Počasie: Čergov

Čergov
Sobota Noc -10 °C
Noc -6 °C
Nedeľa Noc -10 °C
Noc -6 °C