Udava - vývoj

Prierez nekonečného procesu, v ktorom VLK bojuje o záchranu jedného z posledných lesných komplexov s pôvodným rozšírením jedľovo-bukových porastov na severovýchodnom Slovensku. Štátna správa mu v tom už takmer 3 roky všemožne bráni a odmieta rozšíriť Prírodnú rezerváciu Udava.

ŽIADNE NOVÉ PRÍRODNÉ REZERVÁCIE V NP POLONINY

V roku 1997 bol vyhlásený Národný park (ďalej iba NP) Poloniny na výmere takmer 30 000 ha (MAPA). O rok neskôr, v roku 1998, Rada Európy udelila tomuto parku, podmienečne na 5 rokov, Diplom Rady Európy. Výbor ministrov Rady Európy vydal súčasne s udelením tohto diplomu aj rezolúciu č. (98)26. Jedným z odporúčaní tejto rezolúcie bolo zvýšiť rozlohu lesných rezervácií. Taktiež uznesením vlády SR č.515 zo dňa 4. augusta 1998 bol prijatý "Akčný plán pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku", ktorý predpokladá vytváranie rozsiahlych lesných rezervácií o minimálnej rozlohe 200 km2. Aj napriek uvedeným skutočnostiam Krajský úrad v Prešove od roku 1995 na území NP Poloniny nevyhlásil ani hektár novej lesnej rezervácie. Prísne chránené územia v NP Poloniny pritom dnes tvoria iba 6,5% z vlastného územia parku. Spomedzi všetkých národných parkov na Slovensku má pritom NP Poloniny druhú najmenšiu výmeru maloplošných chránených území!

V roku 2001 Lesoochranárske zoskupenie VLK, kmeň Východné Karpaty (ďalej iba VLK Východné Karpaty) v spolupráci so Správou NP Poloniny pripravilo Návrh na rozšírenie PR Udava. Tento návrh mal šancu výrazne zvýšiť rozlohu chránených území v národnom parku a aspoň čiastočne naplniť odporúčanie Rady Európy. Napriek tomu, že návrh na rozšírenie PR Udava získal pomerne širokú podporu odborníkov, prednosta Krajského úradu v Prešove Ing. Jozef Polačko ho odmietol schváliť.

NÁVRH VLKA VÝCHODNÉ KARPATY

Prírodná rezervácia (PR) Udava s rozlohou 52,09 ha bola vyhlásená v roku 1982. Hlavným dôvodom na jej vyhlásenie bola ochrana pôvodných prirodzených spoločenstiev jedľových bučín pralesovitej štruktúry. V súčasnosti sa toto maloplošné chránené územie nachádza v NP Poloniny. Konkrétne ide o pramennú oblasť rieky Udava, ktorá vyviera v Bukovských vrchoch pri hranici s Poľskou republikou (severovýchodné Slovensko, Prešovský kraj, okres Snina, katastrálne územie obcí Osadné a Hostovice). Napriek intenzívnemu hospodárskemu využívaniu lesov v danej oblasti patrí záver doliny, v ktorom sa nachádza PR Udava, medzi najcennejšie časti NP Poloniny. Ide o lesný ekosystém, ktorý svojou zachovalosťou, rozmanitými prírodnými podmienkami a výskytom pôvodných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev predstavuje územie nadregionálneho významu. V okolí súčasnej 52,09 hektárovej PR sa zachovali lesné porasty s posledným väčším výskytom jedle mimo rezervácií na území NP. Dané územie vytvára jediný ucelenejší komplex prirodzeného lesa v celom povodí rieky Udava a stáva sa tak významným biocentrom pre mnohé druhy organizmov. Zanedbateľná nie je ani jeho vodozádržná a protipovodňová funkcia v regióne.

V záujme záchrany tohto jedinečného územia sme v spolupráci so Správou NP pripravili Návrh na rozšírenie PR Udava z pôvodných 52,09 ha na územie s rozlohou 393,30 ha. Návrh sme vypracovali v súlade zo zákonom č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a metodickým pokynom Ministerstva životného prostredia (ďalej iba MŽP) SR č. 1/1998-4.1 na vyhlasovanie, zmenu a zrušenie ochrany chránených častí prírody.

Naše hlavné dôvody na rozšírenie rezervácie:

  • zachrániť jeden z posledných lesných komplexov s pôvodným rozšírením jedľovo-bukových porastov na severovýchodnom Slovensku
  • zastaviť znižovanie akumulačnej schopnosti krajiny v povodí rieky Udava (protipovodňová prevencia)
  • zvýšiť ekologickú stabilitu lesného ekosystému súčasnej prírodnej rezervácie a vytvoriť podmienky pre evolučný vývoj celého lesného komplexu
  • začleniť všetky zvyšky pôvodného prirodzeného lesa do prírodnej rezervácie
  • zlepšiť podmienky na existenciu a nerušený vývoj lesných druhov rastlín a živočíchov
  • naplniť odporúčanie rezolúcie č. (98) 26 Výboru ministrov Rady Európy, zvýšením rozlohy lesných rezervácií na území NP Poloniny

Návrh na rozšírenie PR Udava sme oficiálne predložili Krajskému úradu v Prešove v apríli 2001. Podaním tohto návrhu sa odštartoval proces, v ktorom štátne orgány všemožným spôsobom bránili rozšíreniu PR Udava. Kroky, prekážky, zvraty a absurdné situácie tohto procesu zachytáva podrobná chronológia.

Návrh na rozšírenie PR Udava postupne získal značnú podporu odborníkov a verejnosti. Napriek tomu ho prednosta Krajského úrad v Prešove Ing. Jozef Polačko odmietol schváliť. Svoje rozhodnutie prednosta podmienil stanoviskom odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na Krajskom úrade v Prešove. Tento odbor pod vedením vedúceho Ing. Jozefa Kulana s rozšírením rezervácie Udava podľa návrhu VLKa nielenže nesúhlasil, ale navyše všemožným spôsobom rozšíreniu bránil, pričom blokoval celý proces vyhlasovania rezervácie.

Na protest proti nezáujmu Krajského úradu v Prešove rozšíriť rezerváciu Udava sme zorganizovali rozsiahlu celoslovenskú kampaň, ktorej súčasťou bola celoslovenská petičná akcia, ktorú podporilo viac ako 11 000 občanov a demonštrácia pred budovou Krajského úradu v Prešove. Obrátili sme sa na ombudsmana, predsedu vlády SR, ministra vnútra, ministra životného prostredia a žiadali sme preveriť postup prednostu krajského úradu. Naši členovia a podporovatelia zo Slovenska aj zo zahraničia zaslali stovky protestných pohľadníc a protestných listov našim štátnym orgánom i veľvyslanectvám SR. Do kampane sa zapojili odborníci, slovenské mimovládne organizácie ako aj samotný minister životného prostredia, ktorý prednostu písomne dôrazne požiadal o vyhlásenie rozšírenia PR Udava. Na problémy okolo jediného návrhu na rozšírenie prírodných lesných rezervácií na území národného parku sme upozornili Radu Európy a jej experta Charlesa Zimmera, ktorý osobne navštívil PR Udava a vyjadril jednoznačnú podporu jej rozšíreniu. Napriek širokej podpore a silného mediálneho tlaku Ing. Jozef Polačko, prednosta Krajského Úradu v Prešove, po viac ako 2 a pol roka sa ťahajúcom procese rozšírenie rezervácie aj tak neschválil. Navyše odmietol k celej veci vydať oficiálne rozhodnutie.

Proces rozširovania PR Udava je už úspešne ukončený. VLK však v projekte naďalej pokračuje a zaoberá sa trasou plánovaného náučného turistického chodníka i celkového naviazania oblasti na turistický rozvoj.