Naša vízia

Biosféru tvorí obrovské množstvo žijúcich druhov a jedincov rôznych organizmov. Boli tu dávno pred príchodom človeka, vytvárali komunity, spoločenstvá a získavali kolektívnu pamäť, ktorá im umožňovala prežívať rôzne nástrahy života. Za miliardy rokov vznikla na Zemi obrovská pavučina života, kde organizmy navzájom komunikujú, spolupracujú, bojujú medzi sebou a vytvárajú tak jeden superorganizmus – biosféru.

To všetko sa stalo bez najmenšej zásluhy človeka. Človek biosféru nekonštruoval, nerozumie jej, a nevie ju preto ani opraviť. Môže ju len pripustiť a spolupracovať s ňou. To Niečo, vytvorené a existujúce bez prispenia človeka, nazývame aj divočinou.

Niečo, čo človek nestvoril, by ale nemal ani ničiť, Divočina má predovšetkým totiž hodnotu sama o sebe, pre svoju krásu, vytrvalosť žiť, pre svoju dokonalosť rastúcu miliardy rokov.
Divočina je kultúrnym dedičstvom Zeme, je ako obraz starého majstra, ktorý už nemá kto druhýkrát namaľovať.

Vízia ochrany prírody Lesoochranárskeho zoskupenia VLK
Ako pomôcť naplneniu vízie

Charta lesa

Prežitie ľudstva v najbližšej budúcnosti závisí na správnom fungovaní prirodzených ekosystémov, vrátane lesov. Lesy poskytujú domov väčšine druhového evolučného dedičstva Zeme. Záchrana tohto dedičstva je jediná cesta, ktorá umožňuje ľuďom dôstojnú budúcnosť.

Charta lesa - Princípy

I. Princípy vzťahu ľudí k lesom

1. Ochrana biologickej rozmanitosti

  • 1.1 Lesné ekosystémy je nutné chrániť a udržiavať na všetkých úrovniach, od mikroskopickej až po ekosystémovú úroveň.
  • 1.2 Biologickú rozmanitosť lesov musíme chrániť v priestore i čase.
  • 1.3 Je nutné chrániť a udržiavať ekologickú štruktúru a fungovanie lesov (vodný cyklus, cyklus pôdy a živín, charakter terénu a mikroklíma) a obnoviť ju tam, kde je degradovaná predchádzajúcou ľudskou činnosťou.

Charta lesa - pramene

  • Ashby, W.R., 1959: An Introduction to Cybernetics, Chapman & Hall, London
  • Astrab, J., 1996: Analýza súčasného hospodárenia v lesoch vybraných dolín Slanských vrchov a posúdenie jeho vplyvu na plnenie vodohospodárskej funkcie lesa, Košice
  • Beneš, J., 1981: Řízení rozlehlých systémů, SNTL, Praha
  • Darwin, Ch., 1979: The Origin of Species, The Rainbird Publishing Group Ltd, London
  • Dorst, J., 1978: Avant que Nature meure, Neuchatel, Paris