Kmeň Malé Karpaty

pôsobí najmä v Bratislave a blízkom okolí, pričom pozostáva iba z dobrovoľníkov. Tí vo svojom voľnom čase pomáhajú pri aktuálnych projektoch a akciách VLKa, no angažujú sa aj v lokálnych problémoch. Od začiatku roku 2005 prednášajú na stredných i základných školách, kde učia ďalšie generácie chápať potrebu divočiny i úcte k prírode. Taktiež spolupracujú s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) pri ochrane Bratislavského lesoparku (príprava nového LHP, Štatút lesoparku), s organizáciou Jablonka na stavbe ekodomčeka pre detské tvorivé dielne a rozvíjajú aj vlastné projekty.

Ochranári z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Malé Karpaty a BROZ okrem toho v súčasnosti pripravujú návrh Prírodnej rezervácie Pramene Vydrice. Dňom 14. 11. 2005 začínajú spoločnú kampaň za vyhlásenie územia v okolí prameňov riečky Vydrica za prírodnú rezerváciu s 5. stupňom ochrany.

Podľa návrhu sa prírodná rezervácia (PR) s rozlohou 475 hektárov bude nachádzať v severovýchodnej časti Bratislavského lesného parku. Územie zahŕňa aj obľúbené turistické ciele a miesta vyhradené na oddych, ako napríklad Pánova lúka, či Malý Slavín, pričom pre turistov známy Červený kríž a Biely kríž sa nachádzajú v tesnej blízkosti hranice rezervácie. Režim ochrany bude v rezervácii koncipovaný tak, aby napĺňal motto „Slobodu luďom, voľnosť prírode“, čo v praxi znamená, že pohyb osôb nebude v rezervácii obmedzený, a to ani napriek 5. stupňu ochrany.

Predmetom ochrany v PR Pramene Vydrice budú hlavne zachovalé jelšiny v okolí prirodzených meandrov Vydrice, ako aj okolité, prevažne bukové lesy. Zo živočísnych druhov sú to najmä veľmi vzácny rak riavový, ale napríklad aj fúzač alpský a roháč obyčajný z chrobákov, salamandra škvrnitá z obojživelníkov, či užovka stromová a slepúch lámavý z plazov.

Rezervácia poskytne prírode ochranu a podmienky pre prirodzený vývoj bez ľudského zásahu. Pre bratislavských rekreantov, turistov, jednoducho všektých návštevníkov bude rezervácia svojou blízkosťou hlavnému mestu ideálnym miestom na časté rekreačné vychádzky. Okrem prírody a rekreantov by však rezervácia mala byť prínosom aj pre samotnú Bratislavu, a to najmä v oblasti turistického ruchu. Prírodná rezervácia Pramene Vydrice bude jedinou rezerváciou na Slovensku i jednou z mála podobných v Európe, ktorá bude narozdiel od ostatných štátných, alebo súkromných rezervácií na pozemkoch mesta. Bude teda „patriť“ každému Bratislavčanovi.

Vydrica
Samotná definícia Bratislavského lesného parku určuje jeho prvoradú funkciu ako mimoprodukčnú, čiže krajinotvornú a rekreačnú. Aj keď naša spolupráca s Mestskými lesmi prináša zlepšenie rozmanitosti lesov, pre nerušený vývoj viacerých vzácnych druhov je potrebné vytvoriť oblasť s vylúčením lesného hospodárenia. Okolie prameňov rieky Vydrica je prekrásna časť lesoparku, no celkový charakter prírody, ako aj jednotlivé druhy žijúce v tejto lokalite, sú ohrozené lesným hospodarením. To bolo jedným z hlavných podnetov na spracovanie tohto projektu - vytvorenia prírodnej rezervácie Pramene Vydrice. Na odbornom návrhu prírodnej rezervácie Pramene Vydrice pracujú najmä Jaroslav Šíbl a Martin Valentovič z BROZ, úlohou Vlkov je najmä občianska kampaň.

Viac informácii, ako aj petíciu za náš návrh možno nájsť na www.vydrica.sk, prípadne nás môžete aj priamo kontaktovať na bratislava@wolf.sk.