Kto sme

Vážení priatelia,

opäť som tohto roku, už po stýkrát, dostal otázku: „ Aké sú podľa Vás z ekologického hľadiska klady a zápory živých a umelých vianočných stromčekov?“

Medzi nami sa totiž nachádza veľké množstvo priaznivcov „živých“ vianočných stromčekov a argumentujú predovšetkým tradíciou, ale i vôňou ihličia. Proti nim v debatách stoja presadzovatelia umelohmotných stromčekov. Nižšie náklady či dokonca ekológia sú ich hlavnými argumentačnými zbraňami.

Naša vízia

Biosféru tvorí obrovské množstvo žijúcich druhov a jedincov rôznych organizmov. Boli tu dávno pred príchodom človeka, vytvárali komunity, spoločenstvá a získavali kolektívnu pamäť, ktorá im umožňovala prežívať rôzne nástrahy života. Za miliardy rokov vznikla na Zemi obrovská pavučina života, kde organizmy navzájom komunikujú, spolupracujú, bojujú medzi sebou a vytvárajú tak jeden superorganizmus – biosféru.

Čo sme už urobili

Od roku 1993, kedy vzniklo Lesoochranárske zoskupenie VLK ako občianske združenie, systematicky pracujeme na naplnení našej filozofie, ktorou je záchrana prirodzených lesov. Keďže u nás neexistujú chránené územia, z ktorých je vylúčená ľudská činnosť, vytvárame sieť prísne chránených území pod názvom Evolučné lesy®. V týchto rezerváciách alebo iných prísne chránených zónach majú rastliny a zvieratá možnosť žiť svoj riadny a nerušený život bez zásahu človeka.

Kmene

Pobočky LZ VLK sa nazývajú kmene. Vznikajú pri jednotlivých pohoriach a riadia sa stanovami LZ VLK. Každý kmeň má svojho kmeňového náčelníka.
Ak máte záujem pomôcť alebo pracovať v konkrétnom existujúcom kmeni, napíšte buď priamo do kmeňa alebo sa ozvite centrále - tam vás nasmerujeme na lokálnych jednotlivcov, či formujúci sa kmeň aj v iných častiach Slovenska.

Odborná rada

Naša odborná rada je orgánom dohliadajúcim na plnenie našej vízie, kontrolujúci a udržiavajúci odbornosť našej práce. Zároveň sú jej členovia i oporami, s ktorými konzultujeme naše i vaše otázky či problémy týkajúce sa prírodných ekosystémov a ich ochrany.

  1. Brock Evans – aktivizmus, fundraising
  2. Chris Maser – udržateľné lesníctvo
  3. Orville Camp – praktické ekolesníctvo
  4. Prof. Erazim Kohák – ekologická etika
  5. Jaromír Bláha – lesy ČR
  6. John Seed – kampane

Naše aktivity

Výročné a finančné správy

rok 2019 - pdf (3,63 MB)
rok 2018 - pdf (4,93 MB)