Za košické lesy

V nedeľu 11. 9. v košickom kine Úsmev Lesoochranárske zoskupenie VLK koncertom umelkyne Ivany Mer a verejnou diskusiou s Jurajom Lukáčom, odštartovalo novú kampaň za reformu hospodárenia v mestských lesoch. 19 000 hektárov prevažne jedľovo-bukového lesa vo vlastníctve mesta Košice predstavuje 1% všetkých slovenských lesov, a teda najväčší neštátny les na Slovensku.
Hoci ide o unikátny kus prírody, kde je vyše 80% lesov v kategórii lesy osobitného určenia a kde je takmer celé územie územím NATURA 2000, podľa monitoringu a analýz miestnych aktivistov a VLKa je toto územie v súčasnosti obhospodarovaný neudržateľne ekologicky aj ekonomicky. Správcom územia je akciová spoločnosť Mestské lesy Košice.
Súčasťou kampane je petícia „Za košické lesy“, prostredníctvom ktorej sa obyvatelia Košíc a okolia – vrátane kandidátov do mestských a krajských zastupiteľstiev – môžu verejne prihlásiť k vízii VLKa. Tá zahŕňa zavedenie verejnej kontroly hospodárenia, rozšírenie rekreačnej zóny Košického lesoparku a vyhlásenie územia európskeho významu Stredné Pohornádie za bezzásahovú prírodnú rezerváciu s voľným pohybom ľudí. Inšpiráciou je nedávno vyhlásená prírodná rezervácia Vydrica v Mestských lesoch Bratislava.
Podujatie sa vyvarovalo pesimistického burcovania a nieslo sa naopak v atmosfére pozývania k spoločnému dotvoreniu udržateľnejšieho a transparentnejšieho prístupu k hospodáreniu. Večer za miestnych aktivistov moderoval vedec a držiteľ Bielej vrany Andrej Belák, na plátne kina sa pomaly striedali aktuálne fotografie zdravých a hospodárením poškodených zákutí košických lesov a v záverečnej komornej diskusii pri sviecach Juraj Lukáč v reakcii na množstvo doplňujúcich otázok z publika predstavil aj celý ústredný koncept VLKa, dožadujúci sa väčšej skromnosti voči zložitosti lesa prostredníctvom vyčlenenia aspoň nejakých území, kde by človek aj so svojimi najlepšie mienenými konceptami radšej nerobil vôbec nič.

Ďalšie informácie o kampani:
https://kosice.wolf.sk/
https://www.facebook.com/vlk.kosice

Kontakt:
• Juraj Lukáč, juro@osadne.sk, +421 903 77 29 56
• Mgr. Andrej Belák, PhD, andrej.belak@savba.sk, +421 919 26 82 60