Stav zbierok

Kúp si svoj strom
Do 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
Od 1.1.2009:
182 081,16 EUR
461 072,99 CZK

ĎAKUJEME!

Aktuálny kurz

77 - korunáčka
2,77 €

ekolist po drátě

Rezervácie

Projekt - Znižovanie straty biodiverzity

Znižovanie straty biodiverzity a ochrana prírodných biotopov na
území slovenských Karpát pomocou využitia evolučných procesov a
diferenciácie územia

Cieľom projektu je vytvoriť predpoklady (legislatívne aj fyzické v teréne)
pre vznik bezzásahového lesného územia v blízkosti poľsko-slovenskej a
slovensko-českej hranice. Zastaviť tak pokles biodiverzity v územiach
európskeho a národného významu a v miestach európskeho rozvodia začať
vytvárať "Strechu Európy", ktorá môže podstatne ovplyvniť akumuláciu

Zásahy v najprísnejších rezerváciách

TA NA Prd
... alebo ako je to s ochranou štátom chránených rezervácií s najprísnejším stupňom ochrany

Počas roku 2003 legislatíva umožnila LZ VLK stať sa účastníkom konaní, v ktorých sa rozhoduje o udeľovaní výnimiek a súhlasov zo zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. VLK túto možnosť využil a za účelom zastavenia ťažby v rezerváciách sa stal účastníkom v konaniach týkajúcich sa ťažieb na celom území Slovenska.