Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Stromový zákon - petícia (ukončená)

Aktualizované - 3.1.2011

STROMOVÝ ZÁKON
Za skutočnú ochranu prírodných rezervácií a mestskej zelene
PETÍCIA

 

1.Na Slovensku v súčasnej dobe neexistuje účinná ochrana mestskej zelene. Žiadame zákonodarcov, aby v zákone o ochrane prírody a krajiny zakotvili povinnosť miest a obcí vyhlásiť časť mestskej zelene za chránenú zeleň. Vyňať konkrétnu plochu chránenej zelene z takéhoto ochranného režimu by bolo možné len obecným referendom.

2.Na Slovensku sa v súčasnej dobe môže ťažiť vo všetkých lesoch. Aj v lesoch, ktoré sú v národných parkoch a v najprísnejších rezerváciách. Žiadame zákonodarcov, aby v zákone o lesoch a v zákone o ochrane prírody a krajiny zabezpečili ochranu lesov tak, aby na Slovensku vznikli územia, v ktorých sa nebude ťažiť za žiadnych okolností. Z tohto pravidla nesmú byť možné výnimky a vyňatie územia z takéhoto ochranného režimu by bolo možné len zmenou zákona.

Petíciu predkladajú:

 • Ing. Karol Kaliský, lesník
 • Ing. Tomáš Vančura, lesník, bývalý riaditeľ Správy TANAP
 • Ing. Ján Topercer, Csc., zoológ a ekológ
 • RNDr. František Kele, PhD., geograf a cestovateľ
 • Mgr. Daniel Pastirčák, básnik a kazateľ
 • Dr. Pavel Dvořák, historik a publicista
 • Ing. Juraj Lukáč, náčelník LZ VLK
 • Ing. Štefan Szabó, PhD., predseda OZ SOSNA
 • Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa
 • Ing. Martina Paulíková, aktivistka OZ Združenie Slatinka
 • Mgr. Juraj Smatana, učiteľ a občiansky aktivista
 • Ing. Eva Turková, učiteľka
 • Ing. Marián Čaučík, aktivista Hnutia kresťanských spoločenstiev detí eRko
 • RNDr. Marcel Uhrin, zoológ, bývalý riaditeľ Správy NP Muránska planina

Ako to bolo:

 1. V roku 2008 sme sformulovali text petície „Stromy, o ktoré sa nemusíme báť“, ustanovili petičný výbor a určili sme osobu pre styk s orgánom vybavujúcim petíciu (Ing. Juraj Lukáč)
 2. V roku 2008 a 2009 sme zbierali podpisy k petícii
 3. Na Deň Zeme 22. 4. 2009 sme petíciu odovzdali Kancelárii Národnej rady SR. Odovzdaných bolo 49 696 podpisov.
 4. Listom z 12. 5. 2009 (č. P-10/2009-RPPS) vedúci Kancelárie NR SR pán Viktor Stromček oznámil, že petícia spĺňa
  všetky zákonné náležitosti. Po preskúmaní petičných hárkov konštatovala NR SR, že petíciu podpísalo platným
  spôsobom 40 508 občanov (9 188 záznamov nespĺňalo zákonné požiadavky).
 5. Predseda NR SR dňa 6. 5. 2009 pridelil petíciu na ďalšie konanie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.
 6. Od 12. 5. 2009 do 18. 5. 2010 nikto neinformoval osobu určenú na styk s orgánom verejnej správy v súvislosti s petíciou ani LZ VLK o ďalších krokoch v súvislosti s petíciou a jej požiadavkami. Zápisnice a uznesenia predmetného výboru uverejnené na www.nrsr.sk neobsahovali žiadnu informáciu o petícií.
 7. 18. 5. 2010 LZ VLK požiadal Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody o informáciu, ako bola petícia vybavená.
 8. 19. 5. 2010 bol LZ VLK doručený mail od tajomníka predmetného výboru nasledujúceho znenia: „Dobrý deň, v odpovedi na Vašu otázku uvádzam, že Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody Vašu petíciu vzal na vedomie a rozhodol sa vecný problém, na ktorý poukazujete, riešiť v zákonoch, pri ktorých vystupuje výbor ako gestorský. Vecne je problematika, ktorú ste nastolili, riešená (vo forme pozmeňujúcich návrhov vyplývajúcich z predloženej petície, ktorú členovia výboru dostali rozdanú ako jeden z viacerých podkladov na rokovanie pri schvaľovaní zákonov) v týchto zákonoch: zákon č. 145/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ďalej v novelizácii zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny a v jej rámci aj novela zákona o lesoch t.j. zákon č. 326/2005 Z.z. Iba pre Vašu informáciu uvádzam, že náš výbor obdobne postupoval i pri petícii „Stop uránu na Slovensku“, keď ju riešil novelizáciou troch zákonov a to stavebného, banského a geologického. Záverom iba toľko, že ako iste viete každý zákon je výsledkom určitej dohody zákonodarcov. Ďakujem za Váš podnet a verím, že i v budúcnosti svojimi podnetmi prispejete k ďalšiemu zdokonaľovaniu zákonov smerujúcich k ochrane životného prostredia.“ Petícia „Stop uránu na Slovensku“ ale v zápisnici a uznesení predmetného výboru figuruje a je uverejnená na www.nrsr.sk. Zo zápisníc zo zasadnutí Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody vyplývalo ku dňu 2. 6. 2010, že od 6. 5. 2009 až do 2. 6. 2010 nebola predmetom rokovania výboru petícia Stromy, o ktoré sa nemusíme báť.
 9. 1. 6. 2010 zaslal Ing. Juraj Lukáč a ďalší jednotlivci, ktorí petíciu podpísali, sťažnosť predsedovi NR SR (Pavol Paška) kvôli porušeniu občianskych práv.
 10. 3. 6. 2010 Ing. Juraj Lukáč zaslal na Ústavný súd SR sťažnosť, v ktorej požaduje prijať uznesenie, že bola porušenáÚstava Slovenskej republiky, ktorá zaručuje každému občanovi obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.
 11. 21. 7. 2010 sme získali Zápisnicu a uznesenie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, ktorý sa na svojej schôdzi zaoberá petíciou. Táto schôdza sa ale konala až 10. 6. 2010 (dva dni pred parlamentnými voľbami) a uznesenie vzniklo len kvôli našim sťažnostiam na rôzne štátne orgány.
 12. 17. 9. 2010 bola právnej zástupkyni Ing. Juraja Lukáča doručená výzva z Ústavného súdu, spolu s vyjadrením pána Richarda Sulíka, predsedu NR SR, že podľa NR SR je všetko v poriadku a nebol porušený zákon.
 13. 28. 10. 2010 prijal Ústavný súd sťažnosť Ing. Juraja Lukáča na ďalšie konanie (sp. Zn. ÚS 409/2010)
 14. K sťažnosti sa vyjadril opätovne predseda NR SR, pán Richard Sulík, ktorý vo svojom vyjadrení uviedol, že vzhľadom na to, že krátko po podaní sťažnosti na Ústavný súd bola petícia sťažovateľa vybavená, mal zobrať svoju sťažnosť späť. Súčasne pán Sulík tvrdí, že pre NR SR neplatia žiadne lehoty pre prerokovanie petície.
 15. Doposiaľ nebolo Ing. Jurajovi Lukáčovi ako osobe určenej na styk s orgánom vybavujúcim petíciu, doručené písomné upovedomenie o spôsobe vybavenia petície.
 16. 22. 12. 2010 Ústavný súd SR rozhodol o sťažnosti Ing. Juraja Lukáča. Základné právo Ing. Juraja Lukáča podľa čl. 27 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom Národnej rady Slovenskej republiky pri vybavovaní petície "Stromy, o ktoré sa nemusíme báť" porušené bolo.


14.12.2010 sme NR SR odovzdali petíciu "Stromový zákon".