Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Vaše percentá z daní pomáhajú...

LZ VLK je aj v roku 2024 zapísaný v zozname prijímateľov, ktorým sa môže poukázať podiel zaplatenej dane, čo znamená, že aj v roku 2024 nám môžete poukázať časť vašej dane.

Ako sme použili poskytnuté prostriedky doteraz

V rokoch 2002 - 2005 ste nám venovali spolu 39 969,40 €, ktoré sme použili na záchranu 160 hektárového jedľovobukového lesa v Národnej prírodnej rezervácii Suchá dolina v TANAPe. Tento les mal byť už vyrúbaný, ale zachránili ho vami venované finančné prostriedky, ktoré ho umožnili prenajať na štyridsať rokov.

V rokoch 2004 až 2021 ste nám poukázali spolu sumu 703 251,48 €, ktorú sme použili na činnosť LZ VLK takto: Zachraňujeme lesy - 392 343,63 €, Zachraňujeme dravce - 175 072,14 €, Gaia-náš domov - 83 945,26 €, Vydavateľstvo ABIES - 45 097,07 € a na réžiu 6 793,37 €. V roku 2022 ste nám venovali 59 838,16 € a v roku 2023 sumu 43 054,14 €, tieto prostriedky rozdelíme medzi programy LZ VLK podobným kľúčom ako v minulosti.

Ako poukázať 2% svojej dane VLKu

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba

 • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (3%) z vašej dane za rok 2023 nie je nižšia ako 3 €.
 • Vyplňte údaje o Lesoochranárskom zoskupení VLK do príslušných oddielov v daňovom priznaní a sumu zodpovedajúcu:
  - 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2023
  - 3% z dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2023 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

 • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (1%) z vašej dane za rok 2023 nie je nižšia ako 8 €.
 • Do príslušných oddielov v daňovom priznaní vyplňte údaje o Lesoochranárskom zoskupení VLK a sumu zodpovedajúcu 2% z dane, ak ste POSKYTLI finančný dar na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba LZ VLK) v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania, alebo 1% z dane, ak ste ho NEPOSKYTLI..
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2023 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak ste zamestanec

 • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani za rok 2023.
 • Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3 €.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej:
  - 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2023
  - 3% z dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu..
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2024.
Údaje o Lesoochranárskom zoskupení VLK:
Názov organizácie: Lesoochranárske zoskupenie VLK
Identifikačné číslo organizácie: 31303862

I Z MALÝCH PEŇAZÍ MÔŽE BYŤ VEĽKÝ LES

Prílohy:

príloha: VYHLÁSENIE.pdf [126.23 KB]