Collection status

Buy your own tree
313 302,58 EUR and
711 707,08 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě
wilderoben
zoznam.sk

Modré hory hlavnou cenou v súťaži o lesoch

Základné a stredné školy, ktoré sa svojimi lesoochranársky zameranými aktivitami v tomto školskom roku zapoja do celoslovenskej súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu roka, majú šancu získať titul Lesoochranárska škola 2015 a spolu s ním hlavnú cenu, ktorou je koncert hudobného zoskupenia Modré hory na pôde víťaznej školy.

Dvanásty ročník súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu v školskom roku 2014/2015 vyhlasuje Lesoochranárske zoskupenie VLK spolu s partnermi Nadáciou Aevis a OZ TATRY. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy, ktoré sa počas tohto školského roka zamerajú na aktivity vedúce k zvyšovaniu vedomostí svojich žiakov o lesoch, o dôvodoch, pre ktoré je nutné ich chrániť, o chránených územiach v bližšom či vzdialenejšom okolí školy a zároveň si svoje získané vedomosti overia priamo v teréne, počas zážitkového učenia v prírode, na exkurziách či vychádzkach. Súťaž je príležitosťou aj pre samotných žiakov, aby si všímali, čo sa deje nielen v lesoch, ale aj v bezprostrednej blízkosti ich obcí a miest, či nemiznú stromy z lúk, okolo potokov a riek alebo aj mestská zeleň. O problematike lesov sa môžu učiť nielen priamo na hodinách, ale aj počas prednášok s externými odborníkmi zo štátnej ochrany prírody, mimovládnych organizácií, s lesníkmi. Získané vedomosti môžu odovzdávať svojim mladším spolužiakom, ale aj širokej verejnosti priamo v obciach, prostredníctvom lokálnych médií či výstavy LZ VLK Divočina zachráni svet, ak pre ňu nájdu vhodné priestory v meste či obci. Na inšpiráciu školám tiež poslúži leták Čo môžete urobiť pre lesy.
Uzávierka súťaže je 15. 5. 2015, dokedy môžu školy poslať popis svojich aktivít na adresu LZ VLK, 082 13 Tulčík 310. Najlepšie školy bude vyberať porota zložená z organizátorov súťaže a výsledky budú vyhlásené v priebehu júna 2015. Hlavnou cenou pre víťaznú školu bude živý koncert zaujímavého hip-hopového zoskupenia Modré hory, ktorého najnovšie CD bolo ocenené v rámci Rádio_Head Awards 2013, čo je odovzdávanie hudobných cien Rádia_FM. Ďalšie školy so zaujímavými aktivitami získajú publikácie alebo DVD s tematikou lesov a každá škola, ktorá sa do súťaže zapojí, dostane spolu s vyhodnocujúcim letákom aj darček.

Podrobnejšie informácie školy nájdu v liste a v letáku na stránkach wolf.sk a aevis.sk. Nadácia Aevis má na svojej stránke aj prehľadný archív z predošlých ročníkov, kde sa tiež dá nájsť inšpirácia, akým lesoochranárskym aktivitám sa venovať.

Viliam Bartuš
LZ VLK

História súťaže – informácie o minulých ročníkoch.

príloha: LOS 2015_letak Co mozete urobit.pdf [303.28 KB]
príloha: LOS 2015_list a plagat.pdf [165.01 KB]

Najlepšia Lesoochranárska škola 2015 si vychutná atmosféru Modrých hôr

Titul Lesoochranárska škola 2015 za aktivity v školskom roku 2014 – 2015 získala Spojená škola Letná z Popradu. Jej žiaci sa môžu tešiť na hlavnú cenu, živý benefičný koncert zaujímavého projektu Modré hory, za ktorým stoja raperi Lyrik a Bene. Uskutoční sa 29. júna o 13.00 hodine v priestoroch školy.

Koncertom pre víťaznú školu sa končí 12. ročník celoslovenskej súťaže pre základné a stredné školy, ktorú organizovalo Lesoochranárske zoskupenie VLK spolu s partnermi súťaže Občianskym združením TATRY a Nadáciou Aevis. Popis svojich lesoochranársky zameraných aktivít uskutočnených v tomto školskom roku zaslalo 12 základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Hodnotiaca porota zložená zo zástupcov uvedených organizácií vyberala víťaza z troch najaktívnejších škôl, ktoré sa venovali odovzdávaniu vedomostí o lesoch a ich význame nielen v škole, ale aj priamo v lese a boli aktívne v šírení získaných poznatkov smerom k širokej verejnosti. Spojená škola Letná získala nakoniec u porotcov najviac bodov. Na prírodovedných predmetoch i vonku počas zážitkového učenia sa zamerali na lesy a ich ochranu a na búranie predsudkov voči vlkovi. Žiaci si pozreli tematicky zamerané filmy i výstavu, vypočuli prezentáciu o ochrane lesov a tvorili knihy o Tatrách do súťaže Les ukrytý v knihe. Na rozšírenie Súkromnej rezervácie Vlčia v Čergove prispeli úctyhodnou sumou 230 € získanou predajom darčekových predmetov na žiackej burze, ktoré si sami vyrobili v rámci tvorivých dielní. Pomáhali na infostánku v meste, zbierali podpisy pod petíciu na ochranu vlkov a o svojich aktivitách informovali prostredníctvom lokálnych médií.

Základná škola s MŠ Tajovského v Poprade a Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici získali čestné uznanie a knižné publikácie. Popradská škola zaujala kreativitou pri oslovení rôznych cieľových skupín – na škole premietali filmy, vysielali rozhlasovú hru a pripravili multimediálne prezentácie, ktoré sú k dispozícii aj širokej verejnosti (napr. na webovej stránke tuul.sk/material/chranme-lesy/). Počas infostánku na škole vyzbierali na rozšírenie SPR Vlčia 100 €. Štiavnické gymnázium v priebehu školského roka organizovalo okrem iných aktivít infostánky pre širokú verejnosť, dvakrát v uliciach mesta a do tretice počas vianočnej akcie na škole a pre študentov pripravili tri odborné prednášky. Zaujímavosťou je, že za väčšinou aktivít v tomto prípade stála študentka, ktorá aj školu do súťaže prihlásila.
Všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa zapojili nielen do tohto ročníka, ale aj do všetkých predchádzajúcich, patrí naša hlboká úcta a srdečná vďaka za všetko, čo robili a robia pre lesy a ich obyvateľov. Naša veľká vďaka tiež patrí predstaviteľom projektu Modré hory za odohratie koncertu bez nároku na honorár.
Zatiaľ sme sa rozhodli ďalší ročník nevyhlasovať. Naďalej však v rámci svojich možností budeme aktivity škôl v tejto oblasti sledovať a aktívnej škole udelíme titul Lesoochranárska škola.

Ing. Juraj Lukáč
náčelník LZ VLK

Kontakt: Viliam Bartuš, 0911-779020

príloha: LOS 2015_vyhodnotenie1.pdf [427.31 KB]