Pri aplikácii chemických látok v národnom parku bol porušený zákon

Podľa Ministerstva pôdohospodárstva firma F & N Agro Slovensko, dodávateľ pesticídu FURY, ktorý sa používa pri chemických postrekoch v národných parkoch, porušila zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

Týmto bol po troch mesiacoch vyriešený podnet Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, ktoré dňa 25.5.2009 oznámilo Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ÚKSUP) v Bratislave, že pri chemickom postreku v národnom parku Nízke Tatry na území lesnej správy Malužiná sa používa neregistrovaný prípravok Fury 100 EW. Ministerstvo pôdohospodárstva začalo voči firme F & N Agro Slovensko správne konanie o uložení pokuty, ktorá môže byť udelená v rozsahu od 33 100 € do 66 300 € v prípade, ak niekto v rozpore so zákonom uvádzal na trh alebo používal prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok v rozpore s ustanoveniami osobitného predpisu, alebo uvádzal na trh prípravok na ochranu rastlín alebo iné prípravky, ktoré nie sú registrované. V prípade označenia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku etiketou neschváleného kontrolným ústavom, je pokuta od 3 300 € do 16 300 €.

V súvislosti so začatím správneho konania voi firme F & N Agro Slovensko zaslalo Lesoochranárske zoskupenie VLK podnet na ÚKSUP Bratislava, aby začal konanie o uložení pokuty voči distribútorským firmám a voči podniku LESY SR š.p., pretože zrejme aj tieto subjekty porušili ustanovenia zákona 193/2005 Z. z.

Podnik LESY SR nedodržal rozhodnutie Ministerstva životného prostredia, ktoré bolo vydané 1. 4. 2009, preto VLK požiadal aj Slovenskú inšpekciu životného prostredia, aby prešetrila použitie chemických látok v Národnom parku Nízke Tatry.