Collection status

Buy your own tree
291 190,10 EUR and
679 744,98 CZK

THANK YOU!

Actual themes

Actual exchange rate

77 - crown
2,77 €

ekolist po drátě

wilderoben

Strieľanie medveďov

V roku 2007 bolo Ministerstvom životného prostredia opätovne povolených 51 odstrelov medveďov v rámci tzv. regulačného lovu. V roku 2008 sme preto podali na súd 51 žalôb týkajúcich sa nezákonného povoľovania odstrelov. Namietali sme nedostatočne vypracované žiadosti, nezdokumentovanie škôd, ktoré dané jedince spôsobili, neúčinnosť regulačného lovu náhodne vybraných jedincov a nedostatočné znalosti o populácii medveďov na Slovensku. Súd nám dal za pravdu a v prebiehajúcich konaniach sme zatiaľ vyhrali všetkých 51 prejednaných žalôb.

Medveď hnedý (Ursus arctos L.)

Medveď hnedý je z medzinárodného pohľadu mimoriadne vzácny a vyhynutím ohrozený živočích, ktorý sa v južnej a západnej Európe už takmer nevyskytuje. Na Slovensku je zaradený medzi celoročne chránené druhy živočíchov so stanovenou spoločenskou hodnotou 80 000,-Sk a podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je ho zakázané chytať, zraňovať alebo usmrtiť. (Zákon č. 543/2002, vykonávacia vyhláška 24/2003)... ďalej.


Mlady medveď v Západných Tatrách

Medvede

Medveď je naša najväčšia šelma. V Európe sa vyskytuje v Škandinávii, Karpatoch, Balkáne, Alpách a Pyrenejach. Je to všežravec, konzumuje zelené časti rastlín, plody či korienky. Na jar vyhľadáva zdochliny. Experti odhadujú jeho stav na Slovensku na menej ako 700 kusov. Skutočná početnosť medveďa je ale štátnym zodpovedným orgánom neznáma (príloha 1). Medveď bol starými Slovanmi uctievaný ako apotropaické zviera - chrániace pred zlými silami. Ešte donedávna bola postava preoblečená za medveďa súčasťou rusínskych svadieb na východnom Slovensku.... ďalej

Lov medveďov v roku 2005

VLK je účastníkom všetkých správnych konaní, v ktorých sa rozhoduje o udelení výnimiek z celoročnej ochrany medveďov. Do začiatku mája požiadali poľovníci o výnimku na lov 101 medveďov. MŽP SR odporučilo lov 65 medveďov a neodporučilo lov 32 medveďov. Stanovisko MŽP SR k lovu zvyšných 4 medveďov zatiaľ nevieme. Žiadne z konaní nie je ukončené a medvede strieľať nemožno.

Lov medveďov v roku 2004

VLK je účastníkom správnych konaní, v ktorých sa rozhoduje o udelení výnimiek z celoročnej ochrany na tzv. regulačný lov medveďov. Regulačný lov umožňuje strieľať medveďov, ktoré nikdy nespôsobili žiadnu škodu na hospodárskych zvieratách, či včelstvách a neohrozili zdravie ľudí. Je preto nesprávny a požadujeme jeho zastavenie. Regulačný lov by sa nemal uskutočňovať vôbec a lov medveďov by mal byť sústredený na jedincov, ktoré spôsobujú opakované škody na majetku alebo svojím správaním ohrozujú zdravie ľudí.

V roku 2004 ŠOP SR listom z 23. februára odporučila Ministerstvu životného prostredia SR vydať výnimku zo Zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny na lov a usmrtenie 59 medveďov. Poľovníci v tomto roku dosiaľ požiadali o udelenie výnimky na usmrtenie 105 medveďov v rámci regulačného lovu a to: 1 medveďa do 200 kíl, 30 medveďov do 150 kíl, 70 medveďov do 100 kíl a 4 medveďov bez uvedenia hmotnosti

Ministerstvo povolilo odstrel 61 medveďov do 100 kíl a rozhoduje o osude ďalšieho medveďa. Nepovolilo odstrel 39 medveďov. Žiadosti týkajúce sa usmrtenia ďalších 4 medveďov boli zastavené (stav ku dňu 27. 10. 2004). Voči rozhodnutiam, v ktorých MŽP SR povolilo lov medveďov sme podali rozklad, ktoré osobitná komisia zriadená ministrom životného prostredia zamietla. Väčšina rozhodnutí nadobudla právoplatnosť 20. septembra 2004.

Zároveň so žiadosťami o regulačný lov ministerstvo riešilo i žiadosti o ochranný odstrel ďalších 19 medveďov spôsobujúcich hospodárske straty alebo ohrozujúcich zdravie ľudí. ...