Stanovisko LZ VLK k návrhu MŽP na zníženie stupňa ochrany jadrovej časti NPR Morské oko

Návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales

----------Stanovisko LZ VLK----------

Ministerstvo životného prostredia v rámci predloženého návrhu na vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales (predmetný návrh Nariadenia) navrhuje zrušiť prísnu ochranu jadrovej zóny existujúcej Národnej prírodnej rezervácie Morské oko,vyhlásenej v roku 1984. Jedná sa o samotnú vodnú hladinu jazera Morské oko, okolitých asi 20 hektárov lesných porastov, existujúce stavby a asfaltovú cestu.
Podstatou hromadnej pripomienky LZ VLK (http://www.ekoforum.sk/peticia/vihorlatsky-prales) je požiadavka, aby bola zachovaná prísna ochrana vodnej plochy a okolitých lesných porastov, nie kvôli UNESCO lokalite, ale pretože dôvod ich ochrany bol tak významný v minulosti, že toto územie získalo najvyšší stupeň ochrany a dokonca je chránené ako Národná prírodná rezervácia, ale hlavne preto že dôvod ochrany doteraz nepominul. Ministerstvo ani ŠOP SR nepredložili žiadne odborné zdôvodnenie, prečo by malo dôjsť k zrušeniu prísnej ochrany týchto území. Jediný známy dôvod je umožnenie výstavby a iných developerských aktivít v tomto území, tak ako to uviedol p. Mika zo štátneho podniku Lesy SR, ktorý o tomto území na rokovaní v decembri 2019 v Michalovciach hovoril ako o „rozvojovom území“.

Zároveň si VLK uvedomuje problémy, ktoré spôsobuje prítomnosť stavieb a asfaltovej lesnej cesty (ktoré sa území nachádzali už pred vyhlásením, dokopy cca 2 hektáre) a preto podporuje ich vyňatie z piateho stupňa ochrany. Ale zdôrazňujeme, že iba asfaltovú lesnú cestu, kaštielik, 2 chaty a informačné stredisko ŠOP SR. Dôležité je, že takto to oficiálne komunikovala aj ŠOP SR a MŽP SR. http://www.sopsr.sk/web/?cl=20561...
Ministerstvo teda navrhuje preradiť spomenuté územia z 5. stupňa ochrany do 4. stupňa ochrany ‼podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (zákona). Uvádzame zásadné rozdiely medzi týmito stupňami ochrany:

Umiestnenie stavieb

Kým v piatom stupni je umiestnenie stavieb zakázané, vo štvrtom stupni ochrany už stačí iba súhlas orgánu ochrany prírody.

Poľovníctvo

Kým v piatom stupni je zakázané loviť živočícha, vo štvrtom stupni je to povolené, ale nesmie sa tak stať na spoločných poľovačkách a nesmú sa v území zriaďovať poľovnícke zariadenia (posedy, krmelce a pod.).

Ťažba dreva

Kým v piatom stupni ochrany je zakázané zasiahnuť do lesného porastu a dokonca aj narušiť vegetačný a pôdny kryt, t.j. je zakázané ťažiť drevo aj stavať cesty vo štvrtom stupni ochrany je povolené ťažiť drevo a na výstavbu lesných ciest a zvážnic sa vyžaduje súhlas. Vo štvrtom stupni je síce zakázané „rúbať dreviny“, ale „drevina“ je v zákone jasne definovaná ako „strom alebo ker rastúci mimo lesného pozemku“. Čiže toto ustanovenie sa netýka lesných porastov.

Iné

Okrem vyššie uvedených aktivít sú v štvrtom stupni povolené mnohé iné aktivity a tiež na mnohé stačí súhlas orgánu ochrany prírody.