ISPA pre Starinu

Popis kauzy, ktorá pod dymovou clonou "ochrany vodárenskej nádrže Starina" mala odrezať od sveta päť obcí, postaviť pre ochranu Stariny zbytočnú cestu a preinvestovať vyše 500 miliónov korún, pričom do ochrany lesov nad Starinou nemala smerovať žiadna pomoc.

V januári 2001 oznámilo Ministerstvo životného prostredia, že o podporu z európskeho programu ISPA sa pre rok 2001 bude v oblasti životného prostredia uchádzať 11 nových projektov. Medzi vybrané projekty z oblasti ochrany pitnej vody bol zaradený aj projekt "Komplexná ochrana vodárenskej nádrže Starina", ktorý predložilo Združenie Horný Zemplín so sídlom v Humennom. Dňa 6. decembra 2001, po zhruba roku, to isté ministerstvo proces schvaľovania daného projektu zastavilo. Predčasne bola zastavená tiež činnosť Expertnej skupiny z Európskej únie, ktorá medzičasom začala pracovať na projekte v rámci "Technickej asistencie". Na technickú pomoc, z ktorej sa čerpali zdroje aj pre štúdiu uskutočniteľnosti projektu, na základe ktorej bol projekt zastavený, sa minulo vyše osem miliónov korún (189 000 EUR)!

Cieľom uvedeného projektu, ktorý sa uchádzal o podporu z predvstupovej pomoci bola ochrana zdroja pitnej vody prostredníctvom piatich aktivít, v rámci ktorých bola plánovaná likvidácia 6,5 km úseku štátnej cesty č. II/558, výstavba alternatívneho cestného prepojenia Uličskej doliny, rekonštrukcia ciest, vypracovanie štúdie, vybudovanie monitorovacích systémov a retenčných nádrží na prítokoch do nádrže. Celkové náklady na realizáciu projektu boli vyše 17 mil. EUR, pričom z programu ISPA združenie očakávalo podporu vo výške zhruba 12,9 mil. EUR. Realizácia projektu bola plánovaná na území Národného parku Poloniny. Pozornosť v rámci plánovaných aktivít projektu bola zameraná na ochranu vodárenskej nádrže Starina, ktorá sa nachádza na území NP Poloniny.

V roku 2001 VLK opakovane upozorňoval štátne orgány na vážne problémy v Národnom parku Poloniny. Predovšetkým na problém holorubnej ťažby na území parku, problémy súvisiace s prekategorizovaním lesov a obnovením intenzívnej ťažby dreva v pásmach hygienickej ochrany Vodárenskej nádrže Starina a neriešenia finančných náhrad pre miestne urbárske spoločnosti za obmedzenie v hospodárení. Zároveň sme očakávali, že riešenie týchto problémov by mohol priniesť projekt "Komplexná ochrana VN Starina", ktorý spracovalo Združenie Horný Zemplín. Vo vyše osemdesiatstranovom projekte sa žiaľ predkladateľ o probléme s ťažbou nad Starinou ani len nezmienil. Združenie Horný Zemplín navyše v rámci projektu navrhlo realizáciu viacerých aktivít, ktoré by do oblasti priniesli ďalšie vážne problémy pre životné prostredie i záťaž pre miestnych obyvateľov. Ministerstvo životného prostredia napriek našim upozorneniam a upozorneniam Správy Národného parku Poloniny na stupňujúce sa problémy na území parku a na vážne riziká projektu "Komplexná ochrana VN Starina" v danej veci nič neurobilo. Nepriznajúc si vlastnú chybu pri výbere a zaradení projektov do programu ISPA, ministerstvo naďalej počas celého roka slepo podporovalo evidentne nevhodný projekt Združenia Horný Zemplín. Jednou zo základných podmienok pre projekty uchádzajúce sa o podporu z programu ISPA je posúdenie vplyvov na životné prostredie. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) sa na Slovensku realizuje podľa zákona č.127/1994 Z.z., ktorý zodpovedá požiadavkám smernice Rady 85/337/EEC o hodnotení vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie v znení smernice 97/11/EC. Ministerstvo životného prostredia SR však neposudzovalo vplyvy projektu "Komplexná ochrana ..." na životné prostredie v súlade s podmienkami programu ISPA.

S realizáciou projektu "Komplexná ochrana VN Starina" na území NP Poloniny oficiálne nesúhlasila Správa Národného parku Poloniny. Ministerstvo životného prostredia však stanovisko Správy Národného parku ignorovalo. Názorové nezhody medzi ministerstvom a správou NP ako odbornou organizáciou neskôr vyústili do konfliktu. K projektu sa písomne vyjadrili samosprávy dotknutých obcí a ich obyvatelia. Najviac dotknuté obce Príslop, Topoľa, Runina, Kolbasov a Ruský Potok k projektu prostredníctvom svojich starostov vydali nesúhlasné písomné stanoviská, pretože projekt by im priniesol zrušenie cesty, ktorá ich spája s okresným mestom Snina. Zrušenie cesty by v konečnom dôsledku znamenalo pre obyvateľov týchto obcí zvýšenie dojazdovej vzdialenosti a nákladov na cestovné, stratu zamestnania a zhoršenie sociálnych podmienok. Rovnako nesúhlasný postoj vyjadrili v rámci prieskumu verejnej mienky aj samotní občania. Prieskum v dotknutých obciach uskutočnila organizácia VLK v priebehu mája až augusta 2001. V rámci prieskumu bolo oslovených 63% občanov. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že s likvidáciou cesty do Uličskej doliny cez obec Príslop nesúhlasí 93% respondentov a s likvidáciou súhlasia iba 4%. Občania dotknutých obcí sa k spomínanému projektu vyjadrili aj vo forme petície "Za zachovanie úseku štátnej cesty č.II/558 do obce Príslop", ktorú adresovali Ministerstvu životného prostredia SR. V petícii, ktorú podpísalo 63% občanov obcí Príslop, Topoľa, Kolbasov, Runina a Ruský Potok, občania žiadali, aby ministerstvo projekt "Komplexná ochrana VN Starina" nepodporilo. Ticho neostali ani miestne urbárske spoločnosti, ktoré zaslali svoje nesúhlasné stanovisko k projektu prednostovi Okresného úradu v Snine v marci 2001. V stanovisku Koordinačný výbor Lesopoľnohospodárskych a urbárskych združení z vodárenskej nádrže Starina okrem iného vyjadril svoj nesúhlas s likvidáciou cesty č.II/558 do obce Príslop a zriadením hraničného priechodu cez Ruské Sedlo. Zároveň žiadali opätovné prekategorizovanie lesov, v ktorých hospodária na lesy osobitného určenia.

Zjednodušovanie vážnych problémov v Národnom parku Poloniny zo strany Ministerstva životného prostredia viedlo VLKa k rozhodnutiu upozorniť na tento stav na medzinárodnej úrovni. Dvadsaťšesť slovenských mimovládnych organizácií vyzvalo dňa 28.6.2001 Radu Európy k odobratiu Diplomu Európy, ktorý bol udelený Národnému parku Poloniny v roku 1998 podmienečne na päť rokov. Výzva "Zastavme ničenie Národného parku Poloniny" bola adresovaná aj slovenskej vláde. Signatári tejto výzvy okrem iného žiadali dôkladné prehodnotenie projektu "Komplexná ochrana VN Starina", ktorý podľa nich neriešil problémy tejto oblasti, ohrozoval prevádzku vodnej nádrže a kvalitu pitnej vody a podstatne znižoval kvalitu života miestnych obyvateľov. Aktivity slovenských ochranárov podporili aj známe medzinárodné organizácie WWF, Friend of the Earth a International Wolf Federation.

V novembri 2001 začala v rámci posudzovania projektu na Slovensku pracovať skupina expertov z EU, ktorej úlohou bolo v rámci "Technickej asistencie" spracovať štúdiu uskutočniteľnosti projektu. Po spracovaní a predložení priebežnej správy však činnosť tejto skupiny bola zastavená. Stalo sa tak 6. decembra 2001 na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia. Toto rozhodnutie ministerstvo odôvodnilo tým, že technická asistencia nepreukázala, že najväčším rizikovým zdrojom znečistenia pitnej vody je cesta č. II/558, ktorá vedie v ochrannom hygienickom pásme prvého stupňa. Ďalším dôvodom bolo zistenie, že požadovaná rozpočtová čiastka 17 mil. EUR je nereálna a navrhované alternatívy, ktoré skupina navrhla, by boli pod limitom 5 mil. EUR. Rozhodnutie ministerstva o zastavení projektu v rámci "Technickej asistencie" sme privítali, no podľa nás prišlo neskoro a minuli sa pritom nemalé finančné prostriedky (189 000 EUR) predovšetkým daňových poplatníkov Európskej únie. Príprava projektu "Komplexná ochrana VN Starina" niesla jasné znaky tlakov lobistických skupín predovšetkým z oblasti hotelierstva a stavebných firiem. Ochrana unikátnej prírody Národného parku Poloniny a dôležitého zdroja pitnej vody zostala opäť bokom.

Nánosy v nádrži Starina, spôsobené holorubnou ťažbou v ochranných lesoch nad nádržou.