Charta lesa

Prežitie ľudstva v najbližšej budúcnosti závisí na správnom fungovaní prirodzených ekosystémov, vrátane lesov. Lesy poskytujú domov väčšine druhového evolučného dedičstva Zeme. Záchrana tohto dedičstva je jediná cesta, ktorá umožňuje ľuďom dôstojnú budúcnosť.

Napriek tomu, že signatári tejto Charty lesa sú presvedčení, že všetky živé bytosti na Zemi sú si rovné a ľudský rod predstavuje len jednu pavučinku v sieti biologickej rozmanitosti, uvedomujú si, že lesy nám zároveň poskytujú množstvo služieb: regulovanie klímy, kolobeh živín a vody. Lesy sú zdrojom potravy, dreva, paliva, liekov a stavebných materiálov, ktoré tvoria základ ľudskej ekonomiky a zároveň sú zdrojom kultúrnych a duchovných hodnôt, ktoré obohacujú ľudskú spoločnosť.

Teda my potrebujeme lesy, lesy nepotrebujú nás.

Ľudia stupňovaním koristníckeho využívania lesov počas posledných storočí zredukovali, zdegradovali a zničili lesné ekosystémy. V najbližších desaťročiach čelí vyhynutiu tisíce druhov závislých na lese. Patrí medzi ne už aj človek.

V dôsledku toho je podľa signatárov tejto Charty nutné zmeniť vzťah lesných hospodárov i bežných spotrebiteľov k lesným ekosystémom. Ich obhospodarovanie musí byť založené na znalosti ekologických vlastností prirodzených lesov. Lesné hospodárenie musí napodobňovať prírodné procesy v lesoch a Príroda by mala prevziať vedúcu úlohu pri ich obhospodarovaní.

Ľudské vedomosti o lese sú v súčasnej dobe veľmi obmedzené, väčšinu väzieb v lesných ekosystémoch nepoznáme, je preto nutné vytvoriť rozsiahle systémy lesných rezervácií a tým zabrániť nevratným stratám pri nevhodnom lesnom hospodárení.

Lesy sú spoločenstvom množstva živých organizmov vzájomne na sebe závislých na rôznych úrovniach, od mikroskopickej až po globálnu. Tieto spoločenstvá udržiavajú a stabilizujú les ako celok, nie výrobu niektorej svojej časti. Z toho vyplýva, že les nie je optimalizovaný na produkciu dreva, ale na svoju vlastnú stabilitu. Človek musí pri svojom vzťahu k lesu túto základnú vlastnosť lesa rešpektovať.

Úloha tohto dokumentu

Charta lesa slúži ako dokument určujúci smer, ktorým sa podľa signatárov musí uberať vzťah ľudí k lesu i lesné hospodárenie, ak budeme rešpektovať upozornenia uvedené v preambule Charty. Keďže Charta lesa je dokument určený nielen lesníckym odborníkom, slovník užívateľov lesov je rozdielny od nášho a používaná lesnícka terminológia neumožňuje jednoduchým spôsobom vysvetliť naše vízie a predstavy o udržateľnom lese, signatári Charty vypracovali tento dokument ozrejmujúci naše postoje jednoduchým jazykom, ako príspevok k hľadaniu cesty na záchranu lesných ekosystémov.