Slanské vrchy

Oblík (925 m.n.m) je homoľovitý sopečný vrch v Slanských vrchoch so vzácnymi pralesovitými porastami buka a cenných listnáčov. V lesoch sú prastaré lesné spoločenstvá a vyskytujú sa tam chránené druhy rastlín a živočíchov. Oblík bol pred dvoma rokmi ohrozený výrubom nádherných bukových lesov tesne pod národnou prírodnou rezerváciou. Z lesov na obrázku mali zmiznúť všetky stromy okrem drobnej čiapočky na vrchole kopca. Nadmerný výrub lesov v tejto oblasti spôsobil, že po štyridsaťminútovom lejaku dňa 4. júla 1995 boli v dedinách Petrovce a Hermanovce spôsobené mnohomiliónové škody.

Slanské pohorie je jedinečným slovenským sopečným pohorím, pôvodne celé pokryté miešanými bukovo - dubovými lesmi, s prímesou javorov a jedle. Podstatná časť pohoria je v súčasnej dobe zničená holorubmi (oblasť Slanca, Šimonka, Údolie Obrov, Oblík i inde). Pôvodne veľké zastúpenie duba sa výrubom značne znížilo a naopak, holé svahy sú zalesňované zásadne neprirodzeným smrekom a jedľou obrovskou. Pohorie je pokryté nadmerným množstvom lesných ciest (podľa príslušnej vyhlášky dvoj až trojnásobným). Cesty umožňujú veľkú pohyblivosť rôznych legálnych i nelegálnych lovcov zveri. Dôsledkom všetkých týchto záporných vplyvov lesného a poľovného hospodárenia v Slanských vrchoch je prakticky zničenie stability krajiny, čo sa prejavuje v obrovských prietokových výkyvoch v tunajších povodiach. Krajina je vysušovaná a v mikroklíme dochádza k výrazným zmenám.

Každý, kto zistí, že hrozí poškodenie životného prostredia, alebo že k nemu už došlo, je povinný urobiť v medziach svojich možností nevyhnutné opatrenia na odvrátenie hrozby, alebo zmiernenie následkov.
§19, zákon č. 17/1992 Zb.Lesná pôda obnažená holorubom je podrobená eróznym vplyvom vody a vetra a v rôznej miere je odnášaná z porastov preč. Pôda, ktorá zostáva, je počas slnečných dní zohrievaná na veľmi vysoké teploty (vyše 60°C). Ako dokázali výskumy na Masarykovej univerzite v Brne (Zakopal, Úlehla) znižuje sa rýchlosť prijímania vlahy, ako aj jej maximálne množstvo, ktoré je schopná pôda prijať, šesťnásobne! Okrem toho zahriatím dochádza k sterilizácii pôdy a veľké množstvo mikroorganizmov, bez ktorých nemá lesný humus svoje biologické vlastnosti, v takejto pôde hynie. Tzv. zabezpečený porast (niekoľkoročné porasty mladých stromčekov, spravidla iných druhov a úplne inej vekovej rozmanitosti ako v pôvodných porastoch) nemôže na takejto zničenej pôde a v susedstve holorubov plniť svoju hlavnú úlohu: zadržiavať vodu v krajine!