Peter Cmorik Band zahrá najlepšej Lesoochranárskej škole 2009 v Ivanke pri Dunaji

V utorok 6. októbra 2009 o 11.00 hod. zaznie na námestí v Ivanke pri Dunaji benefičný koncert hudobnej skupiny Peter Cmorik Band. Bude patriť žiakom a pedagógom Základnej školy M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji, ktorá zvíťazila v súťaži o najlepšiu Lesoochranársku školu 2009.

Základná škola M. R. Štefánika z Ivanky pri Dunaji vyhrala tento siedmy ročník súťaže o Lesoochranársku školu 2009 v konkurencii 44 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Oficiálne výsledky súťaže vyhlásili jej organizátori, Lesoochranárske zoskupenie VLK a Nadácia Zelená nádej už v júni, ale pre hektický čas na konci školského roka sa odovzdanie hlavnej ceny, ktorou je tento koncert, presunulo na jeseň.

Trojčlenná porota zložená zo zástupcov LZ VLK, Nadácie Zelená nádej a pedagóga na 2. stupni základnej školy v Prešove sa na víťazovi zhodla jednohlasne. Táto škola upútala pestrosťou svojich celoročných aktivít, veľkou kreativitou, množstvom akcií mimo školu i tým, že o tejto svojej činnosti a o potrebe ochrany lesov informujú i širokú verejnosť prostredníctvom lokálnych novín. Jej pedagógovia pravidelne organizujú pre svojich žiakov pešie alebo bicyklové poznávacie výlety do prírodných rezervácií a vzácnych lesov. Do mája v tomto roku už stihli obdivovať národné prírodné rezervácie Šúr a Devínsku Kobylu, nádhernú oblasť Vydrice v Malých Karpatoch alebo Pečenského lesa – neznámej divočiny a klenotu lužných lesov v strede Bratislavy. Zberom podpisov sa tiež zapojili do petície za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice. Okolitú prírodu neustále využívajú na veľmi kreatívne zážitkové učenie v prírode a tematické prednášky na škole alebo spojené s exkurziou do lesa organizujú po celý rok. Na škole pracuje prírodovedný krúžok a každoročne usporiadava olympiády zamerané na spoznávanie prírody a jej ochranu, tento rok to bola Lesná olympiáda. Zaujímavo a milo robili osvetu potreby ochrany lesov tretiaci – sloganom „SOS!“ volá les na tričkách, ktoré si sami vyrobili.

Úprimne ďakujeme pedagógom tejto školy, ale aj ďalších škôl na Slovensku, ktorí vedú svojich žiakov k láske k lesom a všetkým žiakom, ktorí sa svojimi aktivitami, či už priamo, alebo nepriamo o ich ochranu pričiňujú. Naše poďakovanie tiež patrí hudobnej skupine Peter Cmorik Band, ktorá odohrá tento koncert bez nároku na honorár.

Ing. Mária Hudáková