Gaia - náš domov

Program terénneho seminára Gaia

1.deň
Rastliny a stromy 10 hodín

Rozprávanie o rozmanitosti stredoeurópskej flóry spojené s exkurziou. Rozpoznávanie rastlín a stromov. Prepojenie rastlín s hubami, živočíchmi a ďalšími organizmami. Machy a lišajníky.

2.deň
Vtáky 12 hodín

Pozorovanie a poznávanie obyvateľov vtáčej ríše. Rozprávanie o vtákoch spojené s exkurziou po lokalitách ich výskytu. Poznávanie jednotlivých druhov, ich rozlišovacích znakov, potravinového reťazca a ich začlenenia do lesného ekosystému. Rozpoznávanie druhov podľa hlasov. Význam prastarých lesov pre hniezdne možnosti vtákov.

Slnko a hviezdy 4 hodiny

Vysvetlenie astronomických javov, pozorovanie hviezd a planét. Vysvetlenie dôležitosti tohto poznania pre prírodné národy i pre súčasných obyvateľov lesa.

3.deň
Cicavce 12 hodín

Pozorovanie veľkých obyvateľov lesného sveta. Rozprávanie o cicavcoch spojené s exkurziou po miestach ich výskytu. Poznávanie cicavcov, spôsobu ich života, stôp, trusu a iných pobytových znakov. Ich miesto v potravinovom reťazci a v lesnom ekosystéme. Individuálne pozorovania cicavcov.

4.deň
Premenený les, Prastarý les 8 hodín

Pohľad na les ako na zložitý celok. Exkurzia s rozprávaním o štádiách lesa, úlohe mŕtveho dreva, mykoríze, aj o zložitej lesnej informačnej sieti. Spôsoby ťažby a obnovy v hospodárskych lesoch a lesnícke značenie v porastoch. Porozumenie lesníckym porastovým a ťažbovým mapám, a plánom starostlivosti o les. Stupne ochrany lesov podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Starostlivosť o les formou nezasahovania.

5.deň
Myslieť ako hora 12 hodín

Rozhovory, diskusie, meditácie a rituály, ktoré vedú účastníkov k plnšiemu pochopeniu hlbokej ekológie ako protikladu k ekológii plytkej – založenej na technických a kozmetických zlepšeniach. Ukážka rituálu „Stretnutie všetkých bytostí“. Na rozdiel od systematického klasického poznávania prírody, dávajú tieto cvičenia priestor aj jednoduchému citovému a zmyslovému prežívaniu prirodzeného spojenia človeka s lesom a mimoľudskými bytosťami.

6.deň
Brigáda

Brigáda na pomoc vybranému chránenému územiu – napríklad obnova pruhového značenia hraníc alebo výmena tabúľ a stĺpov. Na májovom a júnovom termíne tiež exkurzia po Súkromnej rezervácii Vlčia.

7.deň
Gaia 6 hodín

Predstavenie našej planéty Zem ako organizmu s vlastnými spätnoväzobnými mechanizmami. Dôsledky narušenia týchto mechanizmov na príkladoch ničenia lesov.

Spovede ekobojovníka 2 hodiny

História ochrany divočiny vo svete. Vznik a pôsobenie Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Tragédia obecnej pastviny 2 hodiny

Vysvetlenie zodpovednosti jednotlivca za veci spoločné.


Poznámka 1: Program môže byť pozmenený v závislosti od počasia.
Poznámka 2: Ak vám niektoré názvy dní pripomínajú knihy alebo eseje, ste na správnej stope.

 

Gaia - rastliny Gaia - vtaky
botanická vychádzka, lektor Martin Valentovič ornitologická vychádzka, lektor Martin Sárossy