Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Vaše percentá z daní pomáhajú...

LZ VLK je aj v roku 2023 zapísaný v zozname prijímateľov, ktorým sa môže poukázať podiel zaplatenej dane, čo znamená, že aj v roku 2023 nám môžete poukázať časť vašej dane.

Ako sme použili poskytnuté prostriedky doteraz

V rokoch 2002 - 2005 ste nám venovali spolu 39 969,40 €, ktoré sme použili na záchranu 160 hektárového jedľovobukového lesa v Národnej prírodnej rezervácii Suchá dolina v TANAPe. Tento les mal byť už vyrúbaný, ale zachránili ho vami venované finančné prostriedky, ktoré ho umožnili prenajať na štyridsať rokov.

V rokoch 2004 až 2020 ste nám poukázali spolu sumu 619 815,49 €, ktorú sme použili na činnosť LZ VLK takto: Zachraňujeme lesy - 348 580,67 €, Zachraňujeme dravce - 150 535,03 €, Gaia-náš domov - 73 261,21 €, Vydavateľstvo ABIES - 42 222,34 € a na réžiu 5 216,24 €. V roku 2021 ste nám venovali 83 435,99 € a v roku 2022 sumu 59 838,16 €, tieto prostriedky rozdelíme medzi programy LZ VLK podobným kľúčom ako v minulosti.

Ako poukázať 2% svojej dane VLKu

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba

 • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (3%) z vašej dane za rok 2022 nie je nižšia ako 3 €.
 • Vyplňte údaje o Lesoochranárskom zoskupení VLK do príslušných oddielov v daňovom priznaní a sumu zodpovedajúcu:
  - 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2022
  - 3% z dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2022 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

 • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (1%) z vašej dane za rok 2022 nie je nižšia ako 8 €.
 • Do príslušných oddielov v daňovom priznaní vyplňte údaje o Lesoochranárskom zoskupení VLK a sumu zodpovedajúcu 2% z dane, ak ste POSKYTLI finančný dar na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba LZ VLK) v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania, alebo 1% z dane, ak ste ho NEPOSKYTLI..
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2022 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak ste zamestanec

 • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani za rok 2022.
 • Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3 €.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej:
  - 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2022
  - 3% z dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu..
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 2. mája 2023.
Údaje o Lesoochranárskom zoskupení VLK:
Názov organizácie: Lesoochranárske zoskupenie VLK
Sídlo organizácie: 082 13 Tulčík 310
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 31303862

I Z MALÝCH PEŇAZÍ MÔŽE BYŤ VEĽKÝ LES

Prílohy:

príloha: POTVRDENIE.pdf [35.96 KB]
príloha: VYHLÁSENIE.pdf [187.16 KB]