BIOMASAKER

Lesoochranárske zoskupenie VLK začalo 1. apríla 2014 pri najväčšej jedli na Čergove kampaň BIOMASAKER. Cieľom
kampane je zrušenie štátnych dotácií na všetko drevo spaľované v biomasových zariadeniach okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a z odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Dôvodom je fakt, že na Slovensku ubudlo od roku 2000 760 km2 lesov a v súčasnej dobe sa ťaží takmer 4 milióny kubíkov dreva na energetické účely, pričom udržateľná ťažba všetkého dreva je na lesných a nelesných plochách 5,8 – 6 miliónov kubíkov.

Obsahom kampane BIOMASAKER bude:

 1. Petícia za zrušenie štátnych dotácií na drevo spaľované v biomasových zariadeniach, adresovaná ministerstvu hospodárstva, pôdohospodárstva a životného prostredia. Podpisy budú zberať aktivisti VLKa na svojich informačných stánkoch v pätnástich mestách Slovenska od pondelka, 7. apríla 2014.
 2. Dôkladný monitoring národných parkov, chránených vtáčích území a vzácnych biotopov, zameraný na ťažbu dreva určeného na spaľovanie v biomasových zariadeniach. V tejto súvislosti podal VLK trestné
  oznámenia kvôli ťažbe brehových porastov pri obci Palín, ťažbe v Národnom parku Poloniny, a pripravuje ďalšie trestné oznámenia predovšetkým na území východného Slovenska.
 3. VLK sa začína zapojovať do všetkých správnych konaní týkajúcich sa väčších výrubov na lesných a nelesných plochách na území celého Slovenska, s cieľom tieto výruby zastaviť. Najväčším takýmto konaním zatiaľ je výrub 27 tisíc drevín a cca 90 tisíc m2 krov v údolí rieky Slatina.
 4. Od 7. apríla 2014 začína VLK informovanie verejnosti o tomto probléme na svojich informačných stánkoch v pätnástich mestách na území celého Slovenska.Aký je nekoncepčný postoj slovenských štátnych orgánov k problému spaľovania biomasy na energetické účely naznačuje situácia na východnom Slovensku, kde celkové ročné využiteľné množstvo drevnej biomasy zo všetkých zdrojov (lesné hospodárstvo, drevospracujúci priemysel, biele plochy, ostatná drevinová vegetácia mimo lesa, komunálna zeleň) je v Prešovskom a Košickom kraji spolu 530 000 ton. Súčasná ročná spotreba dendromasy v Prešovskom a Košickom kraji je približne 975 000 ton. Ročný deficit dendromasy vhodnej na energetické využitie je teda 400 000 ton. Zdroje, ktorými sa tento deficit kompenzuje sú:
 • využívanie dreva zaradeného do vyšších tried kvality na energetické účely,
 • znižovanie rubnej doby,
 • prekračovanie etátu v lesných porastoch
 • nelegálna ťažba dendromasy v lesoch a mimo lesa,
 • prekračovanie ročnej kapacity porastov na nelesných plochách – biele plochy, vetrolamy, brehové
  porasty,
 • výruby okolo lesných ciest,
 • dovoz zo zahraničia – Ukrajina, Poľsko, Maďarsko.


VLK dúfa, že výsledkom tejto kampane bude iniciatíva ministerstiev alebo poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky, ktorá zmení súčasne platnú legislatívu v prospech slovenskej prírody.


Juraj Lukáč
Lesoochranárske zoskupenie VLK

Kontakt:
Juraj Lukáč: 0903 77 29 56, email: juro@osadne.sk
Peter Sabo: 0915 13 35 63, email: peto@wolf.sk

príloha: STOP rúbaniu prirodzených lesov.JPG [722.51 KB]
príloha: lesy_štiepka_3.gif [8.98 KB]
príloha: ts biomasaker.pdf [145.78 KB]
príloha: Biomasaker_peticia.pdf [41.1 KB]
príloha: Analyza biomasa.pdf [775.24 KB]