Medvede vo voľnej prírode

Vo všeobecnosti sa ľudia medveďov boja. Napriek tejto predstave o medveďovi ako nebezpečnej šelme je to plaché zviera, ktoré sa stretnutiam s človekom vyhýba.. Starými Slovanmi bol uctievaný ako apotropaické zviera - chrániace pred zlými silami. Ešte donedávna bola postava preoblečená za medveďa súčasťou rusínskych svadieb na východnom Slovensku.

areál výskytuMedveď hnedý (Ursus arctos) je naša najväčšia šelma. V Európe sa vyskytuje v Škandinávii, Karpatoch, Balkáne, Alpách a Pyrenejach. Skutočný počet medveďov žijúcich na Slovensku nikto nepozná. Pravdepodobne ich však u nás žije 1000 až 1300 (podľa posledného mapovania ukončeného na jar 2015 to je 1256 jedincov s odchýlkou plus mínus 233 kusov). Najčastejšie sa s medveďmi môžete stretnúť v horách stredného a severného Slovenska a vo Východných Karpatoch. Jeden medveď potrebuje pre svoj život územie veľké niekoľko desiatok km2. Aj keď je medveď po väčšiu časť roka samotár, v tej istej oblasti sa obyčajne vyskytuje viac jedincov. Dospelý samec môže vážiť 200 - 300 (350) kg, samice sú asi o tretinu menšie.

medveďMedvede vychádzajú z brlohu vo februári až apríli, v závislosti od dostatku potravy, počasia a charakteru lokality. Pária sa koncom jari. Sú všežravce a ich jedálny lístok sa počas roka mení podľa toho, ako postupne nachádzajú stále iné zdroje potravy. Na jar sa živia výhonkami tráv a prvých rastlín, niekedy sa priživia na uhynutých zvieratách. V lete a na jeseň je ich potrava bohatšia. Konzumujú množstvo bylín, bobule lesných plodov, bukvice a žalude, obilné zrná, plody ovocných stromov, larvy mravcov a ôs, žaby, slimáky a pod. Medvede nie sú dobrými lovcami. Príležitostne sa im podarí chytiť mláďatá, choré, poranené alebo staré zvieratá. Niektoré jedince napádajú nedostatočne strážené hospodárske zvieratá. V jeseni medvede zintenzívňujú prijímanie potravy kvôli príprave na zimný spánok. Do brlohu sa ukladajú v novembri až decembri. Zimujú na neprístupných miestach, pod vývratmi stromov, v skalných puklinách a jaskyniach. V lesoch, preplnených cestami, takéto miesta nenachádzajú a počas zimného spánku bývajú často vyrušované ľuďmi. V januári vrhne medvedica v brlohu 1 - 3, výnimočne až 4 mláďatá. Tie potom zostávajú s medvedicou 2 až 3 roky.

medveďPozorovať medveďa vo voľnej prírode je pre bežného návštevníka hôr vzácnosťou. Oveľa častejšie narazíte na rôzne pobytové znaky, ako sú napríklad stopy, trus alebo záhryzy na stromoch. Stopy zadnej laby dospelého medveďa sú približne také veľké ako ľudské. Zadné stopy sa ľudským podobajú aj tvarom, predné sú kratšie. Obidve stopy majúpo päť prstov a dlhé pazúry. Medvedí trus je najväčší zo všetkých našich divo žijúcich zvierat. Je kašovitý a možno v ňom rozlíšiť zvyšky nestrávenej potravy. Medvede si môžu svoje teritóriá vyznačovať záhryzmi na stromoch. Tie si ľahko všimnete podľa odlúpnutej kôry stromu (obyčajne na ihličnatých stromoch vo výške 180 - 220 cm). Keďže sa medvede o toto miesto otierajú, nájdete tam aj chumáče srsti, prípadne stopy po pazúroch. Polámané konáre ovocných stromov, rozhrabané osie hniezda a mraveniská môžu rovnako prezrádzať prítomnosť medveďa.

Ako sa správať pri stretnutí s medveďom

Medveď napadne človeka len výnimočne, najčastejšie keď:

 • je poranený (pri poľovačke, dopravných nehodách)
 • je synantropný (zvyknutý na ľudskú potravu, odpadky a stratil prirodzenú plachosť)
 • nemá možnosť úniku
 • je pri koristi
 • je medvedica s mláďatami a dostali ste sa príliš blízko

Tieto situácie neznamenajú, že na vás medveď jednoznačne zaútočí. Mnohým konfliktom sa dá účinne predchádzať. Vaše správanie pri stretnutí s medveďom by ste mali prispôsobiť situácii, v ktorej sa nachádzate.

 • Ak je medveď vzdialený viac ako 100 m a nepribližuje sa rýchlo smerom k vám, môžete ho pokojne pozorovať.
 • Ak je medveď bližšie ako 100 m a približuje sa smerom k vám, je potrebné ustúpiť a pomaly odchádzať. Môžete pritom na seba upozorniť hlasom, ale nekričte. Nikdy neutekajte!
 • Ak sa s medveďom stretnete na vzdialenosť niekoľkých metrov, postupujte ako v predchádzajúcom prípade. Snažte sa však odvrátiť pohľad bokom od medveďa. Ten si môže myslieť, že ste ho ešte nezaregistrovali a pokúsi sa uniknúť. Priamy pohľad do očí môže naopak vyprovokovať útok.
 • Ak už medveď zaútočil, zostaňte ležať na zemi tak, aby ste si nohami chránili brucho a rukami držali krk za hlavou. Nehýbte sa a zotrvajte v tejto polohe, kým medveď definitívne neodíde.
 • Ak stretnete synantropného medveďa (spoznáte ho podľa toho, že sa pohybuje v blízkosti turistických zariadení, živí sa odpadkami a pod.), nepribližujte sa, nesnažte sa medveďa prikrmovať a čo najrýchlejšie odíďte. Ak vás prenasleduje, odhoďte nejakú vec (napríklad ruksak), ktorá môže medveďa zaujať a zdržať. Na prítomnosť synantropného medveďa upozornite organizáciu štátnej ochrany prírody.

Prečo sa stane medveď problémovým

medveďV prípade, že sa vyskytnú akékoľvek konflikty medzi človekom a medveďom, ľudia obviňujú medvede z premnoženia. Toto tvrdenie je ale nepravdivé a častokrát účelovo zneužívané. Medveďov je práve toľko, koľko je v lese dostupnej potravy a životného priestoru. Problémy vznikajú vtedy, keď človek svojou činnosťou narúša prírodu.

Medvede potrebujú veľký, človekom nerušený životný priestor (biotop). Menšie zásahy do biotopu ešte dokážu zniesť, tým väčším sa prispôsobujú ťažšie.

Medvede najviac ohrozuje:

 • ničenie starých prirodzených lesov, ktoré ich oberá o bezpečný domov a bohaté zdroje potravy
 • ľahký prístup k neprirodzeným zdrojom potravy (odpadky a prikrmovanie ľuďmi)
 • výstavba ciest a hotelov, ktoré rozdrobujú ich biotop
 • nadmerné zbieranie lesných plodov (huby, čučoriedky, maliny), čo ich núti hľadať náhradné zdroje potravy
 • spoločné poľovačky a turizmus, ktoré ich vyrušujú
 • lov, ktorý narušuje sociálnu štruktúru ich populácie

medveďTieto vplyvy podporujú synantropizáciu medveďov. Takéto medvede sa stále častejšie dostávajú do konfliktov s človekom, ktoré často končia smrťou medveďa. Človek sa však môže správať tak, aby sa týmto problémom vyhol. Iná cesta vedúca k spokojnému spolužitiu človeka a medveďa ani neexistuje.

Čo môžete urobiť pre medvede

Chrániť prirodzené biotopy

Podporte aktivity zamerané na záchranu prirodzených lesov a upozornite na tento problém svoje okolie. Rešpektujte zákazy zberu lesných plodov v chránených územiach.

Zamedziť prístupu medveďov k odpadkom

V oblastiach, kde žijú medvede, je potrebné zamedziť ich prístupu k odpadom. Kontajnery umiestnite v silnej kovovej konštrukcii, v garáži a pod. Stanujte len na vyhradených miestach, nenechávajte za sebou odpadky. V žiadnom prípade medveďa neprikrmujte, môže vás zraniť. Navyše zvyšujete jeho závislosť na ľudskej potrave. Takýto medveď býva nakoniec zastrelený.

Chrániť hospodárske zvieratá a včelstvá

Hospodárske zvieratá dokážu najefektívnejšie chrániť správne vycvičené strážne ovčiarske psy, ktoré nesmú byť uviazané na reťazi. Úle je možné zabezpečiť kovovou konštrukciou. Včelstvo a hospodárske zvieratá sa dajú ochrániť aj elektrickými oplôtkami.
Bližšie informácie nájdete aj v tejto publikácii: Tradícia využívania pastierskych psov

Zamedziť nelegálnemu lovu medveďov

Ak získate informácie o nelegálnom vnadení alebo odstrele medveďa, informujte o tom políciu alebo organizáciu ochrany prírody.

Medveď hnedý je na Slovensku celoročne chránený druh, súčasne je prísne chránený aj podľa viacerých medzinárodných dohovorov. Na jeho lov je potrebné udelenie výnimky Ministerstva životného prostredia. Drvivá väčšina strieľaných medveďov však nikdy neohrozila majetok ani zdravie ľudí!

Škody, ktoré spôsobí medveď na včelstvách a domácich zvieratách, uhrádza štát podľa Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Budúcnosť pre medvede

medveďModerný človek disponuje obrovskou silou, ktorá dokáže v priebehu krátkeho obdobia vyhubiť mnohé druhy organizmov a zničiť celé ekosystémy. Ak by sme sa dnes rozhodli, že s medveďmi nechceme žiť, nebol by pre nás problém vyhubiť tieto nádherné zvieratá. Rozhodli sme sa pre spolužitie. Málokto si však uvedomuje, že skutočná ochrana medveďa znamená omnoho viac ako len regulovanie jeho odstrelu ministerskými výnimkami. Je to predovšetkým komplexná ochrana biotopu, ktorá sa nezaobíde bez obmedzení nárokov ľudí na využívanie prírody. Dokážeme sa vzdať aspoň malej časti prírody v prospech medveďov alebo to s ich ochranou nemyslíme až tak vážne?