Mesto Snina ide odklepnúť zničenie Svetového prírodného dedičstva Unesco

Mesto Snina tento mesiac verejnosti predstavilo návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta. V záväznej časti tohto strategického dokumentu konštatuje, že v budúcnosti sa zrealizuje výstavba časti strediska zimných športov Biele kamene. Tento projekt počíta s trvalým odlesnením desiatok hektárov lesov, ktoré boli v roku 2007 zapísané do zoznamu svetového prírodného dedičstva Unesco a zároveň sú súčasťou siete národných i európskych chránených území v pohorí Vihorlat.

V prípade, že poslanci a primátor mesta Snina takéto zmeny schvália, dôjde k radikálnemu narušeniu tohto unikátneho územia, ktoré podlieha dlhodobej ochrane na základe ktorej boli tieto lesy ako Karpatské bukové pralesy ocenené zaradením do prestížneho zoznamu Unesco.

Spýtali sme sa, ako tento fakt vníma zástupca Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Viliam Bartuš:

„Tento prístup je rovnaký ako keby niekoho napadlo prísť s motorovou pílou k drevenému kostolíku, do ktorého by sa rozhodol vypíliť otvory na plastové okná, lebo v kostole je málo svetla a je nemoderný. Dúfam, že primátor Sniny, ktorý osobne ocenil zápis tohto územia do zoznamu Unesco počas slávnostného osadenia pamätnej tabule na Morskom oku, sa zároveň nepodpíše pod jeho zničenie.“

Viliam Bartuš
0911-779020

Návrh „Zmien a doplnkov Územného plánu Mesta Snina“ je vystavený na nahliadnutie na Mestskom úrade Snina, oddelení výstavby, územného plánovania a životného prostredia, 2. poschodie, č. dverí 20 a je tiež prístupný na http://www.snina.sk/?id_menu=15854.
Sporné časti sú v dokumente UPNO-Zmeny09_Záväzná_časť na stranách 2,3 a 6,7.

príloha: tlačová správa [98.5 KB]