Najlepšia Lesoochranárska škola 2015 si vychutná atmosféru Modrých hôr

Titul Lesoochranárska škola 2015 za aktivity v školskom roku 2014 – 2015 získala Spojená škola Letná z Popradu. Jej žiaci sa môžu tešiť na hlavnú cenu, živý benefičný koncert zaujímavého projektu Modré hory, za ktorým stoja raperi Lyrik a Bene. Uskutoční sa 29. júna o 13.00 hodine v priestoroch školy.

Koncertom pre víťaznú školu sa končí 12. ročník celoslovenskej súťaže pre základné a stredné školy, ktorú organizovalo Lesoochranárske zoskupenie VLK spolu s partnermi súťaže Občianskym združením TATRY a Nadáciou Aevis. Popis svojich lesoochranársky zameraných aktivít uskutočnených v tomto školskom roku zaslalo 12 základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Hodnotiaca porota zložená zo zástupcov uvedených organizácií vyberala víťaza z troch najaktívnejších škôl, ktoré sa venovali odovzdávaniu vedomostí o lesoch a ich význame nielen v škole, ale aj priamo v lese a boli aktívne v šírení získaných poznatkov smerom k širokej verejnosti. Spojená škola Letná získala nakoniec u porotcov najviac bodov. Na prírodovedných predmetoch i vonku počas zážitkového učenia sa zamerali na lesy a ich ochranu a na búranie predsudkov voči vlkovi. Žiaci si pozreli tematicky zamerané filmy i výstavu, vypočuli prezentáciu o ochrane lesov a tvorili knihy o Tatrách do súťaže Les ukrytý v knihe. Na rozšírenie Súkromnej rezervácie Vlčia v Čergove prispeli úctyhodnou sumou 230 € získanou predajom darčekových predmetov na žiackej burze, ktoré si sami vyrobili v rámci tvorivých dielní. Pomáhali na infostánku v meste, zbierali podpisy pod petíciu na ochranu vlkov a o svojich aktivitách informovali prostredníctvom lokálnych médií.

Základná škola s MŠ Tajovského v Poprade a Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici získali čestné uznanie a knižné publikácie. Popradská škola zaujala kreativitou pri oslovení rôznych cieľových skupín – na škole premietali filmy, vysielali rozhlasovú hru a pripravili multimediálne prezentácie, ktoré sú k dispozícii aj širokej verejnosti (napr. na webovej stránke tuul.sk/material/chranme-lesy/). Počas infostánku na škole vyzbierali na rozšírenie SPR Vlčia 100 €. Štiavnické gymnázium v priebehu školského roka organizovalo okrem iných aktivít infostánky pre širokú verejnosť, dvakrát v uliciach mesta a do tretice počas vianočnej akcie na škole a pre študentov pripravili tri odborné prednášky. Zaujímavosťou je, že za väčšinou aktivít v tomto prípade stála študentka, ktorá aj školu do súťaže prihlásila.
Všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa zapojili nielen do tohto ročníka, ale aj do všetkých predchádzajúcich, patrí naša hlboká úcta a srdečná vďaka za všetko, čo robili a robia pre lesy a ich obyvateľov. Naša veľká vďaka tiež patrí predstaviteľom projektu Modré hory za odohratie koncertu bez nároku na honorár.
Zatiaľ sme sa rozhodli ďalší ročník nevyhlasovať. Naďalej však v rámci svojich možností budeme aktivity škôl v tejto oblasti sledovať a aktívnej škole udelíme titul Lesoochranárska škola.

Ing. Juraj Lukáč
náčelník LZ VLK

Kontakt: Viliam Bartuš, 0911-779020

príloha: LOS 2015_vyhodnotenie1.pdf [427.31 KB]