Evolučné lesy

Rezervácia Vlčia je súčasťou siete evolučných lesov, ktorú VLK presadzuje a vytvára v lesoch Slovenska. Do tejto siete patrí aj územie našej druhej súkromnej rezervácie Rysia v Strážovských vrchoch o rozlohe 30,5 ha a 160-hektárový les v Západných Tatrách, ktorý sme si prenajali na 40 rokov. VLK má rozbehnutých aj množstvo ďalších činností - od podávania návrhov na rozširovanie existujúcich rezervácií po vypracovanie a presadzovanie návrhov na vyhlasovanie nových cenných území za prírodné rezervácie.

Naším cieľom je, aby evolučné lesy tvorili 10 % územia lesov Slovenska. V evolučných lesoch je vylúčená akákoľvek ľudská činnosť - ťažba dreva, poľovanie, ale aj sadenie stromov. Vývoj územia je plne ponechaný na prírodu. Okrem iných pozitív pre celé územie, bude možné jednoducho porovnať miesta, kde človek les intenzívne využíval s miestami, kde hospodárila príroda a korigovať tak v budúcnosti zásahy človeka do lesných ekosystémov.

Sú veci, ktoré je nemožné vrátiť späť.
Napríklad prežitý život, smrť človeka ale i zničený prirodzený les.
Tak ako nový život už nikdy nebude životom prežitým, nový človek už nikdy nebude tým priateľom, ktorý nás opustil, na mieste vyrúbaného prirodzeného lesa, nikdy nevyrastie les, aký tam býval. Stromy vyrastú rýchlo, ale stromy nie sú les. Stovky až tisíce rokov sa tam bude vracať pôda, humus, baktérie, hmyz či vtáky.
Toto je malý náhrdelník z klenotov prirodzených lesov, ktorý ešte existuje vďaka práci a pomoci členov, priaznivcov a podporovateľov VLKa.

Vďaka vám všetkým za pomoc. Bez Vás by tieto lesy dnes už neexistovali.

Vlčia

Súkromná prírodná rezervácia o rozlohe 21,24 hektárov
Majiteľ VLK
Pohorie Čergov, Prešovský kraj
Jedľovobukový stodvadsaťročný les
Akumuluje vody riečky Ľutinka
Fotogaléria


Suchá dolina

Národná prírodná rezervácia o rozlohe 1586 hektárov
VLK má prenajatých 160 hektárov
Pohorie Vysoké Tatry, Žilinský kraj
Dvestoročný jedľovobukovosmrekový les
Akumuluje vody riečky Suchý potok
Fotogaléria


Rysia

Súkromná prírodná rezervácia o rozlohe 30,49 hektárov
Majiteľ VLK
Pohorie Strážovské vrchy, Trenčiansky kraj
Bukový stotridsaťročný les
Akumuluje vody riečky Nitrica
Fotogaléria


Udava

Prírodná rezervácia rozšírená na 391,98 hektára
Pohorie Bukovské vrchy, Prešovský kraj
Stošesťdesiatročný jedľovobukový les
Akumuluje vody riečky Udava
Fotogaléria


Kyjovský prales

Národná prírodná rezervácia rozšírená na 397,42 hektára
Pohorie Vihorlatské vrchy, Prešovský kraj
Stošesťdesiatročný jedľovobukový les a lipovo-javorové sutinové lesy
Akumuluje vody riečky Kamenica
Fotogaléria


Bisce

Prírodná rezervácia o rozlohe 28,01 hektára
Východoslovenská nížina, Košický kraj
Zvyšok pôvodného lužného lesa
Akumuluje vody rieky Ondava
Fotogaléria


Borsukov vrch

Prírodná rezervácia o rozlohe 146 hektárov
Pohorie Bukovské vrchy, Prešovský kraj
Jedľovobukový les a lipovo-javorové sutinové lesy ako súčasť Karpatských bukových pralesov UNESCO
Akumuluje vody Zbojského potoka
Fotogaléria