekan PriF UK, Doc. RNDr. Gajdoš Vojtech, CSc., predseda AS Prif UK; 2004 (pdf)
 • Forest development after large area disturbance in high elevations of the Bavarian Forest National Park, Nationalpark Bayerischer Wald, Research Department (pdf)
 • Vegetation Dynamics in Central European Forest Ecosystems (Near-Natural as Well as Managed) after Storm Events, Fischer Anton, Lindner Marcus, Abs Clemens, Lasch Petra, Folia Geobotanica 37:17-32,2002 (pdf)