Stav zbierok

Kúp si svoj strom
Do 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
Od 1.1.2009:
160 514,85 EUR
416 077,40 CZK

ĎAKUJEME!

Aktuálny kurz

77 - korunáčka
2,77 €

ekolist po drátě

Stanovy Lesoochranárskeho zoskupenia VLK schválené dňa 29. 5. 2001 Ministerstvom vnútra SR

Toto je výber najdôležitejších bodov.
Kompletnú verziu stanov môžeme v prípade záujmu poslať.


PREAMBULA

Ustanovenia:

 1. Planéta Zem je jeden živý organizmus, ktorý je tvorený množstvom navzájom si rovných bytostí.
 2. Les je jednou z najstarších žijúcich bytostí na našej planéte a ako taký si zasluhuje primeranú úctu.
 3. Človek je na prítomnosti lesa priamo závislý a v záujme svojej existencie na Zemi musí tomuto faktu prispôsobiť svoje správanie.
 4. Lesoochranárske zoskupenie VLK vzniklo ako iniciatíva na záchranu prirodzeného lesa na Zemi ako základnej povinnosti našej generácie voči generáciám nasledujúcim.
 5. Udržateľný rozvoj ľudstva môže byť predstavovaný len rozvojom (kvalitatívnou zmenou) duševnej stránky ľudstva s obmedzením materiálnej spotreby. K tomuto rozhodnutiu musia ľudia dospieť slobodnou voľbou, pretože jedine slobodná bytosť môže spoluvytvárať slobodný svet.


VÝBER Z JEDNOTLIVÝCH ČLÁNKOV STANOV

Spoločenské a právne postavenie
LZ VLK je dobrovoľné združenie občanov vytvorené z dôvodov uvedených v Preambule a je organizáciou s právnou subjektivitou. Poslaním LZ VLK je realizovať v praxi myšlienky uvedené v Preambule a to najmä:

 1. priamymi akciami zabraňujúcimi ničeniu predovšetkým prirodzených lesov
 2. zastupovaním právom chránených záujmov svojich členov v konaniach, ktoré sa dotýkajú poslania LZ VLK
 3. vstupovaním do rozhodovacích procesov ovplyvňujúcich lesohospodársku činnosť, predovšetkým do tvorby
  lesných hospodárskych plánov
 4. kupovaním alebo prenájmom lesných pozemkov a iniciovaním vyhlasovania týchto pozemkov za súkromné
  prírodné rezervácie
 5. osvetovou činnosťou, vydávaním knižných publikácií, letákov a iných informačných materiálov zoznamujúcich
  laickú i odbornú verejnosť s nenahraditeľnou funkciou prirodzených lesov v krajine
 6. ochranou lesného fondu, sústavným a plánovitým zveľaďovaním lesa, snahou o presadenie racionálneho lesného
  hospodárenia, ktoré je v súlade so zásadami pokrokovej biológie, techniky a ekonomiky.
 7. pomocou pri vypracovaní podkladov na určovanie dlhodobých cieľov a úloh lesného hospodárenia prispieť k
  zlepšeniu funkcií lesov
 8. odhaľovaním a primeraným zásahom v prípadoch, keď hrozí škoda na zdraví, majetku, na prírode a životnom
  prostredí.

Orgány LZ VLK
Orgánmi LZ VLK sú: náčelník LZ VLK; náčelníci kmeňov; Rada starších; Veční vlci; centrála; dozorná rada.
Náčelníkom LZ VLK je Ing. Juraj Lukáč.

Náčelník kmeňa je povinný:

 1. zúčastňovať sa štyrikrát ročne stretnutí Rady starších
 2. zúčastniť sa minimálne jednej mesačnej stáže v centrále LZ VLK.
 3. zúčastniť sa minimálne jedného terénneho seminára "Gaia - náš domov", organizovaného LZ VLK

Náčelníkom kmeňa LZ VLK Východné Karpaty je Rastislav Mičanik,

Náčelníkom kmeňa LZ VLK Poľana je Ľudovít Vaško,

Náčelníkom kmeňa LZ VLK Slanské vrchy je Jozef Kratochvíla,

Náčelníkom kmeňa LZ VLK Tatry je Erik Baláž.

Každý kmeň má vlastnú právnu subjektivitu a tvorí ho skupina minimálne 5 riadnych členov. Vznik kmeňa schvaľuje Rada starších trojštvrtinovou väčšinou.

Kmeň zastupuje LZ VLK v pohorí tým, že združuje obyvateľov ohrozených alebo poškodených lesohospodárskymi postupmi v konkrétnom pohorí podľa prílohy týchto stanov a predovšetkým zastupuje záujmy členov v rozhodovacích procesoch, ktoré sa dotýkajú ich práv, právom chránených záujmov a povinností.

Najvyšším orgánom LZ VLK je Rada starších, ktorú tvoria náčelníci jednotlivých kmeňov a náčelník LZ VLK.

Veční vlci sú odvolacím orgánom a tvoria ho zakladajúci členovia LZ VLK, ktorých riadne členstvo trvá od založenia LZ VLK najmenej sedem rokov. Členom Večných vlkov sa môže stáť člen LZ VLK, ktorého členstvo trvá najmenej sedem rokov a bol jednohlasne zvolený za člena doterajšími členmi Večných vlkov.

Formy členstva

Členstvo v LZ VLK má dve formy, a to riadny člen a podporujúci člen.

Riadne členstvo:

Riadnym členom sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí s právami a povinnosťami členov LZ VLK, zaplatí členský príspevok a je:

 1. prijatá do existujúceho kmeňa nadpolovičnou väčšinou hlasov a schválená Radou starších nadpolovičnou väčšinou
  prítomných členov
 2. bola podporujúcim členom LZ VLK minimálne jeden rok.

Riadny člen LZ VLK sa snaží prakticky podľa svojich schopností a možností realizovať ustanovenia uvedené v Preambule týchto stanov. Riadny člen LZ VLK má právo voliť a byť volený za náčelníka svojho kmeňa i LZ VLK.

LZ VLK poskytuje morálnu a právnu ochranu svojím riadnym členom, postihovaným za svoje postoje a skutky vykonané s cieľom realizovať ustanovenia Preambuly týchto stanov.

Podporujúce členstvo:

Podporujúcim členom sa môže stať osoba staršia ako 15 rokov, ktorá má záujem podporovať činnosť LZ VLK a zaplatí členský príspevok podporujúceho člena.

Podporujúci člen zoskupenia VLK má právo byť pravidelne a zdarma informovaný o akciách LZ VLK prostredníctvom publikácií vydávaných LZ VLK.

Ročný členský príspevok platný od 1. 1. 2002 je nasledovný:

 1. riadny člen: 200,- Sk
 2. podporujúci člen: 200,- Sk a viac
  • Možnosť stať sa naším patrónom je i naďalej. Patrón platí ročné členské 300,- Sk a viac a raz ročne má možnosť vybrať si zdarma z aktuálnej ponuky Vydavateľstva ABIES jednu publikáciu.

Členské príspevky tvoria príjem kmeňa, ktorého členom riadny alebo podporujúci člen je.

Evidenciu všetkých členov LZ VLK vedie centrála na základe hlásení náčelníkov jednotlivých kmeňov.

Členstvo v LZ VLK vzniká odo dňa zaevidovania člena v centrále.

Programy

Činnosť LZ VLK je vykonávaná v štyroch programoch:

 1. program "Zachráňme lesy" je zameraný špeciálne na záchranu prirodzených lesov.
 2. program "Zachráňme dravce" je zameraný špeciálne na záchranu najviac ohrozených dravcov typických pre
  prirodzené lesy - vlka, rysa, sovy dlhochvostej a orla skalného.
 3. program "GAIA - náš domov" je zameraný na osemdňové terénne pobyty v prirodzených lesoch.
 4. program "ABIES - vydavateľstvo LZ VLK" je zameraný na vydávanie literatúry zaoberajúcej sa novými
  pohľadmi na les a na prístup k nemu z hľadiska filozofie hlbokej ekológie.

Majetok LZ VLK

Majetok LZ VLK tvoria finančné prostriedky a hmotné prostriedky získané z členských príspevkov, príspevkovej činnosti, dotácií, darov, príjmov z vlastnej činnosti.

Majetok je vlastníctvom toho právneho subjektu v rámci LZ VLK, ktorý ho vytvoril alebo získal.

Žiaden právny subjekt LZ VLK nemôže mať v majetku motorové vozidlá.

Zvláštnym majetkom LZ VLK sú lesné pozemky získané za účelom vytvárania siete súkromných rezervácii, ktoré zostávajú trvalo vo vlastníctve LZ VLK a nemôžu byť vo vlastníctve kmeňov.

Zánik LZ VLK a likvidácia

LZ VLK zaniká ak o tom rozhodne Rada starších trojštvrtinovou väčšinou a rozhodnutie schvália Veční vlci.
Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na neziskovú organizáciu, ktorej činnosť je zameraná na záchranu prirodzených lesov.
Lesné pozemky vo vlastníctve LZ VLK po zániku LZ VLK môžu byť odovzdané len takej právnickej osobe, ktorá zmluvne zaručí dodržiavanie doterajšieho režimu súkromných rezervácií, t.j. režimu s vylúčením akejkoľvek lesohospodárskej a poľovníckej činnosti.