Charta lesa - pramene

 • Ashby, W.R., 1959: An Introduction to Cybernetics, Chapman & Hall, London
 • Astrab, J., 1996: Analýza súčasného hospodárenia v lesoch vybraných dolín Slanských vrchov a posúdenie jeho vplyvu na plnenie vodohospodárskej funkcie lesa, Košice
 • Beneš, J., 1981: Řízení rozlehlých systémů, SNTL, Praha
 • Darwin, Ch., 1979: The Origin of Species, The Rainbird Publishing Group Ltd, London
 • Dorst, J., 1978: Avant que Nature meure, Neuchatel, Paris
 • vDrengson, A., Inoue, Y., 1995: The Deep Ecology Movement, North Atlantic Books, Berkeley
 • Foreman, D., 1991: Confessions of an Eco-Warrior, Harmony Books, New York
 • Franklin, J., 1981: Ecological Characteristics of Old-Growth Douglas-Fir Forests
 • Gleich, J., 1984: Chaos. Making a New Science
 • Hadač, E., 1987: Ekologické katastrofy, Horizont, Praha
 • Hladký, M., 1988: VUC Čergov
 • Fiala, J.,, 1996: Vplyv štruktúry lesného porastu na hniezdne ornitocenózy, PF UK Bratislava
 • Jakuš, R., 1998: Stanovisko k používaniu holorubov v okolí Národnej prírodnej rezervácie Zadná Po:ana, LVÚ Zvolen
 • Jeník, J., 1984: Veľký obrazový atlas lesa, Artia, Praha
 • Kaňák, K., 1998: Výběrné hospodaření - kompromis mezi lesnictvím a ochranou přírody, Lesnická práce, Praha
 • Konrád, V., a kol., 1994: Environmentálny posudok projektu „Ekologické obhospodarovanie lesov Slovenska“, fakulta ekológie, TÚ Zvolen
 • Korpeľ, Š., 1994: Zabezpečenie ochrany biodiverzity vo Východných Karpatoch, štúdia, Zvolen
 • Korpeľ, Š., 1986: Pestovanie lesa, VŠLD Zvolen
 • Korpeľ, Š., 1989: Pralesy Slovenska, Veda, Bratislava
 • Korpeľ, Š., 1993: Hospodárenie v lesoch horských oblastí, Matice lesnická, Písek
 • Korpeľ, Š., Saniga, M., 1995: Prírode blízke pestovanie lesa, LF TÚ Zvolen
 • Korpeľ, Š., 1994: Pestovanie lesa v zmenených vlastníckych a ekologických podmienkach Slovenska, LVÚ Zvolen
 • kol., 1994: Principles and Guidelines for Ecologically Responsible Forest Use, Greenpeace
 • kol., jún 1993: Ekologické obhospodarovanie lesov Slovenska, Ministerstvo pôdohospodárstva Bratislava
 • kol., september 1993: Ecological Management of Forests in Slovakia, Ministerstvo pôdohospodárstva, Bratislava
 • kol., júl 1993: Ekologické obhospodarovanie lesov Slovenska, Ministerstvo pôdohospodárstva
 • Lesnícka misia Svetovej banky, december 1993, The Forest Resources of Slovakia, ANNEX X, World Bank, 1993
 • kol., 1990: Global Warming, Oxford University Press, Oxford
 • kol., 1994: Národný klimatický program Slovenskej republiky, zväzok 1, Ministerstvo životného prostredia, Bratislava
 • Kravčík, M., 1993: Analýza vplyvu hospodárskej činnosti človeka na hydrologický režim v povodí rieky Torysy a Tople, Košice
 • Krempaský, T., 1995: Posúdenie vplyvu Ploveka na hydrologický režim severovýchodného Slovenska, Košice
 • Leopold, A, 1947: Sand County Almanac, Oxford University Press, New York
 • Les, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998: Ministerstvo pôdohospodárstva, Bratislava
 • Lopez, B.H., 1978: Of Wolves and Men, Charles Scribner’s Sons, New York
 • Lovelock, J., 1991: Healing Gaia, Harmony Books, New York
 • Lovelock, J., 1994: Gaia. Nový pohled na život na Zemi, Abies, Prešov
 • Lovelock, J., 1990: The Ages of Gaia, Bantam Books, New York
 • Lukáč, J., 1996: Matematická analýza antropických princípov obhospodarovania lesov, Abies, Prešov
 • Markoš, A., 1997: Povstávaní živého tvaru, Vesmír, Praha
 • Maran a kol., 1955: Lesnický a myslivecký atlas, Ústrední správa geodesie a kartografie, Praha
 • Maser, Ch., 1988: The Redesigned Forest, R.Miles, San Pedro
 • Maser, Ch., 1992: Správa o Oergove, Nadácia Zelená Nádej, Corvallis
 • Maser, Ch., 1992: New Forestry, New Questions: A New Future?, Western Wildlands
 • Maser, Ch., Sedell, J. R., 1994: From the Forest to the Sea. The Ecology of Wood in Streams, Rivers, Estuaries and Oceans, St. Lucie Press, Delray Beach
 • Martiš, M., 1988: Člověk versus krajina, Panorama, Praha
 • Mech, L.D., 1970: The Wolf, The University of Minnesota Press, Minneapolis
 • Midriak, R., 1993: Analýza súčasného lesného hospodárenia v lesoch Čergova a jeho vplyv na krajinu, Zvolen
 • Midriak, R.,1993: Návrh alternatívneho hospodárenia v lesoch Čergova, Zvolen
 • Midriak, R., 1988: Obhospodarovanie lesov vo flyšových oblastiach, Lesnícke štúdie, Príroda, Bratislava
 • Naess, A., 1992: Ecology, community and lifestyle, Cambridge University Press, Cambridge
 • Míchal, I., 1992: Ekologická stabilita, Veronica, Brno
 • Míchal, I., 1992: Obnova ekologické stability lesů, Academia, Praha
 • Ponting, C., 1991: A Green History of the World, St. Martin Press, New York
 • Pobedinskij, Krečmer, V., 1984: Funkce lesů v ochraně vod a půdy, SZN Praha
 • Seed, J., 1993: Myslet jako hora, Abies, Prešov
 • Šebík, L., Polák, L., 1990: Náuka o produkcii dreva, Príroda, Bratislava
 • Úlehla, V., 1947: Napojme prameny, Život a práce, Praha
 • Valtýni, J., 1996: Základy hydrológie a lesníckej hydrológie, Technická univerzita, Zvolen
 • Voskár, J., 1990: Ekológia vlka obyčajného a jeho podiel na formovaní a stabilite karpatských ekosystémov na Slovensku, KÚŠPS, Prešov
 • Vyskot, M., 1981: Československé pralesy, Academia, Praha
 • Wolkie, H., 1991: Wilderness on The Rocks, Ned Ludd Books, Tucson
 • Wilson, O.E., 1992: The Diversity of Life, Harvard University Press
 • Wiener, N., 1948: Cybernetics, John Willey & Sons, New York
 • Zachar, D., 1970: Erózia pôdy, Vydavateľstvo SAV, Bratislava
 • Zlatník, A., 1970: Ekologicko-synekologický, cenealogický a fytografický výskum na trvalých výskumných plochách, zborník prác o TANAPe
 • Zlatník, A., 1976: Lesnická fytocenologie, SZN Praha