Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Hanba štátnej ochrany prírody!

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) nerešpektuje slovenskú legislatívu týkajúcu sa ochrany prírody a krajiny a nemá žiadne vedomosti o výskyte chránených druhov živočíchov a rastlín.

Lesoochranárske zoskupenie VLK podalo v poslednej dobe viac ako sto podnetov na poškodzovanie chránených druhov živočíchov a rastlín v 13 územiach európskeho významu (SKUEV) a v 12 chránených vtáčích územiach (CHVÚ).

SIŽP vo všetkých prípadoch tvrdilo, že na rozlohe 710 545 hektárov sa nenachádza ani jeden z 83 druhov živočíchov a rastlín a 56 druhov vtákov, ktoré sú chránené slovenskou a európskou legislatívou. Toto tvrdenie je úplne absurdné, pretože práve pre výskyt chránených druhov živočíchov a rastlín boli tieto územia vyhlásené.

VLK preto podal sťažnosť na Európsku komisiu a očakáva, že prípad skončí na Európskom súdnom dvore, presne ako rúbanie Bielowezskej pusczy v Poľsku.

Najotrasnejším prípadom porušovania slovenskej legislatívy je rúbanie viac ako storočných stromov v doline nad dedinou Hertník v pohorí Čergov. Nielenže k ťažbe dochádza bez vydania nutnej výnimky Ministerstvom životného prostredia a sú tu každý týždeň zlikvidované hniezdne stromy sovy dlhochvostej, pôtika kapcavého, ďatla bielochrbtého a iných druhov, ktoré hniezdia v týchto nádherných jedľobučinách. Minulý týždeň zničili ťažiari ďalší prameň, ktorý napája dôležitý vodný zdroj pre dedinu Hertník a niekoľko ďalších dedín v regióne.

Polícia trestné oznámenia neustále odmieta, pretože jej to umožňujú stanoviská košickej expozitúry SIŽP, ktorá tvrdí, že žiadne výnimky nie sú k ťažbe potrebné a že nevie o žiadnych chránených druhoch, ktoré v tejto oblasti žijú. Dolina je pritom súčasťou územia európskeho významu a patrí aj do vtáčieho chráneného územia.

LZ VLK predpokladá, že o takomto správaní orgánov podriadených ministerstvu, vedenie ministerstva nič netuší a nelegálnu ťažbu kryjú podriadení úradníci pracujúci v inšpekcii životného prostredia a v štátnej ochrane prírody. Otázkou je, prečo to tak robia a komu toto krytie má pomôcť.