Čo robiť, keď ...

Každý deň od Vás dostávame mnoho podnetov na rôzne nelegálne výruby, arogantných motorkárov či poľovníkov, podozrivé aktivity, projekty nešetrné ku krajine a prírode okolo Vás. Snažíme sa Vám aspoň odpovedať či poradiť, väčším kauzám sa aj osobitne venujeme. Sme Vám vďační, že si všímate dianie okolo seba.

Na druhej strane sa ale nemôžeme venovať všetkým prípadom. Tu je potrebná aj Vaša zainteresovanosť. Venujte trochu svojho času takýmto problémom, zapojte aj známych či susedov, ktorí sa možno radi pridajú, a uvidíte, že niekedy stačí naozaj málo a karta sa obráti.

Vy ste spoločnosť. Vy máte tú silu rozhodovania, čo, kde a ako sa bude diať a ako sa kde bude hospodáriť. Tak ju použite.

My Vám poskytneme know-how, budeme tlačiť na zodpovedných, presadzovať zmeny a napĺňať našu stratégiu ochrany lesov i celej krajiny.

Takže, čo robiť, keď:

... V LESE NATRAFÍTE NA MOTORKU, ŠTVORKOLKU, AUTO

  Neoprávnený pohyb motorovými vozidlami je na Slovensku trestným činom, dochádza k porušeniu niekoľkých zákonov. Vodiči ohrozujú svoje okolie a peších ľudí. Pomocou motorových vozidiel sa jednoduchšie pytliači a kradne drevo.
  Pomôžte odstrániť tento nežiadúci jav z našich lesov

  AKO NA TO?

  Terén – fotografia
  Poslanie trestného oznámenia
  Interakcia s políciou

... CHCETE ZABRÁNIŤ VÝRUBU MESTSKEJ ZELENE

 1. Zistite o výrube čo najviac informácií.
  A) Zistite, či na plánovaný, resp. už realizovaný, výrub existuje rozhodnutie o súhlase na výrub. Rozhodnutie vydáva miestny obecný alebo mestský úrad a na požiadanie vám informáciu o tom, či bol, alebo nebol vydaný súhlas, musia sprostredkovať bezodkladne (ústne alebo i telefonicky) v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
  B) V prípade, že rozhodnutie bolo vydané, pokúste sa ho na úrade získať. Kópiu rozhodnutia vám musia sprístupniť najneskôr do ôsmich pracovných dní od zaevidovania žiadosti. Po získaní rozhodnutia si v ňom prečítajte dôvody na povolenie výrubu a následne, podľa potreby, nás kontaktujte.
  C) Ak súhlas na výrub vydaný nebol, písomne upozornite mestský alebo obecný úrad, že hrozí poškodenie alebo zničenie drevín. Písomné upozornenie môžete vyhotoviť aj ručne priamo na úrade. Na vykonávateľov výrubu zavolajte políciu (tel. č . 158).
 2. Pri nečakanom zistení výrubu môžete hneď volať mestskú, obecnú alebo štátnu políciu. Realizátor výrubu je povinný mať pri sebe súhlas na výrub, ktorým sa po vyzvaní políciou musí preukázať. V povolení je potrebné skontrolovať, či sú pri výrube dodržané podmienky (napr. termín výrubu, množstvo a druh rúbaných stromov, atď.) Polícia je povinná vaše telefonické oznámenie prešetriť a prípadnej nelegálnej činnosti zamedziť. Pred zavolaním polície sa môžete pokúsiť rozhodnutie získať od realizátora i sám. Ten však nie je povinný vám ho ukázať. Nezabudnite výrub a rozhodnutie nafotiť.
 3. 3. Vyrúbané stromy síce už nezachránite, ale informovaním sa o výrube môžete predísť iným výrubom. Základom je opäť zistenie, či bol vydaný súhlas a za akých podmienok. Ak sa vám výrub nepozdáva, napíšte podnet, adresovaný Slovenskej inšpekcii životného prostredia, v ktorom uvediete všetky informácie, ktoré sú vám známe. V podnete je potrebné uviesť svoje kontaktné údaje a zaslať ho na adresu SIŽP – ústredie, Karloveská 2, 844 22 Bratislava (www.sizp.sk). Pokiaľ zistíte, že výrub bol nelegálny, podajte polícii oznámenie so žiadosťou o prešetrenie zrealizovaného výrubu.

... SPOLOČNÉ POĽOVAČKY POKLADÁTE ZA NEETICKÉ

 1. Na základe zákona o informáciách napíšte písomnú žiadosť o informáciu s textom „Na základe ustanovení Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vás týmto žiadam o sprístupnenie nasledovnej informácie: plán spoločných poľovačiek na poľovnú sezónu 2009/2010.“ Žiadosť o informáciu musí obsahovať meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, defi novanie informácie, o ktorú žiadate a spôsob a adresu doručenia sprostredkovanej informácie (napr. poštou na zadanú adresu alebo elektronicky na zadaný e-mail, osobne na úrade, atď.).
 2. Žiadosť adresujte Obvodnému lesnému úradu, ktorý má na starosti územie, o ktoré sa zaujímate. Na sprostredkovanie informácie má úrad 8 dní.
 3. Úrad požiadajte, aby vás o prípadných nahlásených zmenách v pláne spoločných poľovačiek bezodkladne informoval. Informácie o zmenách si pred termínom spoločnej poľovačky overte telefonicky alebo osobne.
 4. Na čísle 158 požiadajte políciu o kontrolu alkoholu v krvi účastníkov spoločnej poľovačky, keďže máte podozrenie na požitie alkoholu.

... V LESE NATRAFÍTE NA ZVYŠKY MŔTVYCH ZVIERAT

 1. Zapíšte si dátum a čas, kedy ste návnadu našli. Pravdepodobne sa jedná o mäsitú návnadu, slúžiacu poľovníkom, resp. pytliakom, na prilákanie dravej zveri.
 2. Podrobne si zapíšte opis návnady a miesto nálezu, vrátane druhu a počtu mŕtvych zvierat. Zistite, či na zvieratách nie sú evidenčné značky, ktoré sú buď vytetované, napríklad na ušiach, alebo sú na plastovom, alebo kovom štítku (tiež zväčša na ušiach). Tieto údaje nafoťte a spíšte.
 3. Nafoťte návnadu samostatne a aj s okolím, podľa ktorého sa bude dať miesto identifikovať.
 4. Pokúste sa zistiť a prípadne nafotiť stopy zvierat, ktoré boli pri návnade.
 5. Zo zistených informácií spíšte podnet a spolu s fotodokumentáciou ho odošlite na príslušnú Regionálnu veterinárnu správu a na Obvodný úrad životného prostredia (OÚŽP) v okrese nálezu návnady. OÚŽP šetrí porušenie odpadového zákona (č. 223/2001 Z.z.), Regionálna veterinárna správa zas porušenie zákona o Veterinárnej starostlivosti (39/2007 Z.z.). Podnet môžete zaslať na vedomie aj LZ VLK, pričom to môžete uviesť i v samotnom texte podnetu.

... CHCETE ZLEPŠIŤ OCHRANU REZERVÁCIÍ

 1. Vyberte si rezervácie vo svojom okolí, ktoré vás zaujímajú. Na orientáciu vám poslúži turistická mapa, v ktorej je poloha rezervácií vyznačená.
 2. Zistite aktuálny stav rezervácie v teréne. Skontrolujte, v akom stave je jej obvodové značenie. Základným orientačným bodom môže byť tabuľa so štátnym znakom a názvom rezervácie. V jej blízkosti hľadajte obvodové značenie hranice rezervácie v podobe červeného pruhového značenia na strome. Jeden pruh prechádza obvodom celého kmeňa, druhý pruh len do polovice. Ak vidíte na strome dva pruhy, znamená to, že stojíte mimo rezervácie. Ak na strome vidíte len jeden pruh, znamená to, že ste vo vnútri rezervácie. Stromy označené pruhmi by mali byť vzdialené od seba v dostatočne viditeľnej vzdialenosti. Ak máte s hľadaním hranice problém, znamená to, že rezervácia je zle vyznačená a treba to napraviť. Hranice rezervácie skontrolujte po celom obvode.
 3. Pri kontrole hraníc si zároveň všímajte, či sa v rezervácii ťaží drevo, poľuje na zvieratá, stavajú nejaké stavby. Všímajte si tiež to, v akom stave sú cesty, ktoré prechádzajú rezerváciou a či sú intenzívne využívané autami. Všetko sa snažte i fotiť.
 4. Zistený stav rezervácie si podrobne zapíšte a zdokumentujte.
 5. V rezervácii a v jej ochrannom pásme, ak je vyhlásené, je možné sa pohybovať iba po vyznačenom turistickom chodníku. Môže sa vám stať, že skôr, ako zlé značenie rezervácie, či potenciálne nelegálne aktivity, na ktoré ste narazili, bude štátnu ochranu prírody či inšpekciu zaujímať, či ste sa pohybovali len po značenom chodníku. O stave rezervácie nás informujte a individuálne dohodneme postup, ako značenie obnoviť. Taktiež nás informujte, ak budete mať podozrenie na nelegálne aktivity. Informácie, ktoré nám poskytnete, musia však byť dobre zdokumentované, aby sme mohli na ich základe požiadať o prešetrenie.
 6. Na http://uzemia.enviroportal.sk/ nájdete základné informácie o jednotlivých rezerváciách.

... V LESE NÁJDETE SKLÁDKU ODPADOV

Zákon 223/2001 o odpadoch zakazuje ukladať odpad všade tam, kde na to nie je určené miesto a tým určite nie je ani potok, lúka či les.

 1. Ak nájdete čiernu skládku, podrobne ju zdokumentujte. Zaznamenajte si: dátum a miesto nálezu, približnú skladbu odpadov, či obsahuje aj nebezpečné odpady (elektronický odpad, žiarivky, farby, baterky...), približnú veľkosť skládky. Miesto nálezu skládky detailne opíšte, v ideálnom prípade priložte aj záznam v mape. Využiť môžete i Google Earth a skládku zaznačiť priamo na takejto ortofotomape.
 2. Skládku zdokumentujte aj fotografi cky. Ak sa tam nachádzajú nejaké obálky, faktúry, bločky, podľa ktorých by sa dal identifi kovať pôvodca, odfoťte ich.
 3. Všetky záznamy zašlite ako podnet na prešetrenie, buď príslušnej obci podľa katastra – len ak je to komunálny odpad, alebo miestne príslušnému Obvodnému úradu životného prostredia (OÚŽP) vo všetkých prípadoch.
 4. Často o čiernych skládkach obec vie, ale nerieši ich, preto je lepšie kontaktovať priamo OÚŽP alebo to adresovať obci a zároveň dať OÚŽP na vedomie. Podnet môžete odoslať anonymne, pokiaľ však chcete dostať informácie o vyriešení podnetu, musíte uviesť vaše meno a kontaktnú adresu.