Milan Lapin (1948)

Milan Lapin

Tituly: doc. RNDr., CSc.
Katedra:

Meteorológie a klimatológie

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Prednáša predmety:

P - prednáška

VP - výberová P

S - seminár

Všeobecná a regionálna klimatológia (P)

Klíma strednej Európy a Slovenska (P)

Agrometeorológia a mikroklimatológia (P)

Fyzika oblakov a zrážok (P)

Aplikovaná klimatológia 1 a 2 (VP)

Zmeny klímy v minulosti, súčasnosti a budúcnosti (VP)

Medzinárodné aspekty klimatológie (VP)

Seminár z klimatológie (S)

Doktorandi: Doteraz: 3 interní a 6 externých
Diplomanti:

Doteraz: 11 na FMFI UK, Prír.F UK a STU

Zamestnávateľ: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK)
Adresa: 842 48 Bratislava, Mlynská dolina, Pavilón F1
Telefón: +421 2 60295 863, 654 268 20, 0908 575 538
E-mail:

lapin@fmph.uniba.sk
Web: www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/profil/lapin.htm
Funkcie: Vedúci katedry meteorológie a klimatológie FMFI UK (1996-2002).

Teraz vo funkcii profesor a samostatný vedecký pracovník, predseda rigoróznej komisie pre odbor "Meteorológia a klimatológia", garant doktorandského programu v odbore "Meteorológia a klimatológia" a garant magisterského programu "Meteorológia a klimatológia" v odbore "Fyzika"*14.5.1948, Širkovce

Stručný prehľad doterajšieho zamestnania:

1971 až 1996 - Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava (Košice, 1974-79) - rôzne funkcie

1996 až doteraz - vysokoškolský pedagóg a samostatný vedecký pracovník FMFI UK, Bratislava

Stručný vecný prehľad odborných, výskumných a vedeckých aktivít:

Numerická predpoveď zrážok (diplomová práca); výpar z voľnej vodnej hladiny; mezoklimatický výskum (kandidátska dizertačná práca); optimalizácia meteorologických a klimatologických pozorovaní v sieti staníc; korekcie systematických chýb meraní atmosférických zrážok; impakty (dôsledky) klimatických zmien na rôzne socio-ekonomické sektory; scenáre zmeny klímy, regionálna interpretácia výstupov globálnych modelov cirkulácie atmosféry pre SR; analýza zmien a premenlivosti klímy v SR v rôznych obdobiach; spracovanie štandardných klimatických normálov a testovania spoľahlivosti údajov; analýza vzťahu zmien atmosférického prúdenia a zmien iných klimatických prvkov; analýza vzťahu zmien a variability klímy a hydrologických procesov (v spolupráci).

Záujmy a iné:

propagácia meteorológie a klimatológie v médiách a v prednáškach pre verejnosť, literatúra faktu, turistika, fotografovanie, šport (cezpoľný beh, bežky, biatlon), PC, 2 deti, 3 vnúčatá ...

Publikačná aktivita:
(spolu: 47 publikovaných príspevkov do roku 1986 a 178 publikovaných príspevkov od roku 1987 do 2003 (okrem novinových a popularizačných článkov); od roku 1996 zaregistrovaných viac ako 160 citácií, celkove viac ako 300 citácií, z toho 48 v medzinárodnom citačnom indexe ISI)

V Bratislave, 25.3.2004