Reakcia na reakciu ŠOP SR na hoax VLK-a

Štátna ochrana prírody SR nás vo svojom texte obvinila zo šírenia klamstiev.

Pripájame teda našu reakciu na jej článok:

 1. Zrekonštruovaná chata v utajenom režimev prílohe pdf súbor s listom S-CHKO Vihorlat, v ktorom sa píše, že rekonštrukcia budovy informačného centra, aj s ubytovacími kapacitami, prebehla na základe §29 ods. b) zákona 543/2002 Z.z. To znamená, že nemuselo prebehnúť konanie o povolení výnimky na túto činnosť v 5. stupni ochrany o verejnosť a ani štátne úrady sa k tomu nemohli vyjadriť. Okrem toho, že to prebehlo v utajenom režime, je to aj v rozpore so zákonom, pretože podľa uvedeného §29, ods. b) „Zákaz činnosti v územiach ... s piatym stupňom ochrany ... neplatí a súhlas na činnosť ... v piatom stupni ochrany sa nevyžaduje, ak ide o činnosti súvisiace so zabezpečením starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné pásmo, ktoré sa vykonávajú v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny podľa § 54 ods. 2 písm. b),“. To podľa nás stavebná činnosť v prípade Národnej prírodnej rezervácie určite nie je.

  § 29

  Výnimky z podmienok ochrany chránených území a ich ochranných pásiem

  Zákaz činnosti v územiach s druhým až piatym stupňom ochrany a chránených vtáčích územiach neplatí a súhlas na činnosť v prvom až piatom stupni ochrany sa nevyžaduje, ak

  a) sa činnosť vykonáva v súvislosti s výkonom štátneho dozoru alebo inej kontrolnej činnosti,

  b) ide o činnosti súvisiace so zabezpečením starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné pásmo, ktoré sa vykonávajú v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny podľa § 54 ods. 2 písm. b),

  c) orgán ochrany prírody, ktorý je príslušný na povolenie výnimky alebo vydanie súhlasu, vopred písomne určí, že ide o činnosť, ktorá je preukázateľne nevyhnutná na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné pásmo vrátane činnosti vykonávanej podľa osobitného predpisu,64c)

  d) ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka alebo majetku a o vykonávanie úloh Horskou záchrannou službou podľa osobitného predpisu,64e)

  e) ide o bezprostredné ohrozenie bezpečnosti Slovenskej republiky cudzou mocou, alebo

  f) sa činnosť vykonáva v súvislosti s ochranou štátnej hranice alebo jej správou.

 2. Strieľanie bobrov v rezervácii – boli sme osobne prítomní, keď hovoril bývalý riaditeľ S-CHKO Vihorlat, p. Rovňak, že je potrebné odstrániť bobrov z Morského oka, pretože ohrýzajú stromy a nikdy predtým tam neboli. Takisto nám to potvrdili pracovníci KÚ ŽP, s ktorými p. Rovňak rokoval o udelení výnimky na odstránenie bobrov z Morského oka.
 3. Lokalita UNESCO, zníženie stupňa ochrany v NPR Morské oko – ako je to so znížením stupňa ochrany je jasne vidno z priloženého sumárneho obrázka, na ktorom sú výrezy z mapy, z legendy k mape a z textu dokumentu predloženého Ministerstvom životného prostredia do medzirezortného pripomienkového konania. Je evidentné, že znižovanie stupňa ochrany sa týka celej vodnej plochy a asi 20 hektárov okolitých lesov a nie iba „asfaltovej cesty, parkoviska pred vstupom do rezervácie, historického kaštielika a 2 chát“. Štátna ochrana v tomto prípade vyslovene klame.
 4. Vodné skútre a ďalšia výstavba – to, čo vyplýva zo zníženia stupňa ochrany v NPR Morské oko z päťky na štvorku, je jednoznačne jasné z dokumentu na tomto odkaze – https://www.minzp.sk/files/postupy-a-ziadosti/ochrana-prirody/uzemna-ochrana-prirody/prehlad-cinnosti-jednotlivych-stupnoch-ochrany.pdf

  Sú v ňom vymenované zákazy a činnosti, na ktoré je potrebné vyžiadať súhlas orgánu ochrany prírody vo štvrtom stupni ochrany prírody a v piatom stupni ochrany prírody. Je jednoznačné, že prísna ochrana môže byť zabezpečená iba v územiach s 5. stupňom ochrany prírody. V územiach, na ktorých platí 4. stupeň ochrany prírody, je možné ťažiť drevnú hmotu. Obmedzením je iba, že sa nesmie požívať holorubný spôsob, všetký ostatné spôsoby sú dovolené. Smie sa tam loviť zver, obmedzením je iba, že nie na spoločných poľovačkách. To znamená, že individuálne je možné zabíjať zver. Je možné tam stavať lesné cesty a zvažnice, umiestniť stavbu. To znamená chatu, hotelík, čokoľvek atď.