Ťažba v Národnej prírodnej rezervácii Tichá dolina poškodila biotopy

Lesoochranárske zoskupenie (LZ)VLK má k dispozícii expertný posudok o stave vyťaženej plochy v Národnej prírodnej rezervácii Tichá dolina, ktorý tvrdí, že ťažbou došlo k poškodeniu biotopov Horské jelšové lužné lesy a Smrekové lesy čučoriedkové. Súčasne ťažba poškodila biotopy desiatok chránených druhov, z ktorých boli mnohé pri ťažbe usmrtené.

Podrobný záznam je v posudku, ktorý dnes zaslal VLK Slovenskej inšpekcii životného prostredia v Košiciach a Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Poprade. Obidve inštitúcie požiadal VLK o zastavenie ťažby.

Ťažba je vykonávaná bez súhlasu na zásah do biotopov podľa § 12 NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny Z. z. (ďalej len zákon), bez výnimky z ochrany druhov podľa § 35 a § 40 zákona, bez posúdenia vplyvu na životné prostredie podľa § 28 a § 28a zákona a bez rozhodnutia orgánu ochrany prírody o podmienkach vykonania činnosti podľa § 50 zákona (predbežná ochrana)