Stav zbierok

Kúp si svoj strom
Do 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
Od 1.1.2009:
189 526,48 EUR
474 419,39 CZK

ĎAKUJEME!

Aktuálny kurz

77 - korunáčka
2,77 €

ekolist po drátě

Vaše percentá z daní pomáhajú...

LZ VLK je aj v roku 2018 zapísaný v zozname prijímateľov, ktorým sa môže poukázať podiel zaplatenej dane, čo znamená, že aj v roku 2018 nám môžete poukázať časť vašej dane.

Ako sme použili poskytnuté prostriedky doteraz

V rokoch 2002 - 2005 ste nám venovali spolu 39 969,40 €, ktoré sme použili na záchranu 160 hektárového jedľovobukového lesa v Národnej prírodnej rezervácii Suchá dolina v TANAPe. Tento les mal byť už vyrúbaný, ale zachránili ho vami venované finančné prostriedky, ktoré ho umožnili prenajať na štyridsať rokov.

V rokoch 2004 až 2015 ste nám poukázali spolu sumu 338 682,03 €, ktorú sme použili na jednotlivé programy LZ VLK takto: Zachraňujeme lesy - 195 428,70 €, Zachraňujeme dravce - 79 882,84 €, Gaia-náš domov - 32 438,88 €, Vydavateľstvo ABIES - 30 931,61,43 €. V roku 2016 ste nám venovali 39 632,26 € a v roku 2017 sumu 50 249,02 €, tieto prostriedky rozdelíme medzi programy LZ VLK podobným kľúčom ako v minulosti.

Ako poukázať 2% svojej dane VLKu

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba

 • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (3%) z vašej dane za rok 2017 nie je nižšia ako 3 €.
 • Vyplňte údaje o Lesoochranárskom zoskupení VLK do príslušných oddielov v daňovom priznaní a sumu zodpovedajúcu:
  - 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2017
  - 3% z dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov - novinka od roku 2016.
 • Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2017 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

 • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (1%) z vašej dane za rok 2016 nie je nižšia ako 8 €.
 • Do príslušných oddielov v daňovom priznaní vyplňte údaje o Lesoochranárskom zoskupení VLK a sumu zodpovedajúcu 2% z dane, ak ste POSKYTLI finančný dar na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba LZ VLK) v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania, alebo 1% z dane, ak ste ho NEPOSKYTLI..
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov - novinka od roku 2017.
 • Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2017 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak ste zamestanec

 • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani za rok 2017.
 • Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3 €.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej:
  - 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2017
  - 3% z dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu..
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov - novinka od roku 2017.
 • Pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2018.
Údaje o Lesoochranárskom zoskupení VLK:
Názov organizácie: Lesoochranárske zoskupenie VLK
Sídlo organizácie: 082 13 Tulčík 310
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 31303862

I Z MALÝCH PEŇAZÍ MÔŽE BYŤ VEĽKÝ LES

Prílohy:

príloha: Potvrdenie.pdf [69.93 KB]
príloha: Vyhlásenie.pdf [76.06 KB]