V kauze Tichá dolina je konečne rozhodnuté!

Takmer osem rokov od vetrovej kalamity v Tatrách Ministerstvo životného prostredia konečne rozhodlo o nepovolení ťažby dreva v Tichej a Kôprovej doline. Táto kauza zamestnávala postupne štyri vlády, pričom až doteraz nebolo prijaté definitívne rozhodnutie.

27. júna ale rozkladová komisia ministra ŽP zamietla rozklad podaný Štátnymi lesmi TANAPu a potvrdila predchádzajúce rozhodnutie Ministerstva ŽP o nepovolení výnimky na ťažbu dreva v NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina.

Ministerstvo sa nestotožnilo s argumentáciou Štátnych lesov TANAPu, ktoré uviedlo, že predchádzajúce rozhodnutie ministerstva je „jednostranné a v plnom rozsahu kopíruje tvrdenia extrémistických mimovládnych organizácii, ako aj tvrdenia vedcov a odborníkov rozhodujúcich o niečom, čo nepoznajú.“

Ministerstvo naopak potvrdilo argumenty vedcov a ochrancov prírody a vo svojom rozhodnutí okrem iného uviedlo, že „prirodzená dynamika lesov je súčasťou cieľov ochrany na území prírodných rezervácií“, a že prípadná ťažba dreva môže spôsobiť „fragmentáciu lesných porastov, otváranie porastových stien a vznik holín...“. Ťažba by podľa ministerstva viedla aj k „narušeniu ekosystémových procesov, zmene štruktúry a zhoršeniu funkcií biotopov“.

Ministerstvo tiež uviedlo, že „na pozemkoch s navrhovanými lesohospodárskymi opatreniami sa nenachádzajú aktívne chrobačiare, teda stromy obsadené podkôrnym hmyzom...“. Aj tento výrok len potvrdzuje predchádzajúce tvrdenia Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, že gradácia podkôrnikov sa tu spontánne utlmila aj bez činnosti človeka. Ďalšie výroky z rozhodnutia podporujú význam prirodzenej obnovy lesa pre jeho budúci vývoj a dôležitosť nespracovaných kalamitných plôch ako biotopov pre vzácne a chránené druhy.

Erik Baláž
Lesoochranárske zoskupenie VLK

príloha: TC_TaK.pdf [1.02 MB]