Otázky a odpovede k problému medveďov

Lesy SR na Facebooku uviedli, že ide o dôkaz potreby "regulačného odlovu tejto šelmy". Aký je na to váš názor ako ochrancu prírody na Slovensku?

Regulačný lov medveďa sa na Slovensku realizoval desiatky rokov bez akýchkoľvek výsledkov. Konflikty s medveďmi boli každoročne v približne rovnakej početnosti. Konflikty sa nedajú riešiť plošným odstrelom časti populácie. Hlavným problémom vzniku týchto konfliktov je extrémne prikrmovanie a vnadenie kombinované s necieleným odstrelom.
Práve týmto sa narúša štruktúra medvedej populácie a deformuje jej prirodzené správanie. Hlavnou príčinou tohto ale aj inýchkonfliktov je práve absolútne nevhodné „obhospodarovanie „ medveďa“ poľovníkmi.
Regulačný lov je ako keby sme odstrelili niekoľko percent ľudskej populácie len preto, že jeden človek vraždil. Je predsa potrebné vytvoriť podmienky v spoločnosti aby k takýmto prípadom nedochádzalo a ak dôjde, vraha eliminovať. Presne tato je potrebné riešiť aj problém s medveďmi.
Dôkazom potreby regulačného lovu je cenník Lesov SR pre lov zveri, v ktorom poľovným hosťom ponúkajú i odstrel medveďa. Cenníkový poplatok majú 3500 eur za ulovenie medveďa s váhou do 100 kíl, 4800 eur s váhou do 120 kíl, za ďalšie kilo navyše sa dopláca podľa cenníka. Regulačný lov znamená návrat k trofejovému lovu medveďov, ktoré nikdy nemuseli spôsobiť žiadne škody, ani ohroziť svojim správaním ľudí. Takéto usmrcovanie náhodne vyberaných medveďov je protizákonné a riziko možných útokov ani škôd neznižuje. Naopak, regulačný lov riziká zvyšuje. V minulosti bol takýto lov často spojený s dlhodobým vnadením, aby si medvede na vnadisko zvykli, pohybovali sa v jeho okolí a bolo isté, že tam budú aj čase prítomnosti strelca, ktorý si lov kúpil. Nadbytok potravy, navyše spojenej s ľudskými pachmi, spôsobuje zmeny v prirodzenom správaní medveďov, priťahuje medveďov zo širokého okolia a ak je umiestnené blízko dediny, turistickej lokality, či zástavky autobusu, problém je na svete. Rovnaký vplyv majú aj vnadiská, na ktorých lovia diviakov. Medvede nerozlišujú komu poľovníci potravu na vnadisko dali. Kukurica, ovos, repa, pečivo, ovocie, to všetko medveďom chutí, je pre nich ľahko dostupné a bez rizika.

MŽP chce počkať na výsledky vyšetrovania, ale čo sa bude diať, keď sa potvrdí, že smrť muža nastala skutočne po útoku medveďom? Aké kroky budú nasledovať? Dôjde k regulácii populácie medveďa na Slovensku? O koľko a koľko kusov tejto šelmy u nás vlastne momentálne žije?

Riešenie problému je zodpovedané v prvej odpovedi. Regulačný lov nič nerieši, situáciu len zhoršuje, ako ukázala história.
Medveďov žije v našej krajine presne toľko, koľko sa ich tu uživí. To, že medvede sa pohybujú v blízkosti obcí, že ich je viac vidieť, nie je znakom ich premnoženia, ale znakom toho, že sa im menia potravné návyky a priestorové využívanie územia. Tieto zmeny spôsobujeme my ľudia. Je to dôsledok nadbytku potravy, ktorú medveďom ako ľudia poskytujeme, naše stupňujúce sa nároky na využívanie prírodného prostredia, vrátane nadmernej ťažby dreva v horských lesoch, rozmachu turistických zariadení, lanoviek, budovanie nových lesných ciest do málo prístupných oblastí. K ľudským obydliam ich láka ľahko dostupná potrava. Odpadky, potrava na vnadiskách, ale i rozsiahle lány kukurice. Ak chceme, aby medveďov bolo menej, musíme im obmedziť zdroje potravy. Ak chceme, aby medvede neboli pri dedinách, je potrebné odstrániť vnadiská, chrániť biotopy pred ničením ťažbou, zabezpečiť odpadky a nesadiť kukuricu v problematických lokalitách. Trofejový lov nič z toho nerieši a preto ani nie je žiadnym riešením, ktoré by malo pomôcť znížiť škody a eliminovať možné ohrozenie ľudí. Znížiť riziko dokážu iba dobre cielené preventívne opatrenia, medzi ktoré patrí aj usmrtenie konkrétnych problémových medveďov so zmeneným správaním a to v čase vzniku problémov. Usmrteniu však vždy musí predchádzať aplikácia preventívnych opatrení v snahe nasmerovať medveďa späť do prírody a k prirodzeným zdrojom potravy. Len samotné usmrtenie nie je riešením, pretože ak by sme nič iné neurobili, časom by prišiel iný medveď, a po ňom ďalší a ďalší. Riešenie týchto problémov je v kompetencii Zásahového tímu. Spolupracovať však musia všetci, vrátane miestnych ľudí. A aj poľovníci, čo je však problém, pretože ich záujmom je návrat trofejového lovu.

K obhliadke stôp na mieste činu neboli podľa rezortu životného prostredia pripustení odborníci zo Štátnej ochrany prírody SR. Prečo sa tak podľa vás stalo?

Takéto konanie je mimoriadne podozrivé. V podobných prípadoch v minulosti bolo niekoľkokrát zistené nelegálne použitie krátkej zbrane, prípadne nevhodné dráždenie medvedia napríklad hádzaním kameňov alebo použitím spreju. Je otázne či tomu nebolo tak aj teraz a snahou nepripustiť k vyšetrovaniu orgány ochrany prírody nechcel niekto zamaskovať nevhodné dôkazy priebehu nešťastnej udalosti.

Nedá sa situácia vyriešiť aj inak ako lovom? Nehrozí, že by v prípade povolenia regulovaného lovu mohla na Slovensko nastať lovecká turistika, že by si cudzinci chodili zastreliť svojho medveďa? Alebo že by mohlo dôjsť k ohrozeniu populácie tejto šelmy u nás?

Ešte raz. Situácia sa dá riešiť podľa nás jedine absolútnym zákazom prikrmovania a vnadenia v oblastiach kde sa vyskytujú medvede a rýchlou elimináciou nevhodne sa správajúcich jedincov orgánmi ochrany prírody.

Lovecká turistika tu bola praktikovaná a poľovníci vynakladajú veľké úsilie, aby to bolo možné opäť. Medveďov na Slovensku bežne strieľali aj cudzinci, stačilo si lov kúpiť u poľovného združenia, ktorému ministerstvo usmrtenie medveďa v ich revíri umožnilo. Regulačný lov, pri ktorom sú zabíjané medvede v ich prirodzenom biotope bez ohľadu na to, či sa správajú prirodzene alebo ich správanie je už zmenené a ohrozujú ľudí, populáciu medveďov ohrozuje.

Nemajú poľovníci čiastočne pravdu, keď upozorňujú, že medvede sa na Slovensku stále častejšie vyskytujú aj v oblastiach, kde bežne nežili? Je táto šelma na Slovensku premnožená tak ako tvrdia zástancovia regulovaného lovu?

Konflikty nesúvisia s počtom medveďov, ale s výskytom jedincov s nevhodným správaním. Počet vrážd v Košiciach nie je závislé na počte obyvateľov Košíc, ale na sociálnej atmosfére spoločnosti a výskyte nevhodne správajúcich sa ľudí, ktorých tiež treba v nevyhnutných prípadoch eliminovať.