Rezervácie

Evolúcia prírodného dedičstva UNESCO Karpatské bukové pralesy

  • Júl 2007 – Karpatské bukové pralesy sú zapísané na zoznam UNESCO lokalít na 31. zasadaní výboru UNESCO (Christchurch, Nový Zéland)
  • September 2007 – jún 2010 – VLK upozorňuje štátne orgány, že neexistuje žiadna mapa lokality UNESCO, že na území sa ťaží a poľuje, že nik nevie, kde sa lokalita nachádza (oficiálne otvorenie 26. máj 2008 Morské oko, Vihorlat)

Projekt - Znižovanie straty biodiverzity

Znižovanie straty biodiverzity a ochrana prírodných biotopov na
území slovenských Karpát pomocou využitia evolučných procesov a
diferenciácie územia

Cieľom projektu je vytvoriť predpoklady (legislatívne aj fyzické v teréne)
pre vznik bezzásahového lesného územia v blízkosti poľsko-slovenskej a
slovensko-českej hranice. Zastaviť tak pokles biodiverzity v územiach
európskeho a národného významu a v miestach európskeho rozvodia začať
vytvárať "Strechu Európy", ktorá môže podstatne ovplyvniť akumuláciu

Zásahy v najprísnejších rezerváciách

TA NA Prd
... alebo ako je to s ochranou štátom chránených rezervácií s najprísnejším stupňom ochrany

Počas roku 2003 legislatíva umožnila LZ VLK stať sa účastníkom konaní, v ktorých sa rozhoduje o udeľovaní výnimiek a súhlasov zo zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. VLK túto možnosť využil a za účelom zastavenia ťažby v rezerváciách sa stal účastníkom v konaniach týkajúcich sa ťažieb na celom území Slovenska.