Dosiahli sme vyhlásenie novej SPR Roháčia

Okresný úrad Banská Bystrica podľa § 31 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vyhláškou č. 1/2019 z 19. februára 2019 závršil 6 rokov tvrdej práce pri presadení, aby sa súkromný les pani Evy Čižmárovej stal Súkromnou prírodnou rezerváciou s piatym stupňom ochrany.

Súkromná prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Lučenec v katastrálnom území Mučín a má výmeru 17,3970 ha.

Predmetom ochrany súkromnej prírodnej rezervácie sú prirodzené procesy a nerušený vývoj geobiologického spoločenstva nachádzajúceho sa na tomto území. Jeho súčasťou sú aj biotop európskeho významu Dubovo-cerové lesy (91M0), biotop národného významu Dubovo-hrabové lesy karpatské, biotopy druhov európskeho významu: roháč obyčajný (Lucanus cervus), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo) a ďateľ prostredný (Dendrocopos medius) a biotopy druhov národného významu: salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), rosnička zelená (Hyla arborea), užovka stromová (Elaphe longissima) a jašterica zelená (Lacerta viridis).

Tešíme sa spolu s majiteľkou tohoto krásneho lesa a chystáme už aj maľovanie jeho hraníc.

fotogaléria: https://www.wolf.sk/sk/category/image-galleries/evolucne-lesy/rohacia