Čergov

Vlčia dolina (750 m.n.m.) bola nádherná dolina Čergovského pohoria, porastená prekrásnym prirodzeným jedľovobukovým lesom. Medzi niekoľkostoročnými jedľami, bukmi, javormi a jaseňmi sa preháňala vlčia svorka, ktorá tu mala dva brlohy, dva rysie páry tu nachádzali dostatok potravy spolu s bocianom čiernym i piatimi druhmi sov. To všetko je minulosťou. Likvidácia prestárlych porastov zbavila aj túto dolinu vlhka a vody, zvýšila odtok z krajiny deväťnásobne a obnažila a vysušila prastarý lesný humus. Zato sa môžte autom vyviezť až do jej centra po peknej, novučičkej asfaltovej ceste, krásnom to diele zástupcov slovenskej lesníckej školy, asfaltérov z Lesného závodu Bardejov.

Čergovské pohorie je flyšovým pohorím porasteným v minulosti jedľovo - bukovými pralesmi s prímesou javorov a brestov. Jedinečné niekoľkostoročné porasty, nemajúce v Európe obdoby, padli za obeť nezmyselnej vyhláške prikazujúcej likvidáciu „prestárlych bukových porastov“. Holoruby, pokryté dnes smrekovou mladinou, sú výsmechom všetkým zásadám obhospodarovania lesov. Všetky merania a štúdie, ktoré máme k dispozícii, dokazujú výrazné zhoršenie vodného režimu krajiny, jasne súvisiaceho s praktizovaným lesným hospodárením. Napriek všetkým týmto skutočnostiam, zostáva Čergov, spolu s Východnými Karpatami, naša jediná nádej pri opätovnej obnove zničených slovenských lesov. Mal by sa stať jedným z evolučných lesov (bez hospodárskych zásahov) držiacich kostru našej krajiny.

(1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie.
(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
(4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a účinnú starostlivosť o životné prostredie.
Ústava Slovenskej republiky, čl. 44.Tento graf znázorňuje katastrofický vplyv na vysušovanie krajiny v pohorí Čergov na východnom Slovensku. Pod zámienkou likvidácie tzv. prestarlých bukových porastov bola znížená akumulačná schopnosť Čergovských lesov. Nedodržanie základných zásad hospodárenia zapríčinilo obrovské záplavy v Taliansku (1994, rozvodnený Pád, 60 mŕtvych,škody 6,6 miliardy dolárov, príčina: holorubný spôsob ťažby, odlesnená krajina, zdroj: Fulco Pratesi, Corriere, Italy), USA (1994, rozvodnená Mississipi), Nemecko a Holandsko ( január 1995,rozvodnený Rýn a Mosel, príčina: odlesnená krajina, napriamené vodné toky, škody vyše jednej miliardy mariek, zdroj: Emil Dister, WWF, Nemecko), Slovensko (júl 1995, zaplavené obce Petrovce a Hermanovce, príčina: svahy Slánskych vrchov odlesnené holorubmi, škody desiatky miliónov korún, zdroj TASR).