Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Bernská konvencia

Bernská konvencia (DOC, 600kB)

93/1998 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje,
že 19. septembra 1979 bol v Berne otvorený na podpis Dohovor
o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných
stanovíšť. Dohovor nadobudol platnosť 1. júna 1982 na základe
článku 19 ods. 2.

V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný v Štrasburgu
28. apríla 1994. Ratifikačná listina bola uložená u depozitára
dohovoru, generálneho tajomníka Rady Európy, 23. septembra 1996.
Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudol platnosť
1. januára 1997 na základe článku 19 ods. 3.

Pri uložení ratifikačnej listiny uplatnila Slovenská republika
túto výhradu: "V súlade s článkom 22 ods. 1 dohovoru Slovenská
republika uplatňuje výhradu voči dvom druhom živočíchov podľa
prílohy č. II dohovoru (Prísne chránené druhy živočíchov) - Canis
lupus (vlk dravý) a Ursus arctos (medveď hnedý)."

DOHOVOR
o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných
stanovíšť

Preambula

Členské štáty Rady Európy a ostatní signatári tohto dohovoru,

berúc do úvahy, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu
jednotnosť medzi svojimi členmi,

berúc do úvahy želanie Rady Európy spolupracovať s inými
štátmi v oblasti ochrany prírody,

uvedomujúc si, že voľne žijúce organizmy tvoria prírodné
dedičstvo estetických, vedeckých, kultúrnych, rekreačných,
ekonomických a ďalších jemu vlastných hodnôt, ktoré treba zachovať
a odovzdávať ďalším generáciám,

uvedomujúc si podstatnú úlohu voľne žijúcich organizmov pri
udržiavaní biologickej rovnováhy,

pozorujúc, že početnosť mnohých druhov voľne žijúcich
organizmov sa významne znížila a niektorým z nich hrozí vyhynutie,

vedomé si, že ochrana prírodných stanovíšť je nevyhnutnou
súčasťou ochrany a zachovania voľne žijúcich organizmov,

uvedomujúc si, že vlády by pri stanovovaní svojich
celoštátnych cieľov a programov mali brať do úvahy zachovanie
voľne žijúcich organizmov a že by sa mala nadviazať medzinárodná
spolupráca najmä pri ochrane sťahovavých druhov,

majúc na pamäti hromadné požiadavky vlád či medzinárodných
organizácií na spoločné akcie, a to osobitne požiadavky
formulované na Konferencii Organizácie Spojených národov
o životnom prostredí človeka v roku 1972 a Poradným zhromaždením
Rady Európy,

chcejúc sa riadiť v oblasti ochrany voľne žijúcich organizmov
najmä odporúčaniami rezolúcie č. II Druhej európskej konferencie
ministrov životného prostredia,

dohodli sa takto:

KAPITOLA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl.1

1. Cieľom tohto dohovoru je ochrana voľne žijúcich organizmov
a ich prírodných stanovíšť, a to osobitne tých druhov a stanovíšť,
ktorých ochrana si vyžaduje spoluprácu niekoľkých štátov,
a rozvinutie takejto spolupráce.

2. Osobitný dôraz sa kladie na ohrozené a zraniteľné druhy
vrátane ohrozených a zraniteľných sťahovavých druhov.

Čl.2

Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na to, aby sa
populácie voľne žijúcich organizmov zachovali alebo zmenili tak,
aby zodpovedali predovšetkým ekologickým, vedeckým a kultúrnym
požiadavkám, súčasne však prihliadnu na požiadavky hospodárstva
a rekreácie a na potreby miestne ohrozených poddruhov, odrôd alebo
foriem.

Čl.3

1. Každá zmluvná strana prijme opatrenia na rozpracovanie
štátnej politiky na ochranu voľne žijúcich organizmov a prírodných
stanovíšť so zvláštnym zreteľom na ohrozené a zraniteľné druhy,
osobitne na endemické a ohrozené stanovištia v súlade
s ustanoveniami tohto dohovoru.

2. Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že bude pri svojom
plánovaní, stratégiách rozvoja a v opatreniach proti znečisťovaniu
prihliadať na ochranu voľne žijúcich organizmov.

3. Každá zmluvná strana bude podporovať vzdelávanie
a rozširovať informácie o potrebe chrániť voľne žijúce organizmy
a ich stanovištia.

KAPITOLA II
OCHRANA STANOVÍŠŤ

Čl.4

1. Každá zmluvná strana prijme vhodné a potrebné legislatívne
a správne opatrenia na to, aby sa zabezpečilo zachovanie stanovíšť
druhov voľne žijúcich organizmov, najmä tých, ktoré sú uvedené
v prílohách č. I a II, a zabezpečilo zachovanie ohrozených
prírodných stanovíšť.

2. Pri plánovaní a stratégiách rozvoja zmluvné strany
prihliadnu na požiadavky zachovania území chránených podľa odseku
1 tak, aby sa podľa možnosti zabránilo alebo obmedzilo akékoľvek
zhoršenie takýchto území.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú venovať osobitnú
pozornosť ochrane území dôležitých pre sťahovavé druhy uvedené
v prílohách č. II a III, ktoré sú vhodne umiestnené na ich
migračných cestách, ako sú zimoviská, miesta odpočinku, zberu
potravy, rozmnožovania alebo pŕchnutia.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vhodným spôsobom koordinovať
činnosť pri ochrane prírodných stanovíšť, na ktoré sa vzťahuje
tento článok, ak sa nachádzajú v pohraničných územiach.

KAPITOLA III
OCHRANA DRUHOV

Čl.5

Každá zmluvná strana prijme vhodné a potrebné legislatívne
a správne opatrenia na zabezpečenie osobitnej ochrany voľne
rastúcich druhov flóry, ktoré sú uvedené v prílohe č. I. Zakazuje
sa zámerné zbieranie, trhanie, odrezávanie alebo vykopávanie
takýchto rastlín. Každá zmluvná strana podľa potreby zakáže držbu
alebo predaj týchto druhov.

Čl.6

Každá zmluvná strana prijme vhodné a potrebné legislatívne
a správne opatrenia na zabezpečenie osobitnej ochrany voľne
žijúcich druhov fauny, ktoré sú uvedené v prílohe č. II. Vo vzťahu
k týmto druhom sa menovite zakážu

a) všetky spôsoby zámerného odchytu, držby a zámerného zabíjania,
b) zámerné poškodzovanie alebo ničenie miest slúžiacich na ich
rozmnožovanie alebo na odpočinok,
c) zámerné rušenie voľne žijúcich živočíchov, predovšetkým v čase
rozmnožovania, odchovu mláďat a prezimovania, ak by išlo
o rušenie podstatné vzhľadom na ciele tohto dohovoru,
d) zámerné ničenie alebo zbieranie vajíčok živočíchov alebo ich
držba, hoci aj prázdnych,
e) vnútroštátne obchodovanie s týmito živočíchmi, živými alebo
s mŕtvymi, vrátane preparovaných živočíchov a akýchkoľvek
ľahko rozoznateľných častí alebo derivátov, keď to prispeje
k účinnosti ustanovení tohto článku.

Čl.7

1. Každá zmluvná strana prijme vhodné a potrebné legislatívne
a správne opatrenia na zabezpečenie ochrany voľne žijúcich druhov
fauny, ktoré sú uvedené v prílohe č. III.

2. Akékoľvek využívanie voľne žijúcej fauny, ktorá je uvedená
v prílohe č. III, sa bude regulovať tak, aby sa zabránilo
ohrozeniu jej populácií, pričom sa prihliada na požiadavky uvedené
v článku 2.

3. Opatrenia, ktoré sa majú prijať, budú zahŕňať

a) čas ochrany a/alebo iné spôsoby regulácie využívania,
b) podľa potreby dočasný alebo miestny zákaz využívania s cieľom
obnoviť uspokojivú úroveň populácie,
c) vhodnú reguláciu predaja, držby s cieľom predaja, dopravy
s cieľom predaja alebo ponuky na predaj živých alebo mŕtvych
voľne žijúcich živočíchov.

Čl.8

Ak ide o odchyt alebo usmrcovanie voľne žijúcich druhov
živočíchov uvedených v prílohe č. III a o prípady, keď sa v súlade
s článkom 9 povolia výnimky pri druhoch uvedených v prílohe č. II,
zmluvné strany zabránia, aby sa používali všetky neprimerané
prostriedky odchytu a usmrcovania, ako aj prostriedky, ktoré by
mohli spôsobiť miestne vymiznutie alebo vážne narušovanie
populácie určitého druhu, osobitne však prostriedky uvedené
v prílohe č. IV.

Čl.9

1. Každá zmluvná strana môže urobiť výnimky z ustanovení
článkov 4, 5, 6 a 7 a zo zákazu používania prostriedkov uvedených
v článku 8 za predpokladu, že neexistuje iné uspokojivé riešenie
a že výnimka nebude mať nežiaduci vplyv na prežitie danej
populácie, a to

- pre ochranu rastlín a živočíchov,
- pre zabránenie vážnej škody na úrode, dobytku, lesoch,
rybárstve, vode a iných druhoch majetku,
- v záujme verejného zdravia a bezpečnosti, bezpečnosti vo
vzduchu alebo iných vyšších verejných záujmov,
- pre výskum a vzdelávanie, pre obnovu populácie, pre
reintrodukciu a pre nutný odchov,
- na základe povolenia, za prísne sledovaných podmienok, pre
selektívny a obmedzený odber, chov alebo iné uvážlivé
využívanie malého počtu jedincov niektorých druhov voľne
žijúcich organizmov.

2. Zmluvné strany budú každé dva roky podávať Stálemu výboru
správu o výnimkách vydaných na základe odseku 1. Tieto správy
musia uvádzať

- populácie, pre ktoré bola alebo je vydaná výnimka, a kde je to
možné, i počet jedincov, ktorých sa to týka,
- prostriedky povolené na usmrcovanie alebo odchyt,
- okolnosti týkajúce sa rizika, času a miesta, za ktorých sa
výnimky udelili,
- orgán splnomocnený vyhlásiť, že sa tieto podmienky splnili,
a zároveň rozhodnúť, ak ide o prostriedky, ktoré sa majú
použiť, o ich obmedzeniach a o osobách, ktorým sa vydali
pokyny, ako ich vykonávať,
- príslušné kontroly.

KAPITOLA IV
OSOBITNÉ OPATRENIA PRE SŤAHOVAVÉ DRUHY

Čl.10

1. Zmluvné strany sa popri opatreniach uvedených v článkoch
4, 6, 7 a 8 zaväzujú navyše koordinovať snahy pri ochrane
sťahovavých druhov uvedených v prílohách č. II a III, ktorých
oblasť výskytu zasahuje do ich územia.

2. Zmluvné strany prijmú opatrenia, ktoré zabezpečia, že čas
ochrany a/alebo iné postupy usmerňujúce využívanie podľa článku
7 ods. 3 písm. a) sú dostatočné a vhodne upravené, aby splnili
požiadavky pre sťahovavé druhy uvedené v prílohe č. III.

KAPITOLA V
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA

Čl.11

1. Pri vykonávaní ustanovení tohto dohovoru sa zmluvné strany
zaväzujú

a) spolupracovať, kedykoľvek je to vhodné, a predovšetkým vtedy,
keď by to mohlo zvýšiť účinnosť opatrení prijatých podľa iných
článkov tohto dohovoru,
b) podporovať a koordinovať výskum, ktorý je predmetom tohto
dohovoru.

2. Každá zmluvná strana sa zaväzuje

a) podporovať reintrodukciu pôvodných druhov voľne žijúcich
organizmov, keď by to prispelo k zachovaniu niektorého
ohrozeného druhu za predpokladu, že sa najskôr vypracuje
štúdia s využitím skúseností iných zmluvných strán, aby sa
zistilo, či táto reintrodukcia bude účinná a prijateľná,
b) prísne kontrolovať introdukciu nepôvodných druhov.

3. Každá zmluvná strana bude informovať Stály výbor o druhoch,
ktoré podliehajú úplnej ochrane na jej území, ale nie sú uvedené
v prílohách č. I a II.

Čl.12

Zmluvné strany môžu na zachovanie voľne žijúcich organizmov
a ich prírodných stanovíšť prijať prísnejšie opatrenia, ako sú
tie, ktoré vyplývajú z ustanovení tohto dohovoru.

KAPITOLA VI
STÁLY VÝBOR

Čl.13

1. Na účely tohto dohovoru sa ustanoví Stály výbor.

2. V Stálom výbore môže ktorúkoľvek zmluvnú stranu zastupovať
jeden delegát alebo viacerí delegáti. Každá delegácia má jeden
hlas. Európske hospodárske spoločenstvo uplatní v oblastiach
svojej kompetencie svoje právo hlasovať takým počtom hlasov, ktorý
sa rovná počtu jeho členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami
tohto dohovoru; Európske hospodárske spoločenstvo neuplatní svoje
právo hlasovať v prípadoch, keď ho uplatnia členské štáty,
a opačne.

3. Ktorýkoľvek členský štát Rady Európy, ktorý nie je zmluvnou
stranou tohto dohovoru, môže byť zastúpený vo výbore ako
pozorovateľ. Stály výbor môže na základe jednomyseľného
rozhodnutia pozvať ktorýkoľvek štát, ktorý nie je členom Rady
Európy a ktorý nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru, aby ho
zastupoval ako pozorovateľ na jednom z jeho zasadnutí.

Ktorákoľvek osoba alebo inštitúcia, ktorá je kvalifikovaná
v odbore ochrany, zachovania alebo využíva voľne žijúcich
organizmov a ich stanovíšť a patriaca do jednej z týchto skupín:

a) medzinárodné inštitúcie alebo orgány, vládne alebo mimovládne,
národné vládne organizácie alebo právnické osoby,
b) národné mimovládne inštitúcie alebo orgány, ktoré na tento
účel schválil štát, v ktorom majú sídlo, môže najmenej tri
mesiace pred schôdzou Stáleho výboru informovať generálneho
tajomníka Rady Európy, že chce, aby ju na tomto zasadnutí
zastupoval pozorovateľ. Účasť sa povolí s výnimkou prípadov,
keď najmenej jeden mesiac pred týmto zasadnutím jedna tretina
zmluvných strán vznesie generálnemu tajomníkovi proti tomu
námietky.

4. Stály výbor bude zvolávať generálny tajomník Rady Európy.
Jeho prvé zasadnutie sa bude konať do roka odo dňa, keď dohovor
nadobudne platnosť. Neskôr sa bude schádzať najmenej raz za dva
roky a kedykoľvek, keď o to požiada väčšina zmluvných strán.

5. Stály výbor je uznášaniaschopný, ak sú prítomní delegáti
väčšiny zmluvných strán.

6. Stály výbor si vypracuje vlastný zasadací poriadok, riadiac
sa pritom ustanoveniami tohto dohovoru.

Čl.14

1. Stály výbor bude zodpovedný za uplatňovanie tohto dohovoru.
Má právo najmä

- preverovať ustanovenia tohto dohovoru vrátane jeho príloh
a skúmať akékoľvek potrebné úpravy,
- predkladať zmluvným stranám odporúčania týkajúce sa opatrení,
ktoré sa majú vykonať na účely tohto dohovoru,
- odporúčať vhodné opatrenia, aby bola verejnosť trvalo
informovaná o činnostiach vyplývajúcich z rámca tohto dohovoru,
- predkladať odporúčania Výboru ministrov Rady Európy ohľadne
vyzývania štátov, ktoré nie sú jej členmi, aby pristúpili
k tomuto dohovoru,
- podávať akékoľvek návrhy na zlepšenie účinnosti tohto dohovoru
vrátane návrhov na uzavretie dohôd, ktoré by zvýšili účinnú
ochranu druhov alebo skupín druhov, so štátmi, ktoré nie sú
zmluvnými stranami tohto dohovoru.

2. S cieľom plniť svoje funkcie môže Stály výbor z vlastnej
iniciatívy organizovať zasadnutia skupín expertov.

Čl.15

Stály výbor zašle po každom zasadnutí správu o svojej práci
a o uplatňovaní tohto dohovoru Výboru ministrov Rady Európy.

KAPITOLA VII
POZMEŇOVACIE NÁVRHY

Čl.16

1. Akýkoľvek pozmeňovací návrh k článkom tohto dohovoru
navrhnutý zmluvnou stranou alebo Výborom ministrov Rady Európy sa
oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktorý ho pošle
najmenej dva mesiace pred zasadnutím Stáleho výboru členským
štátom Rady Európy, každému signatárovi, každej zmluvnej strane,
každému štátu, ktorý bol vyzvaný, aby podpísal tento dohovor
v súlade s ustanoveniami článku 19, a každému štátu, ktorý bol
vyzvaný, aby k nemu pristúpil v súlade s ustanoveniami článku 20.

2. Akýkoľvek pozmeňovací návrh, ktorý je v súlade
s ustanoveniami odseku 1, Stály výbor preskúma a ak ide o

a) pozmeňovací návrh k článkom 1 až 12, Stály výbor predloží
znenie schválené trojštvrtinovou väčšinou odovzdaných hlasov
zmluvným stranám na prijatie,
b) pozmeňovacie návrhy k článkom 13 až 24, Stály výbor predloží
znenie schválené trojštvrtinovou väčšinou odovzdaných hlasov
Výboru ministrov Rady Európy na schválenie. Po jeho schválení
sa tento text zašle zmluvným stranám na prijatie.

3. Akýkoľvek pozmeňovací návrh nadobudne platnosť tridsiaty
deň po tom, čo všetky zmluvné strany informovali generálneho
tajomníka o jeho prijatí.

4. Ustanovenia odseku 1, odseku 2 písm. a) a odseku 3 sa
použijú pri prijímaní nových príloh tohto dohovoru.

Čl.17

1. Akýkoľvek pozmeňovací návrh týkajúci sa príloh tohto
dohovoru, ktorý navrhne niektorá zmluvná strana alebo Výbor
ministrov Rady Európy, sa oznámi generálnemu tajomníkovi Rady
Európy, ktorý ho pošle najmenej dva mesiace pred zasadnutím
Stáleho výboru členským štátom Rady Európy, každému signatárovi,
každej zmluvnej strane, každému štátu, ktorý bol vyzvaný, aby
podpísal tento dohovor v súlade s ustanoveniami článku 19,
a každému štátu, ktorý bol vyzvaný, aby k nemu pristúpil v súlade
s ustanoveniami článku 20.

2. Akýkoľvek pozmeňovací návrh navrhnutý v súlade
s ustanoveniami odseku 1 preskúma Stály výbor, ktorý ho môže
schváliť dvojtretinovou väčšinou zmluvných strán. Schválený text
zašle zmluvným stranám.

3. Ak jedna tretina zmluvných strán tri mesiace po schválení
pozmeňovacieho návrhu Stálym výborom nevznesie námietky, nadobudne
pozmeňovací návrh platnosť pre tie zmluvné strany, ktoré
nevzniesli námietky.

KAPITOLA VIII
RIEŠENIE SPOROV

Čl.18

1. Stály výbor sa bude usilovať priateľsky urovnať akékoľvek
problémy, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní tohto dohovoru.

2. Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami, ktorý sa týka
výkladu alebo výkonu tohto dohovoru, ktorý sa neurovnal na základe
ustanovenia odseku 1 alebo rokovaním medzi stranami, ktorých sa
spor týka, sa predloží, ak sa strany nedohodli inak, na žiadosť
jednej z nich na arbitráž. Každá strana navrhne jedného arbitra.
Títo dvaja arbitri určia tretieho arbitra. S výhradou ustanovenia
odseku 3, ak jedna zo strán neurčí svojho arbitra v priebehu troch
mesiacov od žiadosti o arbitráž, na žiadosť druhej strany ho
v priebehu ďalších troch mesiacov určí predseda Európskeho súdu
pre ľudské práva. Ak sa arbitri nedohodnú na voľbe tretieho
arbitra počas troch mesiacov po určení prvých dvoch arbitrov,
dodrží sa taký istý postup.

3. V prípade sporu medzi dvoma zmluvnými stranami, z ktorých
jedna je členským štátom Európskeho hospodárskeho spoločenstva,
ktoré je tiež zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana bude
adresovať žiadosť o arbitráž členskému štátu, ako aj Európskemu
hospodárskemu spoločenstvu, ktoré ju spoločne vyrozumejú najneskôr
do dvoch mesiacov po prijatí žiadosti, či stranou v spore bude
členský štát, alebo Európske hospodárske spoločenstvo, alebo
členský štát s Európskym hospodárskym spoločenstvom. Ak nepríde
v uvedenom časovom limite žiadne oznámenie, bude sa členský štát
a Európske hospodárske spoločenstvo považovať za jednu a tú istú
stranu v spore na účely uplatnenia ustanovení, ktorými sa riadi
zostavenie a rokovanie arbitrážneho tribunálu. To isté bude
platiť, ak sa členský štát a Európske hospodárske spoločenstvo
spoločne predstavia ako sporná strana.

4. Arbitrážny tribunál si vypracuje rokovací poriadok. Jeho
rozhodnutia sa budú prijímať väčšinou hlasov a výrok bude konečný
a záväzný.

5. Každá strana bude hradiť náklady arbitra, ktorého si
určila, a strany sa rovnakým dielom podelia o náklady tretieho
arbitra, ako aj o iné náklady spojené s arbitrážou.

KAPITOLA IX
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl.19

1. Tento dohovor bude otvorený na podpis členským štátom Rady
Európy a nečlenským štátom, ktoré sa podieľali na jeho
vypracovaní, ako aj Európskemu hospodárskemu spoločenstvu.

Kým dohovor nadobudne platnosť, môže ho podpísať ktorýkoľvek
iný štát, ktorý na to vyzval Výbor ministrov Rady Európy.

Dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu.
Listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení budú uložené
u generálneho tajomníka Rady Európy.

2. Dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho
po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa, keď päť štátov, z toho
najmenej štyri členské štáty Rady Európy, vyslovilo súhlas s tým,
že budú viazané dohovorom v súlade s ustanoveniami odseku 1.

3. Vo vzťahu ku ktorémukoľvek signatárskemu štátu alebo
Európskemu hospodárskemu spoločenstvu, ktorý neskôr prejaví súhlas
s tým, že bude viazaný dohovorom, nadobudne dohovor platnosť prvý
deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa,
keď boli listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení uložené.

Čl.20

1. Po nadobudnutí platnosti dohovoru môže Výbor ministrov Rady
Európy po konzultácii so zmluvnými stranami vyzvať na pristúpenie
k dohovoru ktorýkoľvek nečlenský štát Rady Európy, ktorý, hoci bol
vyzvaný na podpis v súlade s ustanoveniami článku 19, tak doteraz
neurobil, ako aj ktorýkoľvek iný nečlenský štát.

2. Vo vzťahu ku ktorémukoľvek pristupujúcemu štátu nadobudne
dohovor platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí
trojmesačnej lehoty odo dňa, keď boli listiny o pristúpení uložené
u generálneho tajomníka Rady Európy.

Čl.21

1. Pri podpise alebo pri ukladaní listín o ratifikácii,
prijatí, schválení alebo pristúpení môže ktorýkoľvek štát vymedziť
územie či územia, na ktoré sa bude tento dohovor vzťahovať.

2. Ktorákoľvek zmluvná strana môže pri ukladaní listín
o ratifikácii, prijatí, schválení, pristúpení alebo kedykoľvek
neskôr formou vyhlásenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady
Európy rozšíriť uplatňovanie tohto dohovoru na akékoľvek iné
územie vymedzené vo vyhlásení, za ktorého medzinárodné vzťahy je
zodpovedná alebo ktorého menom je oprávnená zaväzovať sa.

3. Ktorékoľvek vyhlásenie podľa odseku 2 možno vo vzťahu ku
ktorémukoľvek územiu uvedenému v takomto vyhlásení odvolať
oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Toto
odvolanie nadobudne účinnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po
uplynutí lehoty šiestich mesiacov po dni, keď generálny tajomník
oznámenie prijal.

Čl.22

1. Ktorýkoľvek štát môže pri podpise dohovoru alebo pri
uložení listín o jeho ratifikácii, prijatí, schválení či
pristúpení uplatniť jednu výhradu alebo viac výhrad ohľadne
určitých druhov uvedených v prílohách č. I-III, ako aj ohľadne
určitých druhov uvedených vo výhrade či výhradách, ak ide o určité
prostriedky alebo spôsoby usmrcovania, odchytu a ďalšieho
využívania uvedené v prílohe č. IV. Nemožno však uplatniť žiadnu
výhradu všeobecnej povahy.

2. Ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá rozšíri uplatňovanie
tohto dohovoru na územie uvedené vo vyhlásení podľa článku 21
ods. 2, môže vo vzťahu k územiu, o ktoré ide, uplatniť jednu
výhradu alebo viac výhrad v súlade s ustanoveniami odseku 1.

3. Žiadne iné výhrady nemožno uplatniť.

4. Ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá uplatnila výhradu podľa
odsekov 1 a 2, ju môže úplne alebo sčasti odvolať oznámením
adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Toto odvolanie
nadobudne účinnosť dňom, keď generálny tajomník dostal toto
oznámenie.

Čl.23

1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže dohovor kedykoľvek
vypovedať formou oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi
Rady Európy.

2. Táto výpoveď nadobudne účinnosť prvý deň mesiaca
nasledujúceho po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď generálny
tajomník dostal toto oznámenie.

Čl.24

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady
Európy, každému signatárovi, Európskemu hospodárskemu
spoločenstvu, ak bude signatárom tohto dohovoru, a každej zmluvnej
strane

a) každé podpísanie,
b) uloženie listín o ratifikácii, prijatí, schválení či
pristúpení,
c) každý dátum o nadobudnutí platnosti tohto dohovoru v súlade
s článkami 19 a 20,
d) každú informáciu zaslanú na základe ustanovenia článku 13
ods. 3,
e) každú správu pripravenú podľa ustanovenia článku 15,
f) každý pozmeňovací návrh alebo novú prílohu schválenú v súlade
s článkami 16 a 17 a dátum, odkedy pozmeňovací návrh alebo
nová príloha nadobudne platnosť,
g) každé vyhlásenie podľa ustanovení článku 21 ods. 2 a 3,
h) každú výhradu vznesenú na základe ustanovení článku 22 ods. 1
a 2,
i) odvolanie ktorejkoľvek výhrady podľa článku 22 ods. 4,
j) každé oznámenie určené podľa ustanovení článku 23 a dátum,
odkedy výpoveď nadobúda účinnosť.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali
tento dohovor.

Dané v Berne 19. septembra 1979 v anglickom a vo francúzskom
jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť, v jedinom
exemplári, ktorý bude uložený v archíve Rady Európy. Generálny
tajomník Rady Európy zašle overené odpisy každému členskému štátu
Rady Európy, každému signatárskemu štátu, Európskemu hospodárskemu
spoločenstvu, ak je signatárom, a každému štátu, ktorý bol vyzvaný
na podpis alebo na pristúpenie k tomuto dohovoru.

PRÍL.I
PRÍSNE CHRÁNENÉ DRUHY RASTLÍN
(k 6. marcu 1997)

(Med.) - stredomorský (mediteránny) druh
Plusom (+) označené druhy - druhy voľne rastúce na Slovensku

ALGAE (RIASY)

CHLOROPHYTA (Zelené riasy)

Caulerpa ollivieri (Med.) kaulerpa Oliverova

FUCOPHYCEA

Cystoseira amentacea (inclus var.
stricta et var. spicata) (Med.)
Cystoseira mediterranea (Med.)
Cystoseira sedoides (Med.)
Cystoseira spinosa (inclus C.
adriatica) (Med.)
Cystoseira zosteroides (Med.)
Laminaria rodriguezii (Med.)
Laminaria ochroleuca (Med.)

RHODOPHYTA (Červené riasy)

Goniolithon byssoides (Med.)
Lithophyllum lichenoides (Med.)
Ptilophora mediterranea (Med.)
Schimmelmannia schousboei = S.
ornata (Med.)

PTERIDOPHYTA (PAPRAĎORASTY)

ASPLENIACEAE (Slezinníkovité)

Asplenium hemionitis L. slezinník
Asplenium jahandiezii (Litard.)
Rouy slezinník

BLECHNACEAE (Rebrovkovité)

Woodwardia radicans (L.) Sm. vudvardia koreňujúca

DICKSONIACEAE (Diksóniovité)

Culcita macrocarpa C. Presl kulcita veľkozásterková

DRYOPTERIDACEAE (Papraďovité)

Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. papraď

HYMENOPHYLLACEAE (Blanolistovité)

Trichomanes speciosum Willd. vláskovec

ISOETACEAE (Šidlatkovité)

Isoetes boryana Durieu šidlatka
Isoetes malinverniana Ces. &
De Not. šidlatka

MARSILEACEAE (Marsileovité)

Marsilea batardae Launert marsilea
Marsilea quadrifolia L. marsilea štvorlistá+
Marsilea strigosa Willd. marsilea srstnatá
Pilularia minuta Durieu ex Braun loptovka

OPHIOGLOSSACEAE (Hadivkovité)

Botrychium matricariifolium vratička rumančekovolistá
A. Braun ex Koch
Botrychium multifidum vratička mnohozárezová
(S.G.Gmelin) Rupr.
Botrychium simplex Hitchc. vratička jednoduchá
Ophioglossum polyphyllum A. Braun hadivka mnoholistá

SALVINIACEAE (Salvíniovité)

Salvinia natans (L.) All. salvínia plávajúca+

GYMNOSPINACEAE (NAHOSEMENNÉ RASTLINY)

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei jedľa

ANGIOSPERMAE (KRYTOSEMENNÉ RASTLINY)

ALISMATACEAE (Žabníkovité)

Alisma wahlenbergii (O.R.Holmb.) žabník
Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl. žabníkovec bielokvetolistý
Luronium natans (L.) Raf. žabnička plávajúca

AMARYLLIDACEAE (Amarylkovité)

Leucojum nicaeense Ard. bleduľa
Narcissus angustifolius Curt. narcis
Narcissus longispathus Pugsley narcis
Narcissus nevadensis Pugsley narcis
Narcissus scaberulus Henriq. narcis
Narcissus triandrus L. narcis
Narcissus viridiflorus Schousboe narcis
Sternbergia candida šternbergia
B. Mathew & Baytop

APOCYNACEAE (Zimozeleňovité)

Rhazya orientalis (Decaisne) rázya východná
A.DC.

ARACEAE (Áronovité)

Arum purpureospathum Boyce áron

ARISTOLOCHIACEAE (Vlkovcovité)

Aristolochia samsunensis Davis vlkovec

ASCLEPIADACEAE (Glejovkovité)

Vincetoxicum pannonicum luskáč panónsky
(Borhidi) Holub

BORAGINACEAE (Borákovité)

Alkanna pinardii Boiss. alkana
Anchusa crispa Viv. smohla
(incl. A. litoreae)
Lithodora nitida (H. Ern) litodora lesklá
R. Fernandes
Myosotis praecox Hulphers nezábudka
Myosotis rehsteineri Wartm. nezábudka Rechsteinerova
Omphalodes kuzinskyana Willk. pupkovec
Omphalodes littoralis Lehm. pupkovec pobrežný
Onosma halophilum Boiss. & Heldr. rumenica slanomilná
Onosma polyphylla Lebed. rumenica mnoholistá
Onosma proponticum Aznav. rumenica
Onosma tornensis Jávorka rumenica turnianska+
Onosma troodi Kotschy rumenica
Solenanthus albanicus
(Degen et al.)
Degen & Baldacci
Symphytum cycladense Pawl. kostihoj

CAMPANULACEAE (Zvončekovité)

Asyneuma giganteum (Boiss.) klasovec obrovský
Bornm.
Campanula abietina Griseb. zvonček jedľový+
et Schenk
Campanula damboldtiana Davis zvonček
Campanula gelida Kovanda zvonček jesenícky
Campanula lanata Friv. zvonček
Campanula lycica Sorger & Kit Tan zvonček
Campanula morettiana Reichenb. zvonček
Campanula romanica Savul. zvonček
Campanula sabatia De Not. zvonček
Jasione lusitanica A. DC. pávinec
Physoplexis comosa (L.) Schur
Trachelium asperuloides trachélium
Boiss. & Orph.

CARYOPHYLLACEAE (Klinčekovité)

Arenaria nevadensis piesočnica nevadská
Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis piesočnica
Chater & Halliday
Cerastium alsinifolium Tausch rožec kuríčkolistý
Dianthus hypanicus Andrz. klinček
Dianthus nitidus Waldst. et Kit. klinček lesklý+
Dianthus rupicola Biv. klinček
Dianthus serotinus Waldst. et Kit. klinček neskorý+
Dianthus urumoffii Stoj. et Acht. klinček
Gypsophila papillosa P. Porta gypsomilka
Herniaria algarvica Chaudri prietržník
Herniaria maritima Link prietržník
Minuartia smejkalii Dvořáková kurička Smejkalova
Moehringia fontqueri Pau meringia Fontquerova
Moehringia hypanica Grynj. meringia
et Klok.
Moehringia jankae Griseb. ex Janka meringia Jankova
Moehringia tommasinii Marches. meringia
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana
O. Bolos Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa
Fernandez Casas
Saponaria halophila Hedge & mydlica slanomilná
Hub.-Mor.
Silene cretacea Fisch. ex Spreng. silenka
Silene furcata Raf. subsp. silenka
angustiflora (Rupr.) Walters
Silene haussknechtii Heldr. silenka Haussknechtova
ex Hausskn.
Silene hifacensis Rouy ex Willk. silenka
Silene holzmannii Heldr. ex Boiss. silenka Holtzmannova
Silene mariana Pau silenka
Silene orphanidis Boiss. silenka
Silene pompeiopolitana Gay silenka
ex Boiss.
Silene rothmaleri Pinto da Silva silenka Rothmalerova
Silene salsuginea Hub.-Mor. silenka
Silene sangaria Coode & Cullen silenka
Silene velutina Pourret ex Loisel. silenka

CHENOPODIACEAE (Mrlíkovité)

Beta adanensis Pamuk. apud Aellen repa
Beta trojana Pamuk. apud Aellen repa
Kalidiopsis wagenitzii Aellen
Kochia saxicola Guss. kochia
Microcnemum coralloides
(Loscos & Pardo) subsp.
anatolicum Wagenitz
Salicornia veneta slanorožec
Pignatti & Lausi
Salsola anatolica Aellen slanobyľ anatolská
Suaeda cucullata Aellen soľnička

CISTACEAE (Cistovité)

Helianthemum alypoides devätorník
Losa & Rivas Goday
Helianthemum arcticum devätorník arktický
(Grosser) Janch.
Helianthemum caput-felis Boiss. devätorník
Tuberaria major (Willk.) Pinto
da Silva & Roseira

COMPOSITAE (ASTERACEAE - Astrovité)

Achillea glaberrima Klok. rebríček
Achillea thracica Velen. rebríček trácky
Anacyclus latealatus Hub.-Mor. anacyklus
Andryala levitomentosa
(E.I.Nyárády) P. D. Sell
Anthemis glaberrima
(Rech. f.) Greuter ruman
Anthemis halophila Boiss. & Bal. ruman
Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge ruman
Artemisia granatensis Boiss. palina
Artemisia insipida Vill. palina
Artemisia laciniata Willd. palina strapatá
Artemisia pancicii (Janka) Ronn. palina Pančičova
Aster pyrenaeus Desf. ex DC. astra pyrenejská
France
Aster sibiricus L. astra sibírska
Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. bodliak
Carlina diae (Rech. f.) krasovlas
Meusel & Kastener
Carlina onopordifolia Besser krasovlas
Centaurea alba L. subsp.
heldreichii (Halácsy) Dostál nevädza
(Centaurea heldreichii Halácsy)
Centaurea alba L. subsp. princeps
(Boiss. & Heldr.) nevädza
Gugler (Centaurea princeps Boiss.
& Heldr.)
Centaurea akamatis nevädza
Centaurea attica Nyman subsp.
megarensis nevädza
(Halácsy & Hayek) Dostál (Centaurea
megarensis Halácsy & Hayek)
Centaurea balearica J.D.Rodriguez nevädza
Centaurea borjae Valdes-Berm.
& Rivas Goday nevädza
Centaurea citricolor Font Quer nevädza
Centaurea corymbosa Pourret nevädza
Centaurea dubjanskyi Iljin nevädza
Centaurea hermannii F. Hermann nevädza
Centaurea horrida Badaro nevädza
Centaurea jankae Brandza nevädza Jankova
Centaurea kalambakensis
Freyn & Sint. nevädza
Centaurea kartschiana Scop. nevädza
Centaurea lactiflora Halácsy nevädza
Centaurea niederi Heldr. nevädza
Centaurea peucedanifolia
Boiss. & Orph. nevädza
Centaurea pineticola Iljin. nevädza
Centaurea pinnata Pau nevädza
Centaurea pontica
Prodan & E.I.Nyárády nevädza
Centaurea pseudoleucolepis Kleop nevädza
Centaurea pulvinata (G. Blanca)
G.Blanca nevädza
Centaurea tchihatcheffii
Fich. & Mey. nevädza
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. škarda
Crepis granatensis (Willk.)
G.Blanca & M. Cueto škarda
Crepis purpurea (Willd.) Bieb. škarda purpurová
Dendranthema zawadskyi (Herbich)
Tzvelev chryzantéma pieninská+
Erigeron frigidus Boiss. ex DC. turica ľadová
Helichrysum sibthorpii Rouy slamiha Sibthorpova
Hymenostemma pseudanthemis
(Kunze) Willd.
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. sinokvet nevädzovitý
Jurinea fontqueri Cuatrec. sinokvet Fontquerov
Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss.
Lamyropsis microcephala (Moris)
Dittrich & Greuter
Leontodon boryi Boiss. ex DC. púpavec
Leontodon microcephalus (Boiss.
ex DC.) Boiss. púpavec
Leontodon siculus (Guss.)
Finch & Sell púpavec
Ligularia sibirica (L.) Cass.** jazyčník sibírsky+
Picris willkommii (Schultz Bip.)
Nyman horčík Willkommov
Santolina elegans Boiss. ex DC. santolina
Senecio elodes Boiss. ex DC. starček
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter starček
Serratula tanaitica P. Smirn. kosienka
Sonchus erzincanicus Matthews mlieč
Wagenitzia lancifolia
(Sieber ex Sprengel) Dostál

CONVOLVULACEAE (Pupencovité)

Convolvulus argyrothamnos Greuter pupenec
Convolvulus pulvinatus Sa'ad pupenec

CRUCIFERAE (BRASSICACEAE - Kapustovité)

Alyssum akamasicum B.L.Burtt tarica
Alyssum borzaeanum E. I. Nyárády tarica Borzova
Alyssum pyrenaicum Lapeyr.
[Ptilotrichum pyrenaicum
(Lapeyr.) Boiss.] tarica
Arabis kennedyae Meikle arábka Kennedyho
Armoracia macrocarpa chren veľkoplodý+
(Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg.
Aurinia uechtritziana (Bornm.)
Cullen et T.R.Dudley taričník
Biscutella neustriaca Bonnet dvojštítok
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini kapusta
Brassica hilarionis Post kapusta
Brassica insularis Moris kapusta
Brassica macrocarpa Guss. kapusta
Brassica sylvestris (L.) Mill.
subsp. taurica Tzvel. kapusta
Braya purpurascens (R. Br.) Bunge
Cochlearia polonica Frohlich lyžičník
Coincya rupestris Rouy
(Hutera rupestris P. Porta)
Coronopus navasii Pau vranonôžka
Crambe koktebelica (Junge)
N.Busch. katran
Crambe litwinonowii K. Gross. katran
Diplotaxis ibicensis (Pau)
Gomez-Campo dvojradovka
Diplotaxis siettiana Maire dvojradovka
Draba dorneri Heuffel chudôbka
Erucastrum palustre (Pirona) Vis. reďkevník močiarny
Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. horčičník pieninský
Iberis arbuscula Runemark iberka
Ionopsidium acaule (Desf.)
Reichemb. pafialka bezbyľová
Ionopsidium savianum (Caruel)
Ball ex Arcang. pafialka
Lepidium turczaninowii Lipsky žerucha
Murbeckiella sousae Rothm.
Schivereckia podolica (Besser)
Andrz.
Sisymbrium cavanillesianum
Valdes & Castroviejo huľavník
(S. matritense P. W. Ball & Heywood)
Sisymbrium confertum Stev. huľavník
Sisymbrium supinum L. huľavník
Thlaspi cariense A. Carlström peniažtek
Thlaspi jankae A. Kern. peniažtek slovenský+

CYPERACEAE (Šachorovité)

Eleocharis carniolica Koch bahnička kranská+

DIOSCOREACEAE (Diskoreovité)

Borderea chouardii (Gaussen)
Heslot

DIPSACACEAE (Štetkovité)

Dipsacus cephalarioides
Mathews & Kupicha štetka

DROSERACEAE (Rosičkovité)

Aldrovanda vesiculosa L. aldrovanda pľuzgierkatá
(Ex - vyhynutá)+

ERICACEAE (Vresovcovité)

Vaccinium arctostaphylos L. brusnica

EUPHORBIACEAE (Mliečnikovité)

Euphorbia margalidiana
Kuhbier & Lewejohann mliečnik
Euphorbia nevadensis
Boiss. & Reuter mliečnik

GENTIANACEAE (Horcovité)

Centaurium rigualii Esteve Chueca zemežlč
Centaurium somedanum Lainz zemežlč
Gentiana ligustica R. de Vilm.
Chopinet horec
Gentianella anglica (Pugsley) horček
E.F.Warburg

GERANIACEAE (Pakostovité)

Erodium astragaloides
Boiss. & Reuter bociannik
Erodium chrysanthum L'Herit.
ex DC. bociannik
Erodium paularense
Fernandez-Gonzalez & Izco bociannik
Erodium rupicola Boiss. bociannik

GESNERIACEAE (Gesneriovité)

Haberlea rhodopensis Friv. haberlea rodopská
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic ramonda

GRAMINEAE (POACEAE - Lipnicovité)

Avenula hackelii (Henriq.) Holub ovsica Hackelova
Bromus bromoideus (Lej.) Crepin stoklas
Bromus grossus Desf. ex DC. stoklas
Bromus interruptus (Hackel) Druce stoklas
Bromus moesiacus Velen. stoklas
Bromus psammophilus P.M.Smith stoklas
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl koleant útly
Eremopoa mardinensis R. Mill
Gaudinia hispanica Stace & Tutin lámavka
Micropyropsis tuberosa Romero-
Zarco Cabezudo
Poa granitica Br.- Bl. lipnica žulová+
Poa riphaea (Ascherson et
Graebner) Fritsch lipnica
Puccinellia pungens (Pau) Paunero steblovec
Stipa austroitalica Martinovský kavyľ
Stipa bavarica Martinovsky &
H.Scholz kavyľ
Stipa danubialis Dihoru & Roman kavyľ
Stipa styriaca Martinovský kavyľ
Stipa syreistschikowii P. Smirn. kavyľ
Trisetum subalpestre (Hartm.)
Neuman trojštet

GROSSULARIACEAE (Egrešovité)

Ribes sardoum Martelli ríbezľa

HYPERICACEAE (Ľubovníkovité)

Hypericum aciferum (Greuter)
N.K.B.Robson ľubovník
Hypericum salsugineum
Robson & Hub.-Mor. ľubovník

IRIDACEAE (Kosatcovité)

Crocus abantensis
T.Baytop & Mathew šafran
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy šafran
Crocus etruscus Parl. šafran
Crocus hartmannianus Holmboe šafran
Crocus robertianus C.D.Brickell šafran
Gladiolus felicis Mirek mečík
Iris marsica Ricci & Colasante kosatec

LABIATAE (LAMIACEAE - Hluchavkovité)

Dracocephalum austriacum L. včelník rakúsky+
Micromeria taygetea P.H.Davis
Nepeta dirphya (Boiss.)
Heldr. ex Halacsy kocúrnik
Nepeta sphaciotica P. H. Davis kocúrnik
Origanum cordifolium
(Auch. & Montbr.) pamajorán
Vogel (Amaracus cordifolium
Montr. & Auch.)
Origanum dictamnus L. pamajorán
Origanum scabrum Boiss. & Heldr. pamajorán
Phlomis brevibracteata Turrill sápa
Phlomis cypria Post sápa
Rosmarinus tomentosus
Huber-Morath & Maire rozmarín
Salvia crassifolia
Sibth. & Smith šalvia
Sideritis cypria Post ránhoj
Sideritis incana L. subsp. glauca
(Cav.) Malagarriga ránhoj
Sideritis javalambrensis Pau ránhoj
Sideritis serrata Cav. ex Lag. ránhoj
Teucrium charidemi Sandwith hrdobarka
Teucrium lamiifolium D'Urv. hrdobarka
Teucrium lepicephalum Pau hrdobarka
Teucrium turredanum Losa &
Rivas Goday hrdobarka
Thymus aznavourii Velen. dúška
Thymus camphoratus Hoffmanns.
& Link dúška
Thymus carnosus Boiss. dúška
Thymus cephalotos L. dúška

LEGUMINOSAE (FABACEAE - Bôbovité)

Anthyllis hystrix Cardona,
Contandr. & E. Sierra bôľhoj
Astragalus aitosensis Ivanisch. kozinec
Astragalus algarbiensis Coss.
ex Bunge kozinec
Astragalus aquilanus Anzalone kozinec
Astragalus centralpinus
Braun-Blanquet kozinec
Astragalus kungurensis Boriss. kozinec
Astragalus macrocarpus DC. subsp.
lefkarensis kozinec
Agerer-Kirchoff & Meikle
Astragalus maritimus Moris kozinec
Astragalus peterfii Jav. kozinec
Astragalus physocalyx Fischer kozinec
Astragalus psedopurpureus Gusul. kozinec
Astragalus setosulus Gontsch. kozinec
Astragalus tanaiticus C. Koch. kozinec
Astragalus tremolsianus Pau kozinec
Astragalus verrucosus Moris kozinec
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. zanoväť
Genista dorycnifolia Font Quer kručinka
Genista holopetala (Fleischm.
ex Koch) Baldacci kručinka
Genista tetragona Bess. kručinka
Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor. sladkovka
Hedysarum razoumovianum Fisch.
et Helm. sekernica
Ononis maweana Ball ihlica
Oxytropis deflexa (Pallas) DC.
subsp. norvegica Nordh. ostropysk
Sphaerophysa kotschyana Boiss.
Thermopsis turcica Kit Tan,
Vural & Kücüködü
Trifolium banaticum (Heuffel)
Májovský ďatelina
Trifolium pachycalyx Zoh. ďatelina
Trifolium saxatile All. ďatelina
Trigonella arenicola Hub.-Mor. senovka
Trigonella halophila Boiss. senovka
Trigonella polycarpa Boiss.
& Heldr. senovka
Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez vika

LENTIBULARIACEAE (Bublinatkovité)

Pinguicula crystallina Sibth. &
Sm. tučnica
Pinguicula nevadensis (Lindb.)
Casper tučnica nevadská

LILIACEAE (Ľaliovité)

Allium grosii Font Quer cesnak
Allium regelianum A. Beck cesnak
Allium vuralii Kit Tan cesnak
Androcymbium europaeum (Lange)
K.Richter androcymbium európske
Androcymbium rechingeri Greuter androcymbium Rechingerovo
Asparagus lycaonicus Davis asparágus
Asphodelus bento-rainhae Pinto da
Silva asfodel
Chionodoxa lochiae Meikle modravka
Chionodoxa luciliae Boiss. modravka žiarivá
Colchicum arenarium Waldst. & Kit. jesienka piesočná+
Colchicum corsicum Baker jesienka korzická
Colchicum cousturieri Greuter jesienka
Colchicum davidovii Stef. jesienka
Colchicum fominii Bordz. jesienka
Colchicum micranthum Boiss. jesienka
Fritillaria conica Boiss. korunkovka
Fritillaria drenovskii
Begen & Stoy. korunkovka
Fritillaria epirotica
Turrill ex Rix korunkovka
Fritillaria euboeica
(Rix Doerfler) Rix korunkovka
Fritillaria graeca Boiss. korunkovka
Fritillaria gussichiae
(Degen & Doerfler) Rix korunkovka
Fritillaria montana Hoppe korunkovka
Fritillaria obliqua Ker-Gawl. korunkovka
Fritillaria rhodocanakis Orph.
ex Baker korunkovka
Fritillaria tuntasia Heldr.
ex Halacsy korunkovka
Lilium jankae A. Kerner ľalia
Lilium rhodopaeum Delip. ľalia
Muscari gussonei (Parl.) Tod. modrica
Ornithogalum reverchonii Lange bledavka
Scilla morrisii Meikle scila
Scilla odorata Link scila
Tulipa cypria Stapf tulipán
Tulipa goulimya Sealy & Turrill tulipán
Tulipa hungarica Borbas tulipán
Tulipa praecox Ten. tulipán
Tulipa sprengeri Baker tulipán

LINACEAE (Ľanovité)

Linum dolomiticum Borbas ľan dolomitový

LYTHRACEAE (Vrbicovité)

Lythrum flexuosum Lag. vrbica
Lythrum thesioides M. Bieb. vrbica

MALVACEAE (Slezovité)

Kosteletzkya pentacarpos (L.)
Ledeb.

NAJADACEAE (Riečňankovité)

Caulinia tenuissima
(A.Br.ex Magnus) Tzvel.
Najas flexilis (Willd.) Rostk. &
W.L.Schmidt riečňanka
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus riečňanka

OLEACEAE (Olivovité)

Syringa josikaea Jacq. fil. orgován Jósikov

ORCHIDACEAE (Vstavačovité)

Cephalanthera cucullata
Boiss. & Heldr. prilbovka
Comperia comperiana (Steven)
Aschers. & Graebner
Cypripedium calceolus L. črievičník papučkový+
Dactylorhiza chuhensis Renz &
Taub. vstavačovec
Himantoglossum caprinum (Bieb.)
C.Koch. jazýčkovec východný+
Liparis loeselii (L.) Rich. hľuzovec Loeselov+
Ophrys argolica Fleischm. hmyzovník
Ophrys isaura Renz & Taub. hmyzovník
Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo hmyzovník
Ophrys lunulata Parl. hmyzovník
Ophrys lycia Renz & Taub. hmyzovník
Orchis punctulata Stev. ex Lindl. vstavač
Platanthera obtusata (Pursh)
Lindl. subsp. vemenník
oligantha (Turcz.) Hulten
Spiranthes aestivalis (Poir.)
L.C.Richard pokrut letný+
Steveniella satyrioides (Stev.)
Schlechter

PAEONIACEAE (Pivonkovité)

Paeonia cambessedesii (Willk.)
Willk. pivonka
Paeonia clusii F. C. Stern subsp.
rhodia (Stearn) pivonka Clusiova
Tzanoudakis
Paeonia officinalis L. subsp.
banatica (Rochel) Soó pivonka lekárska banátska
Paeonia parnassica Tzanoudakis pivonka
Paeonia tenuifolia L. pivonka tenkolistá

PALMAE (Arekovité)

Phoenix theophrasti Greuter datľovník Theophrastov

PAPAVERACEAE (Makovité)

Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. mak laponský
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

PLUMBAGINACEAE (Olovníkovité)

Armeria pseudarmeria (Murray)
Mansfeld trávnička
Armeria rouyana Daveau trávnička
Armeria soleirolii (Duby) Godron trávnička
Armeria velutina Welv. ex
Boiss. & Reuter trávnička
Limonium anatolicum Hedge limonka anatolská
Limonium tamaricoides Bokhari limonka

POLEMONIACEAE (Vojnovkovité)

Polemonium boreale Adams vojnavka

POLYGONACEAE (Stavikrvovité)

Polygonum praelongum
Coode & Cullen stavikrv
Rheum rhaponticum L. rebarbora pontická
Rumex rupestris Le Gall štiavec

POTAMOGETONACEA (Červenavcovité)

Cymodocea nodosa (Med.)
Posidonia oceanica (Med.)
Zostera marina (Med.) zostera morská

PRIMULACEAE (Prvosienkovité)

Androsace cylindrica DC. pochybok
Androsace mathildae Levier pochybok
Androsace pyrenaica Lam. pochybok
Cyclamen coum Mill. cyklámen
Cyclamen kuznetzovii Kotov et
Czernova. cyklámen Kuznecov
Cyclamen mirabile Hildebr. cyklámen
Lysimachia minoricensis
J.D.Rodriguez čerkáč
Primula apennina Widmer prvosienka
Primula deorum Velen. prvosienka
Primula frondosa Janka prvosienka
Primula egaliksensis Wormsk. prvosienka
Primula glaucescens Moretti prvosienka
Primula palinuri Petagna prvosienka
Primula spectabilis Tratt. prvosienka
Primula wulfeniana Scot subsp.
baumgarteniana prvosienka
(Degen & Moesz) Ludi
Soldanella villosa Darracq soldanelka

RANUNCULACEAE (Iskerníkovité)

Aconitum corsicum Gayer prilbica
Aconitum flerovii Steinb. prilbica
Aconitum lasiocarpum (Reichenb.)
Gáyer prilbica chlpatoplodá+
Adonis cyllenea Boiss., Heldr.
& Orph. hlaváčik
Adonis distorta Ten. hlaváčik
Anemone uralense Nevski veternica
Aquilegia bertolonii Schott orlíček
Aquilegia kitaibelii Schott orlíček
Aquilegia ottonis subsp. taygetea
(Orph.) Strid orlíček
Aquilegia pyrenaica DC. subsp.
cazorlensis orlíček
(Heywood) Galiano & Rivas Martinez
(Aquilegia cazorlensis Heywood)
Consolida samia P. H. Davis ostrôžka
Delphinium caseyi B. L. Burtt stračonôžka
Pulsatilla grandis (Wender.)
Wender. poniklec veľkokvetý+
Pulsatilla patens (L.) Mill. poniklec otvorený+
Pulsatilla slavica G. Reuss poniklec slovenský+
Ranunculus fontanus C. Presl iskerník
Ranunculus kykkoensis Meikle iskerník
Ranunculus weyleri Mares iskerník

RESEDACEAE (Rezedovité)

Reseda decursiva Forssk. Gibraltar rezeda

ROSACEAE (Ružovité)

Crataegus dikmensis Pojark hloh
Geum bulgaricum Panc. kuklík
Potentilla delphinensis
Gren. & Godron nátržník
Potentilla emilii-popii
E.I.Nyárády nátržník
Potentilla silesiaca Uechtr. nátržník
Pyrus anatolica Browicz hruška

RUBIACEAE (Marenovité)

Galium cracoviense Ehrend. lipkavec
Galium globuliferum Hub.-Mor.
& Reese lipkavec
Galium litorale Guss. lipkavec
Galium moldavicum (Dobrescu)
Franco lipkavec
Galium rhodopeum Velen. lipkavec
Galium viridiflorum Boiss.
& Reuter lipkavec

SANTALACEAE (Santalovité)

Thesium ebracteatum Hayne ľanolistník bezlistencový (Ex
- vyhynutý)+

SAXIFRAGACEAE (Lomikameňovité)

Saxifraga berica (Beguinot)
D.A.Webb lomikameň
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex
Willk. lomikameň
Saxifraga florulenta Moretti lomikameň
Saxifraga hirculus L. lomikameň kozí
Saxifraga presolanensis Engl. lomikameň
Saxifraga tombeanensis Boiss.
ex Engl. lomikameň
Saxifraga valdensis DC. lomikameň
Saxifraga vayredana Luizet lomikameň

SCROPHULARIACEAE (Krtičníkovité)

Antirrhinum charidemi Lange papuľka
Euphrasia marchesettii Wettst.
ex Marches. očianka
Linaria algarviana Chav. pyštek
Linaria ficalhoana Rouy pyštek
Linaria flava (Poiret) Desf. pyštek
Linaria hellenica Turril pyštek
Linaria loeselii Schweigger pyštek Loeselov
Linaria ricardoi Cout. pyštek
Linaria tursica B. Valdes
& Cabezudo pyštek
Lindernia procumbens (Krock.)
Philcox lindernia puzdierkatá+
Odontites granatensis Boiss. zdravienok
Pedicularis sudetica Willd. všivec sudetský
Verbascum afyonense Hub.-Mor. divozel
Verbascum basivelatum Hub.-Mor. divozel
Verbascum cylleneum (Boiss. &
Heldr.) Kuntze divozel
Verbascum degenii Hal. divozel
Verbascum purpureum (Janka)
Huber-Morath divozel
Verbascum stepporum Hub.-Mor. divozel
Veronica euxina Turrill veronika
Veronica oetaea L.-A. Gustavsson veronika
Veronica turrilliana Stoj. et
Stef. veronika

SELAGINACEAE (Guľôčkovité)

Globularia stygia Orph. ex Boiss. guľôčka

SOLANACEAE (Ľuľkovité)

Atropa baetica Willk. ľuľkovec
Mandragora officinarum L. mandragora lekárska

THYMELAEACEAE (Vrabcovníkovité)

Daphne arbuscula Čelak. lykovec muránsky+
Daphne petraea Leybold lykovec
Daphne rodriguezii Texidor lykovec
Thymelea broterana Coutinho vrabcovník

TRAPACEAE (Kotvicovité)

Trapa natans L. kotvica plávajúca+

TYPHACEAE (Pálkovité)

Typha minima Hoppe pálka najmenšia (Ex - vyhynutá)+
Typha shuttleworthii
Koch & Sonder pálka striebristosivá+

ULMACEAE (Brestovité)

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. zelkova

UMBELLIFERAE (APIACEAE - Mrkvovité)

Angelica heterocarpa Lloyd angelika
Angelica palustris (Besser) Hoffman
[Ostericum palustre (Besser) angelika (ostrík močiarny)
Beser] (Ex - vyhynutý)+
Apium bermejoi Llorens zeler
Apium repens (Jacq.) Lag. zeler plazivý+
Athamanta cortiana Ferrarini atamanta
Bupleurum capillare Boiss. &
Heldr. prerastlík
Bupleurum dianthifolium Guss. prerastlík
Bupleurum kakiskalae Greuter prerastlík
Eryngium alpinum L. kotúč alpínsky
Eryngium viviparum Gay kotúč
Ferula halophila H. Pesmen feruľa slanomilná
Ferula orientalis L. feruľa východná
Ferula sadleriana Ledeb. feruľa Sadlerova+
Laserpitium longiradium Boiss. lazerník
Naufraga balearica Constance
& Cannon
Oenanthe conioides Lange halucha
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
Seseli intricatum Boiss. sezel
Thorella verticillatinundata
(Thore) Briq.

VALERIANACEAE (Valeriánovité)

Centranthus kellererii
(Stoj. Stef. et Georg.)
Stoj. et Stef. centrant
Centranthus trinervis (Viv.)
Beguinot centrant

VIOLACEAE (Fialkovité)

Viola athois W. Becker fialka
Viola cazorlensis Gandoger fialka
Viola cryana Gillot fialka
Viola delphinantha Boiss. fialka
Viola hispida Lam. fialka
Viola jaubertiana Mares
& Vigineix fialka

BRYOPHYTA (MACHORASTY)

BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE

ANTHOCEROTACEAE

Notothylas orbicularis (Schwein.)
Sull.

BRYOPSIDA: HEPATICAE (PEČEŇOVKY)

AYTONIACEAE

Mannia triandra (Scop.) Grolle

CEPHALOZIACEAE

Cephalozia macounii (Aust.) Aust.

CODONIACEAE

Petalophyllum ralfsii (Wils.)
Nees et Gott. ex Lehm.

FRULLANIACEAE

Frullania parvistipula Steph.

GYMNOMITRIACEAE

Marsupella profunda Lindb. mešcovka

JUNGERMANNIACEAE

Jungermannia handelii (Schiffn.)
Amak trsovka

RICCIACEAE

Riccia breidleri Jur. ex Steph. mrvka

RIELLACEAE

Riella helicophylla (Mont.) Hook.

SCAPANIACEAE

Scapania massalongi (K. Muell.)
K.Muell.

BRYOPSIDA: MUSCI (MACHY)

AMBLYSTEGIACEAE

Drepanocladus vernicosus
(Mitt.) Warnst. kosáčik+

BRUCHIACEAE

Bruchia vogesiaca Schwaegr.

BUXBAUMIACEAE

Buxbaumia viridis (Moug. ex
Lam. & DC.) kyjanôčka zelená+
Brid. ex Moug. & Nestl.

DICRANACEAE

Atractylocarpus alpinus
(Schimp. ex Milde) Lindb.
Cynodontium suecicum
(H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. zubatec
Dicranum viride (Sull. & Lesq.)
Lindb. dvojhrot zelený+

FONTINALACEAE

Dichelyma capillaceum (With.) Myr.

FUNARIACEAE

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

HOOKERIACEAE

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

MEESIACEAE

Meesia longiseta Hedw.

ORTHOTRICHACEAE

Orthotrichum rogeri Brid. (Ex - vyhynutý)+

SPHAGNACEAE

Sphagnum pylaisii Brid. rašelinník

SPLACHNACEAE

Tayloria rudolphiana (Garov.) B.S.G.

Poznámka: Vedecké názvoslovie (latinské názvy čeľadí uvádzané
v zátvorkách) je čiastočne upravené podľa súčasnej
platnej vedeckej nomenklatúry.

PRÍSNE CHRÁNENÉ DRUHY RASTLÍN
Endemické druhy Makarónskej oblasti
(k 6. marcu 1997)

PTERIDOPHYTA (PAPRAĎORASTY)

ASPLENIACEAE (Slezinníkovité)

Asplenium azoricum Lovis slezinník azorský

DRYOPTERIDACEAE (Papraďovité)

Polystichum drepanum (Swartz) C.
Presl papraďovec

HYMENOPHYLLACEAE (Blanolistovité)

Hymenophyllum maderensis blanolistník

ISOETACEAE (Šidlatkovité)

Isoetes azorica Durieu ex
Milde šidlatka azorská

LYCOPODIACEAE (Plavúňovité)

Diphasium madeirense (Wilee.) Rothm.

MARSILEACEAE (Marsileovité)

Marsilea azorica Launert marsilea azorská

GYMNOSPINACEAE (NAHOSEMENNÉ RASTLINY)

CUPRESACEAE (Cyprusovité)

Juniperus brevifolia (Seub.)
Antoine borievka

ANGIOSPERMAE (KRYTOSEMENNÉ RASTLINY)

AGAVACEAE (Agávovité)

Dracaena draco (L.) L. dracéna obyčajná

ASCLEPIADACEAE (Glejovkovité)

Caralluma burchardii N.E.Brown karaluma
Ceropegia chrysantha Svent. lampášik

BERBERIDACEAE (Dráčovité)

Berberis maderensis Lowe dráč

BORAGINACEAE (Borákovité)

Echium gentianoides Webb ex Coincy hadinec
Echium handiense Svent. hadinec
Echium pininana Webb et Berth. hadinec
Myosotis azorica H.C.Watson nezábudka azorská
Myosotis maritima Hochst. ex Seub. nezábudka

CAMPANULACEAE (Zvončekovité)

Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer
Musschia aurea (L.f.) DC.
Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE (LONICERACEAE - Zemolezovité)

Sambucus palmensis Link baza

CARYOPHYLLACEAE (Klinčekovité)

Cerastium azoricum Hochst. rožec azorský
Silene nocteolens Webb et Berth silenka

CISTACEAE (Cistovité)

Cistus chinamadensis
Banares & Romero cistus
Helianthemum bystropogophyllum
Svent. devätorník
Helianthemum teneriffae Cosson devätorník

COMPOSITAE (ASTERACEAE - Astrovité)

Andryala crithmifolia Ait.
Argyranthemum lidii Humphries
Argyranthemum pinnatifidum (L.F.)
Lowe
subsp. succulentum (Lowe) Humphries
Argyranthemum winterii (Svent.)
Humphries
Atractylis arbuscula Svent.
& Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz Bip.
Bellis azorica Hochst. ex Seub. sedmokráska azorská
Calendula maderensis Dc. nechtík
Cheirolophus duranii (Burchard)
Holub
Cheirolophus falsisectus
Montelongo et Moraleda
Cheirolophus ghomerythus (Svent.)
Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.)
Holub
Cheirolophus metlesicsii Montelongo
Cheirolophus santosabreui Santos
Cheirolophus satarataensis (Svent.)
Holub
Cheirolophus tagananensis (Svent.)
Holub
Helichrysum monogynum B.L.Burth.
& Sunding slamiha
Helichrysum gossypinum Webb slamiha
Hypochaeris oligocephala (Svent.
& D. Bramwell) Lack prasatník
Lactuca watsoniana Trelease šalát
Leotodon filii (Hochst. ex Seub.)
Paiva & Orm. púpavec
Onopordum carduelinum Bolle ostropes
Onopordum nogalesii Svent. ostropes
Pericallis hadrosomus Svent.
Pericallis malvifolia (L'Hér)
B.Nord.
Phagnalon benetii Lowe
Senecio hermosae Pitard starček
Sonchus gandogeri Pitard mlieč
Stemmacantha cynaroides
Sventenia bupleuroides Font Quer
Tanacetum o'shanahanii Febles.
Marrero et Suárez vratič
Tanacetum ptarmiciflorum (Webb)
Schultz Bip. vratič
Tolpis glabrescens Kämmer škardovka

CONVOLVULACEAE (Pupencovité)

Convolvulus caput-medusae Lowe pupenec
Convolvulus lopez-socasi Svent. pupenec
Convolvulus massonii A. Dietr. pupenec
Pharbitis preauxii Webb povojník

CRASSULACEAE (Tučnolistovité)

Aeonium balsamiferum Webb et
Berth. eonium
Aeonium gomeraense Praeger eonium
Aeonium saundersii Bolle eonium
Aichrysum dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii
Baňares & Scholz

CRUCIFERAE (BRASSICACEAE - Kapustovité)

Crambe arborea Webb ex Christ katran
Crambe laevigata DC. ex Christ katran
Crambe scoparia Svent. katran
Crambe sventenii B.Petters. ex
Bramw. & Sunding katran
Parolinia schizogynoides Svent.
Sinapidendron sempervivifolium Mnzs.

CYPERACEAE (Šachorovité)

Carex malato-belizii Raymond ostrica

DIPSACACEAE (Štetkovité)

Scabiosa nitens Roem. & Schult. hlaváč

ERICACEAE (Vresovcovité)

Daboecia azorica Tutin & Warb.
Erica scoparia L. subsp.azorica
(Hochst.) D.A.Webb vresovec

EUPHORBIACEAE (Mliečnikovité)

Euphorbia bourgaeana Gay ex Boiss. mliečnik
Euphorbia handiensis Burchard mliečnik
Euphorbia lambii Svent. mliečnik
Euphorbia stygiana H.C.Watson mliečnik

GERANIACEAE (Pakostovité)

Geranium maderense Yeo pakost

GRAMINEAE (POACEAE - Lipnicovité)

Agrostis gracilaxa Franco psinček
Deschampsia maderensis
(Hack. et Bornm.) Buschm. metlica
Phalaris maderensis (Mnzs.)
Mnzs. lesknica

LABIATAE (LAMIACEAE - Hluchavkovité)

Micromeria glomerata P.Pérez
Micromeria leucantha Svent. ex Pérez
Salvia herbanica Santos et
Fernández šalvia
Sideritis cystosiphon Svent. ránhoj
Sideritis discolor
(Webb ex de Noe) Bolle ránhoj
Sideritis infernalis Bolle ránhoj
Sideritis marmorea Bolle ránhoj
Teucrium abutiloides l'Her. hrdobárka

LEGUMINOSAE (FABACEAE - Bôbovité)

Adenocarpus ombriosus Ceb. & Ort.
Anthyllis lemanniana Lowe bôľhoj
Anagyris latifolia Brouss.
ex Willd. smradovec
Cicer canariensis Santos & Gweil cícer kanársky
Dorycnium spectabile Webb &
Berthel. ďatelinovec
Genista benehoavensis (Bolle ex
Svent.) Del Arco kručinka
Lotus azoricus P.W.Ball ľadenec azorský
Lotus callis-viridis
D.Bramwell & D.H.Davis ľadenec
Lotus eremiticus Santos ľadenec
Lotus kunkelii (E.Chueca)
D.Bramwell et al. ľadenec
Lotus maculatus Breitfeld ľadenec
Lotus pyranthus P.Perez ľadenec
Teline nervosa (Esteve)
A. Hansen et Sund.
Teline rosmarinifolia
Webb & Berthel.
Teline salsoloides Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H.C.Watson vika

LILIACEAE (Ľaliovité)

Androcymbium psammophilum Svent.
Smilax divaricata Sol. ex Wats. smilax

MYRICACEAE (Vresnovité)

Myrica rivas-martinezii Santos vresna

OLEACEAE (Olivovité)

Jasminum azoricum L. jazmín azorský
Picconia azorica (Tutin) Knbol.

ORCHIDACEAE (Vstavačovité)

Barlia metlesicsiaca Teschner
Goodyera macrophylla Lowe smrečinec
Orchis scopulorum Summerh. vstavač

PITTOSPORACEAE

Pittosporum coriaceum Dryander
ex Aiton

PLANTAGINACEAE (Skorocelovité)

Plantago famarae Svent. skorocel
Plantago malato-belizii Lawalree skorocel

PLUMBAGINACEAE (Olovníkovité)

Limonium arborescens (Brouss.)
Kuntze limonka
Limonium dendroides Svent. limonka
Limonium fruticans (Webb)
O.Kuntze limonka
Limonium perezii Stapf limonka
Limonium preauxii (Webb et Berth.)
O.Kuntze limonka
Limonium spectabile (Svent.)
Kunkel & Sunding limonka
Limonium sventenii Santos
& Fernandez Galvan limonka

POLYGONACEAE (Stavikrvovité)

Rumex azoricus Rech. štiav

RHAMNACEAE (Rešetliakovité)

Frangula azorica Tutin krušina azorská

ROSACEAE (Ružovité)

Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia exstipulata Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
Chamaemeles coriacea Lindl.
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Marcetella maderensis (Bornm.) Svent.
Prunus lusitanica subsp. azorica
(Moui.) Franco slivka

RUTACEAE (Rutovité)

Ruta microcarpa Svent. ruta

SANTALACEAE (Santalovité)

Kunkeliella canariensis Stearn
Kunkeliella psilotoclada (Svent.)
Stearn
Kunkeliella subsucculenta Kammer

SAPOTACEAE (Sapotovité)

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE (Lomikameňovité)

Saxifraga portosanctana Boiss. lomikameň

SCROPHULARIACEAE (Krtičníkovité)

Euphrasia azorica H. C. Watson očianka azorská
Euphrasia grandiflora Hochst. očianka veľkokvetá
Isoplexis chalcantha Svent.
& O'Shanahan
Isoplexis isabelliana
(Webb & Berthel.) Masferrer

SELAGINACEAE (Guľôčkovité)

Globularia ascanii
D.Bramwell & Kunkel guľôčka
Globularia sarcophylla Svent. guľôčka

SOLANACEAE (Ľuľkovité)

Solanum lidii Sunding ľuľok

UMBELLIFERAE (APIACEAE - Mrkvovité)

Ammi trifoliatum (Wats.) Trel.
Bunium brevifolium Lowe buľka
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel prerastlík
Chaerophyllum azoricum Trel. krkoška azorská
Monizia edulis Lowe
Ferula latipinna Santos feruľa
Sanicula azorica Gunthn. ex Seub. žindava azorská

VIOLACEAE (Fialkovité)

Viola paradoxa Lowe fialka

BRYOPHYTA (MACHORASTY)

BRYOPSIDA: MUSCI (MACHY)

ECHINODIACEAE

Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.

POTTIACEAE

Bryoerythrophyllum machadoanum
(Sergio) M.Hill

THAMNIACEAE

Thamnobryum fernandesii Sergio
------------------------------------------------------------------
Poznámka: Vedecké názvoslovie (latinské názvy čeľadí uvádzané
v zátvorkách) je čiastočne upravené podľa súčasnej
platnej vedeckej nomenklatúry.

PRÍL.II
PRÍSNE CHRÁNENÉ DRUHY ŽIVOČÍCHOV
(k 6. marcu 1997)

(Med.) - stredomorské (mediteránne) druhy
Plusom (+) označené druhy - druhy voľne žijúce na Slovensku

VERTEBRATA (STAVOVCE)

Mammalia (Cicavce)

INSECTIVORA

Erinaceidae

* Atelerix algirus (Erinaceus algirus) jež túlavý

Soricidae

* Crocidura suaveolens ariadne bielozúbka záhradná krétska
(Crodidura ariadne)
* Crocidura russula cypria bielozúbka dlhochvostá cyperská
(Crocidura cypria)
Crocidura canariensis bielozúbka kanárska

Talpidae

Desmana moschata vychuchol povolžský
Galemys pyrenaicus vychuchol pyrenejský
(Desmana pyrenaica)

MICROCHIROPTERA

všetky druhy okrem

Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý

RODENTIA

Sciuridae

Pteromys volans poletuška slovanská
(Sciuropterus russicus)
Sciurus anomalus veverica krátkouchá
* Spermophilus citellus syseľ pasienkový+
(Citellus citellus)+
Spermophilus suslicus syseľ perlavý
(Citellus suslicus)

Muridae

Cricetus cricetus+ škrečok poľný+
Mesocricetus newtoni škrečok Newtonov
* Microtus bavaricus hraboš bavorský
(Pitymys bavaricus)
Microtus cabrerae hraboš iberský
Microtus tatricus+ hraboš tatranský+
Spalax graecus slepec grécky

Gliridae

Dryomis laniger plch vlnatý
Myomimus roachi plch Roachov
(Myomimus bulgaricus)

Zapodidae

Sicista betulina+ myšovka horská+
Sicista subtilis myšovka stepná

Hystricidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Alopex lagopus líška polárna
Canis lupus+ vlk dravý+
Cuon alpinus kuon hôrny

Ursidae

všetky druhy

Mustelidae

Gulo gulo rosomák severský
Mustela eversmannii+ tchor stepný+
Mustela lutreola (Lutreola lutreola)+norok európsky (Ex - vyhynutý)+
Lutra lutra+ vydra riečna+
Vormela peregusna tchor škvrnitý

Felidae

Caracal caracal rys karakal
Felis silvestris+ mačka divá+
* Lynx pardinus (Lynx pardina) rys leopardovitý
Panthera pardus leopard škvrnitý
Panthera tigris tiger pásavý

PINNIPEDIA

Odobenidae

Odobenus rosmarus mrož ľadový

Phocidae

Monachus monachus tuleň mníši
Phoca hispida saimensis tuleň krúžkovaný
Phoca hispida ladogensis tuleň krúžkovaný

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus jeleň lesný korzický

Bovidae

Capra aegagrus koza bezoárová
Capra pyrenaica pyrenaica kozorožec pyrenejský
Gazella subgutturosa gazela
Gazella dorcas gazela dorkas
Ovibos moschatus pižmoň severský
Rupicapra rupicapra ornata kamzík vrchovský

CETACEA

Monodontidae

Monodon monoceros narval jednorohý

Delphinidae

Delphinus delphis delfín vytrvalý
Globicephala macrorhynchus delfín krátkoplutvý
Globicephala melas delfín dlhoplutvý
Grampus griseus delfín sivý
Lagenorhynchus acutus delfín bieloboký
Lagenorhynchus albirostris delfín bielonosý
Orcinus orca kosatka dravá
Pseudorca crassidens delfín čierny
Steno bredanensis delfín drsnozubý
Stenella coeruleoalba delfín pásavý
Stenella frontalis delfín štíhlonosý
Tursiops truncatus (tursio) delfín skákavý

Phocaenidae

Phocoena phocoena sviňucha tuponosá

Physeteridae

Kogia breviceps vorvaň krátkohlavý
Kogia simus (Med.) vorvaň krátkonosý
Physeter macrocephalus (Med.) vorvaň tuponosý

Ziphiidae

Hyperoodon rostratus vorvaňovec anarnak
Mesoplodon bidens vorvaňovec severoatlantický
Mesoplodon densirostris (Med.) vorvaňovec tropický
Mesoplodon mirus vorvaňovec tmavý
Ziphius cavirostris vorvaňovec dutonosý

Balaenopteridae

Balaenoptera acutorostrata (Med.) vráskavec malý
Balaenoptera borealis (Med.) vráskavec sejval
Balaenoptera edeni vráskavec
Balaenoptera physalus vráskavec myšok
Megaptera novaeangliae
(longimana, nodosa) vráskavec dlhoplutvý
Sibbaldus (Balaenoptera) musculus vráskavec obrovský

Balaenidae

Balaena mysticetus veľryba arktická
Eubalaena glacialis veľryba čierna

Aves (Vtáky)

GAVIIFORMES

Gaviidae

všetky druhy

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus+ potápka ušatá+
Podiceps grisegena+ potápka červenokrká+
Podiceps nigricollis (caspicus)+ potápka čiernokrká+
Podiceps ruficollis+ potápka hnedá+

PROCELLARIIFORMES

Hydrobatidae

všetky druhy

Procellariidae

Bulweria bulwerii tajfúnnik čierny
Procellaria diomedea tajfúnnik plavý
Pterodroma madeira tajfúnnik
Pterodroma feae tajfúnnik
Puffinus assimilis baroli víchrovník
Puffinus puffinus víchrovník čiernozobý

PELECANIFORMES

Phalacrococidae

Phalacrocorax pygmaeus+ kormorán malý+

Pelecanidae

všetky druhy

CICONIIFORMES

Ardeidae

Ardea purpurea+ volavka purpurová+
Ardeola ralloides+ volavka vlasatá+
Botaurus stellaris+ bučiak trsťový+
Bubulcus (Ardeola) ibis+ volavka chochlatá+
Casmerodius albus (Egreta alba)+ volavka biela+
Egreta garzetta+ volavka striebristá+
Ixobrychus minutus+ bučiačik močiarny+
Nycticorax nycticorax+ chavkoš nočný+

Ciconiidae

všetky druhy

Threskiornithidae

všetky druhy

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber plameniak ružový

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser erythropus+ hus malá+
Branta leucopsis+ bernikla bielolíca+
Branta ruficollis+ bernikla červenokrká+
Bucephala islandica hlaholka zlatooká
Cygnus cygnus+ labuť spevavá+
Cygnus bewickii (columbianus)+ labuť malá+
Histrionicus histrionicus+ kamenárka strakatá+
Marmaronetta (Anas) angustirostris kačica úzkozobáková
Mergus albellus+ potápač malý+
Oxyura leucocephala+ potápač biely+
Polysticta stelleri kajka malá
Somateria spectabilis kajka kráľovská
Tadorna tadorna kazarka pestrá
Tadorna ferruginea kazarka hrdzavá

FALCONIFORMES

všetky druhy

GALLIFORMES

Tetraonidae

Tetrao urogallus cantabricus tetrov hlucháň kantábrijský

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica prepeľovec krovinový

Gruidae

všetky druhy

Rallidae

Crex crex+ chriašteľ poľný+
Fulica cristata lyska hrebenatá
Porphyrio porphyrio sliepočka modrá
Porzana porzana+ chriašteľ bodkovaný+
Porzana pusilla+ chriašteľ najmenší+
Porzana parva+ chriašteľ malý+

Otididae

všetky druhy

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Arenaria interpres+ kamenár strakatý+
Charadrius alexandrinus+ kulík morský+
Charadrius dubius+ kulík riečny+
Charadrius hiaticula+ kulík piesočný+
Charadrius leschenaulti kulík veľkozobý
Eudromias morinellus+ kulík vrchovský+
Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Calidris alba+ pobrežník belavý+
Calidris alpina+ pobrežník čiernozobý+
Calidris ferruginea+ pobrežník krivozobý+
Calidris maritima+ pobrežník morský+
Calidris minuta+ pobrežník malý+
Calidris temminckii+ pobrežník sivý+
Gallinago media+ močiarnica lúčna+
Limicola falcinellus+ pobrežník ploskozobý+
Numenius tenuirostris+ hvizdák tenkozobý+
Tringa cinerea+ kalužiak vyvrátenozobý+
Tringa glareola+ kalužiak močiarny+
Tringa hypoleucos+ kalužiak riečny+
Tringa ochropus+ kalužiak perlavý+
Tringa stagnatilis+ kalužiak štíhly+

Recurvirostridae

všetky druhy

Phalaropodidae

všetky druhy

Burhinidae

Burhinus oedicnemus+ ležiak úhorový+

Glareolidae

všetky druhy

Laridae

Chlidonias hybrida+ rybár bahenný+
Chlidonias leucopterus+ rybár bielokrídly+
Chlidonias niger+ rybár čierny+
Gelochelidon nilotica+ rybár krátkozobý+
Hydroprogne caspia+ rybár veľkozobý+
Larus audouinii čajka ostrovná
Larus genei čajka tenkozobá
Larus melanocephalus+ čajka čiernohlavá+
Larus minutus+ čajka malá+
Larus (Xenia) sabini čajka vidličnatochvostá
Pagophila eburnea
Sterna albifrons+ rybár malý+
Sterna dougallii rybár štíhlozobý
Sterna hirundo+ rybár riečny+
Sterna paradisaea (macrura)+ rybár dlhochvostý+
Sterna sandvicensis rybár sivý

COLUMBIFORMES

Pteroclididae

všetky druhy

Columbidae

Columba bollii
Columba junoniae

CUCULIFORMES

Cuculidae

Glamator glandarius+

STRIGIFORMES

všetky druhy

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

všetky druhy

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer dážďovník lastovičkovitý
Apus melba dážďovník
Apus pallidus dážďovník
Apus unicolor dážďovník

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis+ rybárik riečny+
Ceryle rudis rybárik strakatý
Halcyon smyrnensis rybárik červenozobý

Meropidae

Merops apiaster+ včelárik zlatý+

Coraciidae

Coracias garrulus+ krakľa belasá+

Upupidae

Upupa epops+ dudok chochlatý+

PICIFORMES

všetky druhy

PASSERIFORMES

Alaudidae

Calandrella brachydactyla
Calandrella rufescens
Chersophilus duponti
Eremophila alpestris+ škovránok ušatý+
Galerida theklae
Melanocorypha bimaculata
Melanocorypha calandra
Melanocorypha leucoptera škovránok bielokrídly
Melanocorypha yeltoniensis škovránok čierny

Hirundinidae

všetky druhy

Motacillidae

všetky druhy

Pycnonotidae

Pycnonotus barbatus bylbyl sivý

Laniidae

všetky druhy

Bombycillidae

Bombycilla garrulus+ chochláč severský+

Cinclidae

Cinclus cinclus+ vodnár potočný+

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes+ oriešok hnedý+

Prunellidae

všetky druhy

Muscicapidae

Turdinae

Cercotrichas galactotes spevák ryšavý
Erithacus rubecula+ slávik červienka+
Irania gutturalis slávik bielohrdlý
Luscinia luscinia+ slávik tmavý+
Luscinia megarhynchos+ slávik krovinový+
Luscinia (Cyanosylvia) svecica+ slávik modrák+
Monticola saxatilis+ skaliar pestrý+
Monticola solitarius+ skaliar modrý+
Oenanthe finischii skaliarik škrapový
Oenanthe hispanica skaliarik okrový
Oenanthe isabellina skaliarik plavý
Oenanthe leucura skaliarik čierny
Oenanthe oenanthe+ skaliarik sivý+
Oenanthe pleschanka (leucomela) skaliarik plešanka
Phoenicurus ochruros+ žltochvost domový+
Phoenicurus phoenicurus+ žltochvost lesný+
Saxicola dacotiae pŕhľaviar kanársky
Saxicola rubetra+ pŕhľaviar červenkastý+
Saxicola torquata+ pŕhľaviar čiernohlavý+
Tarsiger cyanurus modravec lesný
Turdus torquatus+ drozd kolohrivý+

Sylviinae

všetky druhy

Regulinae

všetky druhy

Muscicapinae

všetky druhy

Timaliinae

Panurus biarmicus+ fúzatka trsťová+

Paridae

všetky druhy

Sittidae

všetky druhy

Certhiidae

všetky druhy

Emberizidae

Calcarius lapponicus+ strnádka severská+
Emberiza aureola strnádka obojková
Emberiza caesia strnádka sivokrká
Emberiza cia+ strnádka ciavá+
Emberiza cineracea strnádka sivá
Emberiza cirlus strnádka svrčavá
Emberiza citrinella+ strnádka žltá+
Emberiza leucocephala strnádka bielohlavá
Emberiza melanocephala+ strnádka čiernohlavá+
Emberiza pusilla strnádka hrdzavosluchá
Emberiza rustica strnádka poľná
Emberiza schoeniclus+ strnádka trsťová+
Plectrophenax nivalis+ strnádka snežná+

Fringillidae

Carduelis cannabina+ stehlík konopiar+
Carduelis carduelis+ stehlík pestrý+
Carduelis chloris+ stehlík zelený+
Carduelis flammea+ stehlík čečetavý+
Carduelis flavirostris+ stehlík horský+
Carduelis hornemanni+ stehlík belavý+
Carduelis spinus+ stehlík čížavý+
Carpodacus erythrinus+ hýľ karmínový+
Coccothraustes coccothraustes+ glezg hrubozobý+
Fringilla teydea pinka modrá
Loxia curvirostra+ krivonos smrekový+
Loxia leucoptera+ krivonos bielokrídly+
Loxia pityopsittacus krivonos sosnový
Loxia scotica krivonos škótsky
Pinicola enucleator+ hýľ krivonosovitý+
Rhodopechys githaginea hýľ stepný
Serinus citrinella kanárik citrónový
Serinus pusillus kanárik červenočelý
Serinus serinus+ kanárik záhradný+

Ploceidae

Montrifringilla nivalis+ snehárka vrchovská+
Petronia petronia vrabec skalný

Sturnidae

Sturnus roseus+ škorec ružový+
Sturnus unicolor škorec jednofarebný

Oriolidae

Oriolus oriolus+ vlha hájová+

Corvidae

Cyanopica cyanus straka belasá
Nucifraga caryocatactes+ orešnica perlovaná+
Perisoreus infaustus+ sojka zlovestná+
Pyrrhocorax graculus+ čavka žltozobá+
Pyrrhocorax pyrrhocorax čavka červenožltá

Reptilia (Plazy)

TESTUDINES

Testudinidae

Testudo graeca korytnačka
Testudo hermanni korytnačka zelenkastá
Testudo marginata korytnačka obrúbená

Emydidae

Emys orbicularis+ korytnačka močiarna+
* Mauremys caspica 1) korytnačka bahenná

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea kožovka morská

Cheloniidae

Caretta caretta kareta nepravá
Chelonia mydas kareta obrovská
Eretmochelys imbricata kareta pravá
Lepidochelys kempii kareta Kempova

Trionychidae

Trionyx euphraticus
(Rafetus euphraticus) mäkkuľa eufratská
Trionyx triunguis mäkkuľa trojpazúrová

SAURIA

Gekkonidae

Cyrtodactylus kotschyi gekón hrboľkatý
Tarentola angustimentalis gekón úzkopyský
Tarentola boettgeri gekón Boettgerov
Tarentola delalandii gekón Delalandov
Tarentola gomerensis gekón gomérsky
Phyllodactylus europaeus gekón listoprstý

Agamidae

* Stellio stellio (Agama stellio) agama hardun

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon chameleón menlivý

Lacertidae

Algyroides fitzingeri jašterica Fitzingerova
Algyroides marchi jašterica Marchova
Algyroides moreoticus jašterica kýlošupinatá
Algyroides nigropunctatus jašterica červenoboká
* Archaeolacerta bedriagae
(Lacerta bedriagae) jašterica Bedriagova
* Archaeolacerta monticola
(Lacerta monticola) jašterica vrchovská

Gallotia galloti

* Gallotia simonyi (Lacerta simonyi) jašterica Simonova
Gallotia stehlini jašterica Stehlinova
Lacerta agilis+ jašterica bystrá+
Lacerta clarkorum jašterica
Lacerta dugesii jašterica Dugesova
Lacerta graeca jašterica ostropyská
Lacerta horvathi jašterica Horvathova
Lacerta lepida jašterica pôvabná
Lacerta parva jašterica trpasličia
Lacerta princeps jašterica skalná
Lacerta schreiberi jašterica Schreiberova
Lacerta trilineata jašterica smaragdová
Lacerta viridis+ jašterica zelená+
Ophisops elegans jašterica hadoboká
Podarcis erhardii jašterica Erhardova
Podarcis filfolensis jašterica sieťovaná
Podarcis lilfordi jašterica Lilfordova
Podarcis melisellensis jašterica jadranská
Podarcis milensis jašterica kykladská
Podarcis muralis+ jašterica múrová+
Podarcis peloponnesiaca jašterica lesklá
Podarcis pityusensis jašterica drobnohlavá
Podarcis sicula jašterica ruinová
Podarcis taurica jašterica trávna
Podarcis tiliguerta jašterica tyrhenská
Podarcis wagleriana jašterica Waglerova

Anguidae

Ophisaurus apodus slepúch beznohý

Scincidae

Ablepharus kitaibelii+ krátkonôžka štíhla+
Chalcides bedriagai scink Bedriagov
Chalcides ocellatus scink oceľový
Chalcides sexlineatus scink pásavý
* Chalcides simonyi
(Chalcides occidentalis) scink Simonov
Chalcides viridianus scink zelenkastý
Ophiomorus punctatissimus scink hadovitý

OPHIDIA

Colubridae

Coluber cypriensis užovka
Coluber gemonensis užovka zlostná
Coluber hippocrepis užovka podkovovitá
* Coluber jugularis 2) užovka žltobruchá
* Coluber najadum 3) užovka štíhla
Coluber viridiflavus užovka žltozelená
Coronella austriaca+ užovka hladká+
Elaphe longissima+ užovka stromová+
Elaphe quatuorlineata užovka štvorpása
Elaphe situla užovka leopardovitá
Natrix megalocephala užovka veľkohlavá
Natrix tessellata+ užovka fŕkaná+
Telescopus fallax užovka nočná

Viperidae

Vipera albizona vretenica
Vipera ammodytes vretenica rožkatá
Vipera barani vretenica Baranova
Vipera kaznakovi vretenica Kaznakova
Vipera latasti vretenica ostronosá
* Vipera lebetina 4) vretenica levantská
Vipera pontica vretenica pontská
Vipera ursinii vretenica stepná
Vipera wagneri vretenica Wagnerova
Vipera xanthina vretenica horská

Amphibia (Obojživelníky)

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica salamandra zlatopása
Euproctus asper salamandra horská
Euproctus montanus salamandra vrchovská
Euproctus platycephalus salamandra šťukohlavá
* Mertensiella luschani
(Salamandra luschani) salamandra Luschanova
* Salamandra atra 5) salamandra čierna
Salamandrina terdigitata salamandra okuliarnatá
Triturus carnifex mlok dravý
Triturus cristatus+ mlok hrebenatý+
Triturus dobrogicus+ mlok dunajský+
Triturus italicus mlok ostrochvostý
Triturus karelinii mlok Karelinov
Triturus montandoni+ mlok karpatský+

Plethodontidae

* Speleomantes flavus
(Hydromantes flavus) mločík žltý
* Speleomantes genei
(Hydromantes genei) mločík jaskynný
* Speleomantes imperialis
(Hydromantes imperialis) mločík cisársky
* Speleomantes italicus
(Hydromantes italicus) mločík nočný
Speleomantes supramontis
(Hydromantes supramontis) mločík horský

Proteidae

Proteus anguinus jaskyniar vodný

ANURA

Discoglossidae

Alytes cisternasii kunka Cisternasiova
Alytes muletensis kunka baleárska
Alytes obstetricans kunka starostlivá
Bombina bombina+ kunka červenobruchá+
Bombina variegata+ kunka žltobruchá+
Discoglossus galganoi kunka
Discoglossus jeanneae kunka
Discoglossus montalentii kunka
Discoglossus pictus kunka maľovaná
Discoglossus sardus kunka pestrá
Neurergus crocatus
Neurergus strauchi

Pelobatidae

Pelobates cultripes hrabavka ostronohá
Pelobates fuscus+ hrabavka škvrnitá+
Pelobates syriacus hrabavka plochohlavá
Pelodytes caucasicus hrabavka bahenná

Bufonidae

Bufo calamita ropucha krátkonohá
Bufo viridis+ ropucha zelená+

Hylidae

Hyla arborea+ rosnička zelená+
Hyla meridionalis rosnička západná
Hyla sarda rosnička tyrhenská

Ranidae

Rana arvalis+ skokan ostropyský+
Rana dalmatina+ skokan štíhly+
Rana holtzi skokan Holtzov
Rana iberica skokan dlhonohý
Rana italica skokan
Rana latastei skokan Latasteov

Pisces (Ryby)

CHONDRICHTHYES

PLEUROTREMATA

Lamnidae

Carcharodon carcharias (Med.) lamna ľudožravá

OSTEICHTHYES

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lethenteron zanandrai (Med.) mihuľa Zanandreova

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser naccarii jeseter jadranský
Acipenser sturio (Med.) jeseter veľký
Huso huso (Med.)+ vyza veľká+

SALMONIFORMES

Umbridae

Umbra krameri+ blatniak tmavý+

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Pomatoschistus canestrinii (Med.) býčko Canestriniov
Pomatoschistus tortonesei (Med.) býčko

SYNENTOGNATHI

Belonidae

Hippocampus hippocampus (Med.) koník krátkopyský
Hippocampus ramulosus (Med.) koník morský

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius fasciatus (Med.) kaprozúbka pásikavá
Aphanius iberus (Med.) kaprozúbka západostredomorská
Valencia hispanica kaprozúbka valencijská

PERCIFORMES

Percidae

Zingel asper kolok rhónsky

INVERTEBRATA (BEZSTAVOVCE)

Arthropoda (Článkonožce)

INSECTA

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Aeshna viridis
Brachythemis fuscopalliata
Calopteryx syriaca hadovka sýrska
Coenagrion freyi
Coenagrion mercuriale
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons vážka bieločelá
Leucorrhinia caudalis vážka
Leucorrhinia pectoralis vážka
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia+
Oxygastra curtisii
Stylurus (= Gomphus) flavipes+ klinovka žltonohá+
Sympecma braueri šidlovka Brauerova

Orthoptera

Baetica ustulata
Saga pedo+ sága stepná+

Coleoptera

Buprestis splendens+
Carabus olympiae
Cerambyx cerdo+ fuzáč veľký+
Cucujus cinnaberinus+ plocháč červený+
Dytiscus latissimus+ potápnik široký+
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita+ pižmovec hnedý+
Rosalia alpina+ fuzáč alpský+

Lepidoptera

Apatura metis dúhovec balkánsky
Coenonympha hero+ očkáň lesostepný+
Coenonympha oedippus očkáň rašelinový
Erebia calcaria očkáň východoalpský
Erebia christi očkáň Raetzerov
Erebia sudetica očkáň vysokohorský
Eriogaster catax priadkovec trnkový
Euphydryas (Eurodryas) aurinia hnedáčik chrastavcový
Fabriciana elisa perlovec korzický
Hyles hippophaes
Hypodryas maturna hnedáčik osikový
Lopinga achine+ očkáň matonohový+
Lycaena dispar ohniváčik veľký
Maculinea arion+ modráčik čiernoškvrnný+
Maculinea nausithous+ modráčik tmavý+
Maculinea teleius+ modráčik väčší+
Melanargia arge očkáň juhotaliansky
Papilio alexanor vidlochvost horský
Papilio hospiton vidlochvost korzický
Parnassius apollo+ jasoň červenooký+
Parnassius mnemosyne+ jasoň chochlačkový+
Plebicula golgus modráčik nevadský
Polyommatus galloi
Polyommatus humedasae
Proserpinus prosperpina+ lišaj pupalkový+
Zerynthia polyxena+ pestroň vlkovcový+

ARACHNIDA

Araneae

Macrothele calpeiana

CRUSTACEA

Decapoda

Ocypode cursor (Med.)
Pachyplasma giganteum (Med.)

Mollusca (Mäkkýše)

GASTROPODA

Dyotocardia

Gibbula nivosa (Med.)
Patella ferruginea (Med.)
Patella nigra (Med.)

Monotocardia

Charonia rubicunda (= C. lampas =
C. nodiferum) (Med.)
Charonia tritonis (= C. seguenziae) (Med.)
Dendropoma petraeum (Med.)
Erosaria spurca (Med.)
Luria lurida (= Cypraea lurida) (Med.)
Mitra zonata (Med.)
Ranella olearia (Med.)
Schilderia achatidea (Med.)
Tonna galea (Med.)
Zonaria pyrum (Med.)
Stylommatophora
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
* Discus defloratus 6)
Discus guerinianus
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera auricularia

Mytiloida

Lithophaga lithophaga (Med.)
Pinna pernula (Med.)

Myoida

Pholas dactylus (Med.)

Echinoderma

ASTERIDAE

Asterina pancerii (Med.)
Ophidiaster ophidianus (Med.)

ECHINIDAE

Centrostephanus longispinus (Med.)

Cnidaria

HYDROZOA

Errina aspera (Med.)

ANTHOZOA

Astroides calycularis (Med.)
Gerardia savaglia (Med.)

Spongi

PORIFERA

Aplysina cavernicola (Med.)
Asbestopluma hypogea (Med.)
Axinelle polyploides (Med.)
Petrobiona massiliana (Med.)

Poznámky:

Tretieho decembra 1993 Stály výbor dohovoru prijal odporúčanie
č. 39 (1993):
Stály výbor Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich
organizmov a prírodných stanovíšť v súlade s článkom 14 dohovoru
odporúča zmluvným stranám zohľadniť pri implementácii dohovoru
tieto poznámky. Druhy, ktorých názov sa zmenil, sú označené
hviezdičkou, pôvodný názov je v zátvorkách. Poznámky pod čiarou sa
vzťahujú na taxonomické upresnenie niektorých taxónov.

1) Mauremys caspica sa rozdelil na dva nové druhy:
Mauremys caspica
Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa)
2) Coluber jugularis sa rozdelil na dva nové druhy:
Coluber jugularis
Coluber caspius (Coluber jugularis caspius)
3) Coluber najadum sa rozdelil na dva nové druhy:
Coluber najadum
Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps)
4) Vipera lebetina sa rozdelil na dva nové druhy:
Vipera lebetina
Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
5) Salamandra atra sa rozdelil na dva nové druhy:
Salamandra atra
Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)
6) Discus defloratus sa nepovažuje za taxonomicky platný druh.
Keďže bol opísaný na základe niekoľkých exemplárov, je zaradený
do rôznych druhov rodu Discus.

PRÍL.III
CHRÁNENÉ DRUHY ŽIVOČÍCHOV
(k 6. marcu 1997)

Plusom (+) označené druhy - druhy voľne žijúce na Slovensku

VERTEBRATA (STAVOVCE)

Mammalia (Cicavce)

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus europaeus jež bledý

Soricidae

všetky druhy

MICROCHIROPTERA

Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus+ netopier hvízdavý+

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus capensis (europaeus) zajac africký
Lepus timidus zajac belák

RODENTIA

Sciuridae

Marmota marmota+ svišť vrchovský+
Sciurus vulgaris+ veverica stromová+

Castoridae

Castor fiber+ bobor riečny+

Muridae

Microtus cabrerae hraboš iberský
Microtus nivalis (lebrunii)+ hraboš snežný+
Microtus ratticeps (oeconomus)+ hraboš severský+

Gliridae

všetky druhy

CETACEA

všetky druhy neuvedené v prílohe č. II

CARNIVORA

Mustelidae

Martes foina+ kuna skalná+
Martes martes+ kuna lesná+
Meles meles+ jazvec lesný+
Mustela erminea+ lasica hranostaj+
Mustela nivalis+ lasica myšožravá+
Putorius (Mustela) putorius+ tchor tmavý+
Vormela peregusna tchor škvrnitý

Viverridae

všetky druhy

Felidae

Lynx lynx+ rys ostrovid+

PINNIPEDIA

Phocidae

Cystophora cristata tuleň mechúrnatý
Erignathus barbatus tuleň dlhofúzy
Pagophilus groenlandicus
(Phoca groenlandica) tuleň grónsky
Phoca vitulina tuleň severský
Pusa (Phoca) hispida tuleň krúžkavý
Halichoerus grypus tuleň kužeľozubý

ARTIODACTYLA

Suidae

Sus scrofa meridionalis diviak lesný korzický

Cervidae

všetky druhy

Bovidae

Bison bonasus+ zubor hrivnatý+
Capra ibex kozorožec horský
Capra pyrenaica kozorožec lýrorohý
Ovis aries (musimon, ammon)+ muflón lesný+
Rupicapra rupicapra+ kamzík horský+

Aves (Vtáky)

všetky druhy neuvedené v prílohe č. II okrem

Columba palumbus+ holub hrivnák+
Corvus corone (corone a cornix)+ vrana túlavá (východo-
aj západoeurópska)+
Corvus frugilegus+ havran poľný+
Corvus monedula+ kavka tmavá+
Garrulus glandarius+ sojka škriekavá+
Larus argentatus+ čajka striebristá+
Larus fuscus+ čajka tmavá+
Larus marinus+ čajka morská+
Passer domesticus+ vrabec domový+
Sturnus vulgaris+ škorec lesklý+
Pica pica+ straka čiernozobá+

Reptilia (Plazy)

všetky druhy neuvedené v prílohe č. II

Amphibia (Obojživelníky)

všetky druhy neuvedené v prílohe č. II

Pisces (Ryby)

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon hellenicum mihuľa grécka
Eudontomyzon mariae mihuľa pontická
Eudontomyzon vladykovi mihuľa Vladykovova
Lampetra fluviatilis+ mihuľa riečna+
Lampetra planeri+ mihuľa potočná+
Lampetra zanandreai mihuľa Zanandreova
Petromyzon marinus+ mihuľa morská+

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser ruthenus+ jeseter malý+
Acipenser stellatus+ jeseter hviezdnatý+
Acipenser sturio jeseter veľký
Huso huso+ vyza veľká+

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa alosa alóza obyčajná
Alosa fallox alóza finta
Alosa pontica alóza pontická

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus - všetky druhy

Thymallidae

Thymallus thymallus+ lipeň tymianový+

Salmonidae

Hucho hucho+ hlavátka podunajská+
Salmo salar *)+ losos atlantický+

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Abramis ballerus+ pleskáč siný+
Abramis sapa+ pleskáč tuponosý+
Abramis vimba pleskáč sťahovavý
Alburnoides bipunctatus+ ploska pásavá+
Alburnus albidus belička striebristá
Aspius aspius+ boleň dravý+
Barbus bocagei mrena Bocageova
Barbus comiza mrena španielska
Barbus meridionalis+ mrena stredomorská+
Barbus microcephalus mrena drobnohlavá
Barbus peloponesis mrena peloponézska
Barbus plebejus mrena talianska
Barbus sclateri mrena Sclaterova
Barbus steindachneri mrena Steindachnerova
Chalcalburnus chalcoides belica veľká
Chondrostoma genei podustva Geneova
Chondrostoma kneri podustva Knerova
Chondrostoma lemingi podustva
Chondrostoma lusitanicum podustva
Chondrostoma nasus+ podustva severná+
Chondrostoma phoxinus podustva čerebľová
Chondrostoma polylepis podustva madrilla
Chondrostoma soetta podustva severotalianska
Chondrostoma toxostoma podustva juhozápadoeurópska
Chondrostoma willkommi podustva guadalquirská
Gobio albipinnatus+ hrúz bieloplutvý+
Gobio kessleri+ hrúz Kesslerov+
Gobio uranoscopus+ hrúz fúzatý+
Leucaspius delineatus+ ovsienka striebristá+
Leucaspius stymphalicus ovsienka stymfalská
Leuciscus illyricus jalec dalmátsky
Leuciscus lucumotis jalec
Leuciscus microlepis jalec drobnošupinkatý
Leuciscus polylepis jalec chorvátsky
Leuciscus pyrenaicus jalec pyrenejský
Leuciscus soufia jalec pásavý
Leuciscus svallize jalec západobalkánsky
Leuciscus turskyi jalec Turského
Leuciscus ukliva jalec cetinský
Pachychilon pictum jalec bodkovaný
Pelecus cultratus+ šabľa krivočiara+
Phoxinellus adspersus čerebľa dalmátska
Phoxinellus hispanicus čerebľa španielska
Pseudophoxinus marathonicus čerebľa maratónska
Pseudophoxinus stymphalicus čerebľa stymfalská
Rhodeus sericeus+ lopatka dúhová+
Rutilus alburnoides plotica Kalandiho
Rutilus arcasii plotica Arcasiova
Rutilus frisii+ plotica čiernomorská+
Rutilus graecus plotica grécka
Rutilus lemmingii plotica Lemmingova
Rutilus macedonicus plotica macedónska
Rutilus macrolepidotus plotica veľkošupinatá
Rutilus pigus+ plotica lesklá+
Rutilus racovitzai plotica Racovitzaiho
Rutilus rubilio plotica juhoeurópska

Cobitidae

Cobitis elongata pĺž balkánsky
Cobitis hassi pĺž Hassov
Cobitis larvata pĺž uzdičkový
Cobitis paludicola pĺž tajovský
Cobitis taenia+ pĺž piesočný+
Cobitis trichonica pĺž
Misgurnis fossilis+ čík bahenný+
Sabanejewia aurata+ pĺž zlatistý+
Sabanejewia calderoni pĺž Calderonov

SILURIFORMES

Siluridae

Siluris aristotelis sumec Aristotelov
Siluris glanis+ sumec fúzatý+

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius fasciatus kaprozúbka pásikavá
Aphanius iberus kaprozúbka západostredomorská

GASTEROSTEIFORMES

Syngnathidae

Syngnathus abaster ihla piesočná
Syngnathus nigrolineatus ihla chaluhová

Gasterosteidae

Pungitius hellenicus pichľavka grécka
Tuntitius platygaster pichľavka deväťpichliačová

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus poecilopus+ hlaváč pásavoplutvý+
Myoxocephalus quadricornis hlaváč štvorrohý

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus baloni+ hrebenačka Balonova+
Gymnocephalus schraetzer+ hrebenačka pásavá+
Stizostedion volgense+ zubáč volžský+
Zingel streber+ kolok vretenovitý+
Zingel zingel+ kolok veľký+

Blenniidae

Blennius fluviatilis slizovec riečny

Gobiidae

Gobius fluviatilis býčko riečny
Gobius kessleri+ býčko Kesslerov+
Gobius nigricans býčko
Gobius ophiocephalus býčko hadohlavý
Gobius syrman býčko syrman
Gobius thressalus býčko
Padogobius martensi býčko Martensov
Padogobius panizzai býčko lagúnový
Pomatoschistus canestrini býčko Canestriniov
Pomatoschistus microps býčko pobrežný
Pomatoschistus minutus býčko trpasličí
Proterorhinus marmoratus+ býčko škvrnitý+

INVERTEBRATA (BEZSTAVOVCE)

Arthropoda (Článkonožce)

INSECTA

Coleoptera

Lucanus cervus+ roháč obyčajný+

Lepidoptera

Graellsia isabellae+ okáň ostrohatý+

CRUSTACEA

Decapoda

Astacus astacus+ rak riečny+
Austropotamobius pallipes rak
Austropotamobius torrentium+ rak riavový+

Mollusca (Mäkkýše)

GASTROPODA

Stylommatophora

Helix pomatia+ slimák obyčajný+

BIVALVIA

Unionida

Margaritifera margaritifera perlorodka riečna
Microcondymaea compressa
Unio elongatulus

Annelida (Obrúčkavce)

HIRUDINEA

Arhynchobdellae

Hirudo medicinalis+ pijavica lekárska+
------------------------------------------------------------------
*) Ustanovenie tejto prílohy neplatí pre druh Salmo salar
v morských vodách.

PRÍL.IV
ZAKÁZANÉ PROSTRIEDKY A SPÔSOBY USMRCOVANIA, ODCHYTU A ĎALŠÍCH
FORIEM VYUŽÍVANIA
(k 6. marcu 1997)

Mammalia (Cicavce)
Slučky (pytliacke oká)
Živé zvieratá použité ako oslepená alebo zmrzačená návnada
Magnetofóny
Elektrické zariadenia na zabíjanie alebo omráčenie
Zdroje umelého osvetlenia
Zrkadlá a iné oslňujúce prostriedky
Zariadenia na osvetlenie terčov
Hľadáčik na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu
alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia
Výbušniny 1)
Siete 2)
Pasce 2)
Jed a návnada napustená jedom alebo usmrcujúcim prostriedkom
Zaplynovanie alebo vydymovanie
Poloautomatické alebo automatické zbrane so zásobníkom, ktorý
môže mať viac ako dva náboje
Lietadlo
Motorové vozidlo v pohybe

Aves (Vtáky)
Slučky 3)
Lepidlá
Háčiky
Živé vtáky použité ako oslepená alebo zmrzačená návnada
Magnetofóny
Elektrické zariadenia na zabíjanie alebo omráčenie
Zdroje umelého osvetlenia
Zrkadlá a iné oslňujúce prostriedky
Zariadenia na osvetlenie terčov
Hľadáčik na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu
alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia
Výbušniny
Siete
Pasce
Jed a návnada napustená jedom alebo usmrcujúcim prostriedkom
Poloautomatické alebo automatické zbrane so zásobníkom, ktorý
môže mať viac ako dva náboje
Lietadlo
Motorové vozidlo v pohybe

Pisces (Ryby) - sladkovodné
Výbušniny
Strelné zbrane
Jed
Anasteziká
Elektrina so striedavým prúdom
Zdroje umelého osvetlenia
Decapoda (Rakovce)
Výbušniny
Jed
------------------------------------------------------------------
1) Okrem lovu veľrýb.
2) Ak sa používajú na zabíjanie vo veľkom rozsahu alebo na
zabíjanie bez výberu.
3) Okrem rodu Lagopus severne od 58 stupňa severnej zemepisnej
šírky.