Vyhlásenie súťaže o Lesoochranársky čin roka 2008

Lesoochranárske zoskupenie VLK v spolupráci s Nadáciou Zelená nádej vyhlasujú deviaty ročník medzinárodnej súťaže o lesoochranársky čin roka na Slovensku, v Poľsku a v Čechách.

Nominácie na lesoochranárske činy jednotlivcov vykonané v roku 2008 alebo na dlhodobú činnosť, ktorá má jasný a pretrvávajúci pozitívny dopad na ochranu lesov a ich biodiverzity, je možné zasielať do 30. septembra 2009 na adresu LZ VLK, 082 13 Tulčík 27 alebo elektronicky na maria@wolf.sk.
Do súťaže môže nominovať ktokoľvek, kto vie o čine alebo aktivite, ktorá prispela k záchrane lesa pred jeho zničením, buď priamym fyzickým alebo nepriamym administratívnym zásahom, či prispela k zväčšeniu rozlohy chránených území. V nominácii je potrebné uviesť popis konkrétneho činu alebo dlhodobej činnosti a jej výsledky - dopady na les, časové obdobie a kontaktné údaje včítane telefónneho čísla, prípadne mailovej adresy oboch osôb, nominovanej aj nominujúcej.
O víťazovi rozhodne medzinárodná porota zložená zo zástupcov mimovládnych organizácií, štátnej ochrany prírody a štátneho podniku LESY SR. Hlavnou cenou je finančná odmena vo výške 166 Eur a ekologicky zamerané publikácie.
V minulých ročníkoch boli medzi nominovanými lesníci a ochranári, zástupcovia štátnej ochrany prírody, mimovládnych organizácií, ale aj zástupcovia médií, občianski aktivisti a radoví občania. V predchádzajúcom ročníku vyhrala záchrana prirodzených lesov a prírode blízke hospodárenie v lesoch.

Ing. Mária Hudáková

príloha: Tlačová správa [84 KB]