Vaše percentá z daní pomáhajú...

LZ VLK je aj v roku 2021 zapísaný v zozname prijímateľov, ktorým sa môže poukázať podiel zaplatenej dane, čo znamená, že aj v roku 2021 nám môžete poukázať časť vašej dane.

Ako sme použili poskytnuté prostriedky doteraz

V rokoch 2002 - 2005 ste nám venovali spolu 39 969,40 €, ktoré sme použili na záchranu 160 hektárového jedľovobukového lesa v Národnej prírodnej rezervácii Suchá dolina v TANAPe. Tento les mal byť už vyrúbaný, ale zachránili ho vami venované finančné prostriedky, ktoré ho umožnili prenajať na štyridsať rokov.

V rokoch 2004 až 2018 ste nám poukázali spolu sumu 478 719,93 €, ktorú sme použili na činnosť LZ VLK takto: Zachraňujeme lesy - 269 461,68 €, Zachraňujeme dravce - 112 991,64 €, Gaia-náš domov - 55 044,18 €, Vydavateľstvo ABIES - 37 411,42 € a na réžiu 3 811,01 €. V roku 2019 ste nám venovali 76 677,81 € a v roku 2020 sumu 64 417,75 €, tieto prostriedky rozdelíme medzi programy LZ VLK podobným kľúčom ako v minulosti.

Ako poukázať 2% svojej dane VLKu

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba

 • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (3%) z vašej dane za rok 2020 nie je nižšia ako 3 €.
 • Vyplňte údaje o Lesoochranárskom zoskupení VLK do príslušných oddielov v daňovom priznaní a sumu zodpovedajúcu:
  - 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2020
  - 3% z dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2020 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

 • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (1%) z vašej dane za rok 2020 nie je nižšia ako 8 €.
 • Do príslušných oddielov v daňovom priznaní vyplňte údaje o Lesoochranárskom zoskupení VLK a sumu zodpovedajúcu 2% z dane, ak ste POSKYTLI finančný dar na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba LZ VLK) v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania, alebo 1% z dane, ak ste ho NEPOSKYTLI..
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2020 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak ste zamestanec

 • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani za rok 2020.
 • Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3 €.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej:
  - 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2020
  - 3% z dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu..
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do . apríla 2021.
Údaje o Lesoochranárskom zoskupení VLK:
Názov organizácie: Lesoochranárske zoskupenie VLK
Sídlo organizácie: 082 13 Tulčík 310
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 31303862

I Z MALÝCH PEŇAZÍ MÔŽE BYŤ VEĽKÝ LES

Prílohy: už čoskoro (podľa FS sa môžu použiť tlačivá aj z minulého roku)

príloha: VYHLASENIE.pdf [124.74 KB]
príloha: POTVRDENIE.pdf [35.96 KB]