Informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov

Lesoochranárske zoskupenie VLK, občianske združenie, IČO: 31303862, so sídlom Tulčík 310, 082 13 (ďalej len LZ VLK) ako prevádzkovateľ informačných systémov na spracovanie osobných údajov, Vám týmto poskytuje tieto informácie s cieľom vysvetliť, ako spracúvame a chránime Vaše osobné údaje.

LZ VLK spracováva vaše osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami.

S pripomienkami alebo otázkami k spracovaniu osobných údajov, nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: alfa@wolf.sk alebo na poštovej adrese LZ VLK, Tulčík 310, 082 13.

Kedy spracúvame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame:

 • ak ste s nami uzatvorili zmluvu (napríklad darovaciu, kúpnu atď.),
 • ak ste nás finančne podporili,
 • ak ste podpísali našu petíciu alebo inú podpisovú akciu,
 • ak ste boli účastníkom podujatia, ktoré sme organizovali,
 • ak ste nám zatelefonovali, napísali e-mailom, poštou alebo prostreníctvom furmuláru na webovej stránke alebo ste s nami komunikovali inými prostriedkami.

Aké osobné údaje spracúvame
Rozsah spracúvaných údajov je:

 • titul, meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, emailová adresa,
 • v prípade zmluvného vzťahu je rozsah uvedený v zmluve.

Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje

 • pri zmluvnom vzťahu je účelom spracovávania napĺňanie zmluvy,
 • pri komunikácii s našimi existujúcimi podporovateľmi alebo záujemcami o našu činnosť, je účelom informovanie o našich aktivitách
 • pri spracovaní petícii alebo iných podpisových akcii je účelom ich odovzdanie príslušnej štátnej organizácii.

Aký právny základ nám umožňuje spracúvať vaše osobné údaje

 • Plnenie zmluvy - právnym základom je uzatvorenie zmluvy a na jej základe spracovávame osobné údaje z nej vyplývajúce,
 • Splnenie právnych povinností – vaše údaje sú spracovávané na základe povinností súvisiacich s účtovnými, daňovými a iným právnymi predpismi,
 • Súhlas – osobné údaje spracovávame na základe súhlasu, ktorý ste nám dali, vami udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať v súlade s vašimi právami dotknutej osoby,
 • Oprávnený záujem – vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj na účely našich oprávnených záujmov. Naším oprávneným záujmom je informovať našich darcov a podporovateľov o našich aktivitách, keďže o ne prejavili záujem darom alebo inou podporou. Ďalším oprávneným záujmom sú analytické účely a zaistenie bezpečnosti našich webových stránok a ostatných komunikačných kanálov.

Doba spracovania osobných údajov
Osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutne potrebnú na vyššie uvedené účely a pokiaľ trvá účel ich spracovania. Doba spracovania osobných údajov spracúvaných na plnenie právnych povinností sa riadi príslušnými zákonmi. V prípade spracovanie osobných údajov na základe Vami udeleného súhlasu po dobu, na ktorú bol súhlas udelený (spravidla 5 rokov). Po uplynutí tejto doby uchovávame vaše údaje (najmä súhlas a odvolanie súhlasu) v nevyhnutnom rozsahu pre prípadnú obhajobu svojich práv. Pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané z dôvodu oprávneného záujmu LZ VLK, potom sú osobné údaje spracovávané po dobu trvania oprávneného záujmu, kedy po jeho skončení budú vymazané.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Keďže je pre nás bezpečnosť vašich osobných údajov prioritou, prijali sme zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili ich bezpečné spracovanie. Prístup pracovníkov LZ VLK k osobným údajom je obmedzený iba na údaje potrebné pre ich prácu. Pracovníci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a sú riadne vyškolení.
Na zabezpečenie niektorých aktivít, ako organizovanie kampaní, rozposielok, vedenie účtovníctva a podobne, využívame služby dôveryhodných tretích strán tzv. sprostredkovateľov. V takých prípadoch vyžadujeme, aby tieto spoločnosti mali porovnateľnú úroveň ochrany osobných údajov.
K sprístupneniu vašich osobných údajov môže dôjsť aj na základe rozhodnutia súdov alebo iných štátnych orgánov prípadne v súlade s povinnosťou uloženou príslušným právnym predpisom. S vašimi osobnými údajmi neobchodujeme ani ich neposkytujeme tretím stranám, ktorých činnosť nesúvisí s výkonom našich aktivít.

Zdroj údajov
Údaje získavame v rámci svojej činnosti priamo od dotknutých osôb a spracúvame ich automatizovanými aj manuálnymi prostriedkami.

Vaše práva

V rámci ochrany vašich osobných údajov teda osobných údajov dotknutých osôb máte tieto práva:

 • Právo odvolať súhlas – máte právo odvolať nám daný súhlas na spracovanie vašich osobných údajov zaslaním emailu na emailovú adresu alfa@wolf.sk alebo na poštovú adresu LZ VLK, Tulčík 310, 082 13. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania, ktoré sme vykonávali predtým.
 • Právo prístupu k osobným údajom - máte právo požiadať nás o informáciu, aké osobné údaje o vás spracovávame, a my vám ich do 30 dní zašleme.
 • Právo na opravu osobných údajov – máte právo na zmenu, doplnenie alebo opravu vašich údajov, ktoré spracúvame.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov – na požiadanie odovzdáme vám alebo inému subjektu vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Právo namietať – v prípade porušenia našich povinností týkajúcich sa zberu alebo spracovania osobných údajov máte právo nás požiadať o vysvetlenie takého konania, aby sme sa zdržali takého konania, odstránili takto vzniknutý stav, aby sme sa na svoje náklady ospravedlnili prípadne poskytli iné zadosťučinenie alebo aby osobné údaje boli zablokované alebo zlikvidované. Na základe vyššie uvedených práva sme povinný vás bezodkladne informovať o blokovaní, oprave, doplnení, likvidácii a poskytnúť vám potrebnú súčinnosť a vysvetlenia
 • Právo na vymazanie – máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak je splnený jeden z týchto dôvodov:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované
 • odvoláte váš súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší dôvod pre ich spracovanie
 • vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ich spracovanie
 • osobné údaje sú nezákonne spracovávané
 • Právo podať sťažnosť dozornému úradu – ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, www.dataprotection.gov.sk, Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27
 • Platnosť týchto Informácii o spracúvaní a ochrane osobných údajov je od 25.5.2018