Vyhrali sme pre Európu dodržiavanie Aarhuského dohovoru

Mimovládne organizácie na Slovensku i v zahraničí s napätím očakávali rozhodnutie Súdneho dvoru o podaní Lesoochranárskeho zoskupenia VLK kvôli porušovaniu Aarhuského dohovoru (Účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v oblasti životného prostredia) Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Ministerstvo životného prostredia nám totiž odňalo postavenie „účastníka konania“ v správnom konaní o priznanie výnimiek z ochrany takých druhov ako medveď hnedý, o vstup do chránených území alebo o použitie chemických prípravkov v týchto lokalitách.

Súdny dvor 8. marca 2011 rozhodol, že nemôžu nariadiť Slovensku, aby sme boli účastníci konania, Slovensko však musí urobiť všetko preto, aby VLK i ostatné organizácie mohli participovať na procesných konaniach a napadnúť na súde rozhodnutia prijaté v týchto konaniach. Či už to bude prostredníctvom inštitútu tzv. "účastníka konania" alebo prostredníctvom mandátu iných zákonov.

Rozsudok súdneho dvora