Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Mesto Snina ide na seba zobrať nový záväzok, je ním zničenie Svetového prírodného dedičstva Unesco

Mesto Snina tento rok verejnosti predstavilo návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta. V záväznej časti tohto strategického dokumentu konštatuje, že v budúcnosti sa zrealizuje výstavba časti strediska zimných športov Biele kamene. Tento projekt počíta s trvalým odlesnením desiatok hektárov lesov, ktoré boli v roku 2007 zapísané do zoznamu Svetového prírodného dedičstva Unesco a zároveň sú súčasťou siete národných i európskych chránených území v pohorí Vihorlat.

Mestský úrad sa rozhodol stredisko zimných športov Biele kamene do územného plánu Sniny dať. Poslanci a primátor mesta Snina takéto zmeny podľa všetkého schvália. V prípade výstavby tohto strediska dôjde k radikálnemu narušeniu tohto unikátneho územia, ktoré podlieha dlhodobej ochrane v rôznych typoch chránených území. Aj na základe toho boli tieto lesy ako Karpatské bukové pralesy ocenené zaradením do prestížneho zoznamu Unesco.

K veci sa vyjadril aj zástupca Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, Viliam Bartuš:

„Mestský úrad s nami 2. 6. 2010 prerokoval naše pripomienky a vysvetlil nám, prečo naše záporné stanovisko k návrhu zmien územného plánu neakceptuje. Hlavným argumentom je fakt, že Ministerstvo životného prostredia SR v procese posudzovania tohto projektu súhlasilo s jeho realizáciou. Paradoxom je, že to isté ministerstvo ešte pred skončením tohto procesu prebralo na seba záväzok nezasahovať v týchto lesoch. Navyše, tento rok bolo toto územie oficiálne vyhlásené za Chránené vtáčie územie v rámci siete Európskych chránených území. Mesto Snina sa vyjadrilo, že povinnosť informovať sekretariát Unesco si splní, až keď začnú stavebné a územné konania v rámci povoľovacieho procesu.“

To, že tento zámer bude v záväznej časti územného plánu Sniny znamená, že poslanci a primátor majú urobiť všetko preto, aby sa tento projekt zrealizoval. Lesoochranári z VLKa v týchto dňoch písomne oslovili všetkých poslancov a primátora mesta, aby takýto územný plán neschválili.

Viliam Bartuš, 0911-779020

Návrh „Zmien a doplnkov Územného plánu Mesta Snina“ je vystavený na nahliadnutie na Mestskom úrade Snina, oddelení výstavby, územného plánovania a životného prostredia, 2. poschodie, č. dverí 20 a je tiež prístupný na http://www.snina.sk/?id_menu=15854
Sporné časti sú v dokumente UPNO-Zmeny09_Záväzná_časť na stranách 2,3 a 6,7.

príloha: Tlačová správa [157.25 KB]