2009 - PREDAJ MESTSKÝCH LESOV PRI SÍDLISKU ŤAHANOVCE

ZAČIATOK KAUZY..

31. marca 2009 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo na druhý pokus predaj 50 hektárov mestského lesa pri sídlisku Ťahanovce neznámej spoločnosti Fordin (na obrázku). Udialo sa tak bez dodržania predpísaných postupov a na základe nepravdivých a chýbajúcich informácií.

Problémom nás, obyvateľov sídliska, nie je zmena obhospodarovateľa lesa, ale netajený zámer nového vlastníka les zlikvidovať, a pre mnohých aj plánovaná výstavba nedefinovaného obchodno-zábavného centra na jeho mieste.

ČO VIETE O PREDAJI?

Takýto radikálny zásah natoľko ovplyvní kvalitu života každého z nás, že si zaslúžime byť aspoň úplne a pravdivo informovaní. Či je tomu tak, posúďte sami podľa nasledujúcich materiálov. Na oficiálnej sídliskovej web-stránke sidliska Ťahanovce nenájdete nič.
Ak aj Vás nasledujúce informácie prekvapujú a odmietate sa stať rukojemníkmi nepredvídateľných dopadov biznisu investora a našich volených predstaviteľov, nerezignujte!

Pokiaľ nie je podpísaná kúpna zmluva, nič nie je predané a stratené!

ČO S TÝM VIEME ROBIŤ?

1. Nič –spoliehať sa, že investor nás má rád a najlepšie vie, čo chceme
2. Žiadať záruky - keď riskuje investor, nesmie nás vtiahnuť do obchodného rizika
3. Klásť otázky tým, ktorých sme volili a ktorí nás v rozhodovaní zastupujú
4. Hodnotiť kompetentných podľa kritérií bežných v slušnej spoločnosti: informovanosť, občianska participácia na rozhodovaní
5. Vyvodzovať zodpovednosť – náprava, odvolania, náhrada škody, voľby, ....

DESATORO POCHYBNOSTÍ O SERIÓZNOSTI TRANSAKCIE

1. Netransparentnosť a rýchlosť schválenia predaja: Schválenie prebehlo prakticky bez informovania dotknutej verejnosti ako aj poslancov MČ Ťahanovce. Prvé, zmätočné schválenie bolo asi týždeň po obdržaní žiadosti neznámeho zahraničného žiadateľa Fordington Ltd!

2. Neurčitý dôvod predaja: Pri prvom schválení predaja ním bol zisk pre zachovanie základných funkcií mesta počas krízy. Pri opravnom, opakovanom schválení (pre Fordin s.r.o.) je dôvodom výstavba obchodno-zábavného centra, ale kríza už nie je v uznesení ani spomenutá.

3. Anonymita kupujúceho: Spoločnosť Fordin s.r.o., založená roku 2008, nie je devoloperom ani stavebnou firmou, je bez referencií, poslancom sa nepredstavila a nevedno, či s ňou vôbec niekto rokoval.

4. (Ne-)solventnosť kupujúceho: Fordin s.r.o. ručí základným imaním 5000,- €, ktoré nestačí ani na zaplatenie väčšej pokuty. Okrem kúpnej ceny 16,6 mil. € má pritom znášať ďalšie vyvolané náklady a úradné poplatky v odhadovanej úhrnnej sume 15 mil. €.

5. Neznámy stavebník: O stavebníkovi investície odhadovanej na 10 mld. Sk panujú len dohady. Najviac sa spomínala zahraničná nábytkárska spoločnosť IKEA, ale pre jej aktivity sa zmenil územný plán v lokalite Magnezitky.

6. Tabu o výstavbe: Ak nerátame podvrhnuté vizualizácie IKEI, žiadna štúdia obchodno-zábavného centra neexistuje. ÚHA toto územie považuje za nevhodné na veľkoplošnú zástavbu a s predajom nesúhlasí.

7. Kolaps dopravy: Je reálny časový súbeh s výstavbou nových obytných súborov 4 a 5 a s IKEOU v Magnezitke. Toto existujúci dopravný systém neunesie bez plánovaného dopravného napojenia sídliska s mestom zokruhovaného cez Kostoliansku cestu.

8. Nesúlad s územno-plánovacími dokumentmi: Výstavba je v rozpore s územným plánom, neexistuje dopadová a urbanistická štúdia, preto negatívne dopady (napr. dopravné, ekologické, sociálne) budú nepredvídateľné.

9. Trvalá strata lesa: Seriózny investor si na výstavbu nevyberie práve les s úmyslom zlikvidovať ho aj s chránenými biotopmi. Pre sídlisko tento les nemá produkčnú funkciu, ale je nenahraditeľnou zložkou prírodného prostredia. Plní ekologické (pôdoochranná, vodohospodárska a klimatická) a spoločenské funkcie (relax, šport, pestovanie vzťahu k prírode cez jej poznávanie, ....). 15 tisíc obyvateľov sídliska chráni pred splodinami z prevádzky krematória. Sľubovaná náhrada pre Ťahanovčanov - vzdialený a ešte nevysadený les je výsmechom!

10. Rozhodovanie na základe populistických, falošných a filtrovaných informácií:
- vysťahovanie asociálnych ľudí? (sú mimo predávanej lokality)
- stavebník IKEA? (bod 5)
- nové napojenie na diaľničný privádzač? (vysvetlenie - bod 7)
- zavádzajúca lokalizácia (spomínal sa bývalý Sad mládeže – ten nie je lesom ani mestským majetkom, leží v susedstve Metra)
- likvidovaný les je hospodársky nehodnotný? (pre Ťahanovčanov má iné funkcie – bod 9)

pokračovanie: KAUZA PODROBNE

Materiál na rokovanie MZ 26.2.2009 - informácia, Knapík
Materiál na rokovanie MZ 26.2.2009 - predaj
Prílohy k materiálom na MZ 31.3.2009 - stanoviská MMK
Materiál na mimoriadne rokovanie MZ 31.3.2009
Zmena ÚPN Ťahanovce-Magnezitárska
ÚPN Ťahanovce-les