Charta lesa - Princípy

I. Princípy vzťahu ľudí k lesom

1. Ochrana biologickej rozmanitosti

 • 1.1 Lesné ekosystémy je nutné chrániť a udržiavať na všetkých úrovniach, od mikroskopickej až po ekosystémovú úroveň.
 • 1.2 Biologickú rozmanitosť lesov musíme chrániť v priestore i čase.
 • 1.3 Je nutné chrániť a udržiavať ekologickú štruktúru a fungovanie lesov (vodný cyklus, cyklus pôdy a živín, charakter terénu a mikroklíma) a obnoviť ju tam, kde je degradovaná predchádzajúcou ľudskou činnosťou.

2. Prevencia

 • 2.1 Ak existuje hrozba zníženia alebo straty biologickej rozmanitosti alebo iných nevratných zmien, nesmie byť nedostatok vedeckého poznania použitý ako zámienka k nepredídeniu takejto hrozby.
 • 2.2 Keďže každá ľudská činnosť v lesnom hospodárstve je zdrojom chýb a narúša prispôsobovanie lesných ekosystémov rôznym zmenám, je nutné vyčleniť v hospodárskych lesoch lesy evolučné, v ktorých prebiehajú voľne, bez zásahu človeka evolučné procesy. Ich rozloha je minimálne 20% z celkovej rozlohy lesov.

3. Právo

 • 3.1 Každý občan má prístup k informáciám týkajúcich sa lesných hospodárskych plánov a činností v nich špecifikovaných, ak tieto môžu viesť k zhoršeniu nadprodukčných funkcií lesov.

II. Smernice pre udržateľné využívanie lesa

4. Hlavné zásady hospodárenia

 • 4.1 Pri obnove lesa sa použijú spôsoby maximálne imitujúce prírodné procesy vyvinuté v evolúcii lesa v našom miernom pásme. Holorubný spôsob je možné použiť len v borovicových lesoch na piesočných pôdach a v topoľových a vŕbových porastoch.
 • 4.2 Pri použití ľubovoľného hospodárskeho spôsobu sa necháva v poraste 20% stromov dožiť svoj biologický vek a zhniť na pni.
 • 4.3 V hospodárskom lese, pri každom vodnom toku, je vytvorený ochranný pás, široký 30 m po oboch stranách. V tomto ochrannom páse je vylúčená akákoľvek lesohospodárska aktivita.
 • 4.4 V pramenných oblastiach má ochranné pásmo priemer min. 50 m. V svahoch, kde sa nachádzajú roztrieštené vyvieračky, je ochranné pásmo vytvorené tak, aby zachytilo celú plochu prameňov.
 • 4.5 Je zakázané viesť cesty, zvážnice a približovacie linky korytami vodných tokov.
 • 4.6 Používanie herbicídov, fungicídov a insekticídov je v lesnom hospodárstve zakázané.
 • 4.7 V lesných ekosystémoch sa používa v maximálne možnej miere prirodzená obnova. Pri umelej obnove sa používajú zásadne pôvodné a stanovištne prirodzené druhy.
 • 4.8 Lesná cestná sieť musí byť minimalizovaná.
 • 4.9 Fragmenty lesa bez lesnej cestnej siete musia byť dostatočne veľké, aby umožňovali evolučný vývoj aj v lesoch zaťažených hospodárskou činnosťou. Veľkosť bezcestných fragmentov je minimálne 3 km2, pričom v ani jednom rozmere nesmie mať fragment menej ako 1 kilometer.

5. Poľovníctvo

 • 5.1 V poľovníckej legislatíve sa nebude používať delenie zveri na škodlivú a užitočnú.
 • 5.2 Dravce je nutné v lesných ekosystémoch celoročne chrániť.