Najlepšia lesoochranárska škola na Slovensku vyhrá koncert speváčky Kristíny

Už po deviatykrát sa základné a stredné školy môžu zapojiť do súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu, ak sa v období mesiacov apríl a máj zamerajú na aktivity na pomoc lesom a na zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov o lesoch a potrebe ich ochrany. Zaslaním popisu svojej činnosti do 7. júna 2011 získajú možnosť vyhrať živý koncert speváčky Kristíny v mieste víťaznej školy.

Nadácia Zelená nádej vyhlasuje 9. ročník celoslovenskej súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu roka. Mottom súťaže aj v tomto medzinárodnom roku lesov ostáva heslo „Školy o lesoch a pre les“. Jej hlavným cieľom je, aby si žiaci základných a stredných škôl nielen zvyšovali svoje vedomosti o lesoch, o ich dôležitosti a potrebe ich ochrany, ale aby si svoje vedomosti mohli overiť aj priamo v teréne, aby vedeli rozpoznávať chránené územia, aby si všímali aktivity v lesoch a prípadné nedostatky nahlásili. Pre inšpiráciu sme aj v tomto roku pripravili leták „Čo môžete urobiť pre lesy“.

Okrem aktivít na školách v rámci vyučovacieho procesu, prednášok, exkurzií a monitorovacích vychádzok do lesov v okolí školy, môžu aj sami prispieť k informovaniu o problematike lesov. Školám na požiadanie zašleme letáky, zapožičiame výstavu Po nás potopa alebo filmy o lesoch a divočine. Školy z Bratislavy a z Ivanky pri Dunaji a z okolia majú naviac možnosť pozrieť si zaujímavú výstavu fotografií so sprievodným textom „Divočina zachráni svet“, ktorá bude v apríli v Informačnom centre v Ivanke pri Dunaji a v máji a v júni v Mestskej knižnici v Bratislave.

Popis lesoochranársky zameraných aktivít škôl spolu s fotodokumentáciou je potrebné zaslať na adresu Nadácia Zelená nádej, 082 13 Tulčík 27 do 7. júna 2011 (rozhoduje poštová pečiatka).

O víťazovi rozhodne porota zložená z člena správnej rady Nadácie Zelená nádej, zo zástupcu spolupracujúceho Lesoochranárskeho zoskupenia VLK a z pedagogického pracovníka. Bude predovšetkým hodnotiť prínos jednotlivých aktivít k ochrane lesov, k zvyšovaniu vedomostnej úrovne študentov, kreativitu škôl i jednotlivých žiakov a prihliadne aj na celoročnú činnosť. Výsledky budú vyhlásené pred koncom školského roka.

Hlavnou cenou pre víťaza bude živý koncert speváčky Kristíny so sprievodnou kapelou, ktorý sa uskutoční koncom júna alebo v septembri 2011 v mieste víťaznej školy. Ďalšie školy, ktorých činnosť porotu zaujme, získajú ekologicky zamerané publikácie a možnosť pre vybraných žiakov zúčastniť sa koncertu a každá zúčastnená škola dostane spolu s výsledkami súťaže aj malý darček

Podrobnejšie informácie budú zverejnené na www.gpf.sk, www.wolf.sk a otázky alebo žiadosti o zaslanie materiálov školy získajú na 0911-779060, 051-7789138 alebo na maria@wolf.sk.
Organizátori súťaže veria, že v tomto medzinárodnom roku lesov sa do tejto súťaže zapoja nielen tie školy, ktoré sa zapojili aj do minulých ročníkov, ale aj školy, ktoré to doposiaľ ešte neskúsili. Všetkým pedagógom a žiakom za ich úsilie robiť niečo pre naše lesy patrí úprimná vďaka.

Ing. Mária Hudáková
správkyňa nadácie
príloha: LOS 2011_letak.pdf [193.04 KB]
príloha: LOS 2011_list.pdf [235.4 KB]
príloha: TS_23.3.2011_LOS 2011.doc [45.5 KB]