Stav zbierok

Kúp si svoj strom
Do 31.12.2008:
3 788 000,- SKK
Od 1.1.2009:
144 107,57 EUR
396 048,15 CZK

ĎAKUJEME!

Aktuálny kurz

77 - korunáčka
2,77 €

ekolist po drátě

Čo robiť, keď ...

Každý deň od Vás dostávame mnoho podnetov na rôzne nelegálne výruby, arogantných motorkárov či poľovníkov, podozrivé aktivity, projekty nešetrné ku krajine a prírode okolo Vás. Snažíme sa Vám aspoň odpovedať či poradiť, väčším kauzám sa aj osobitne venujeme. Sme Vám vďační, že si všímate dianie okolo seba.

Na druhej strane sa ale nemôžeme venovať všetkým prípadom. Tu je potrebná aj Vaša zainteresovanosť. Venujte trochu svojho času takýmto problémom, zapojte aj známych či susedov, ktorí sa možno radi pridajú, a uvidíte, že niekedy stačí naozaj málo a karta sa obráti.

Vy ste spoločnosť. Vy máte tú silu rozhodovania, čo, kde a ako sa bude diať a ako sa kde bude hospodáriť. Tak ju použite.

My Vám poskytneme know-how, budeme tlačiť na zodpovedných, presadzovať zmeny a napĺňať našu stratégiu ochrany lesov i celej krajiny.

Takže, čo robiť, keď:

... V LESE NATRAFÍTE NA MOTORKU, ŠTVORKOLKU, AUTO

 1. Pokúste sa jazdcov zastaviť a zistiť od nich informácie, kto sú, čo robia v lese mimo cesty a kam smerujú. Informujte ich, že sa dopúšťajú trestného činu.
 2. Urobte fotodokumentáciu jazdcov a strojov najlepšie ako sa dá, hlavne poznávacie značky, ak majú, alebo aspoň typ stroja. Zaznačte si miesto a okolnosti stretnutia, smer jazdy a ďalšie informácie, ktoré získate.
 3. Dané skutočnosti oznámte na čísle 158. Políciu môžete požiadať o výjazd na miesto, kde motorky podľa vás smerujú. Záchytnými bodmi môžu byť horské chaty, dedinské krčmy, pohostinstvá. Presný čas vášho telefonátu na políciu si zapíšte a zaznačte si všetky informácie, ktoré ste im poskytli.
 4. Hneď, ako je to možné, spíšte všetky získané informácie o spáchanom trestnom čine na papier a priložte k tomu fotografi e na CD nosiči. Podnet adresujte polícii. Kópiu si ponechajte. Nezabudnite uviesť váš telefonát na číslo 158 (treba uviesť dátum a čas) a tiež to, o čo ste políciu požiadali. V závere podnetu požiadajte o písomné informovanie o priebehu a výsledkoch šetrenia. Podnet spolu s fotoprílohami môžete zaslať na vedomie aj LZ VLK. VLK sa raz ročne bude ofi ciálne informovať o výsledkoch šetrenia. Podnet pošlite doporučenou poštou na adresu: Prezídium Policajného zboru, oddelenie ekonomickej a environmentálnej kriminality odboru kriminálnej polície úradu justičnej a kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, 81272 Bratislava.
 5. Územie atakované motorkármi môžete pravidelne monitorovať a zapisovať si dátumy, časy, miesto výskytu a trasy, po ktorých sa motorkári najčastejšie pohybujú. O vašom monitoringu informujte Prezídium Policajného zboru (kontakt vyššie) so žiadosťou o policajný zásah v danom území. Do monitoringu a prípravy akcie zapojte iba ľudí, ktorým dôverujete. Únik informácií môže celé úsilie zmariť. Prezídium PZ informujte i v prípade, že sa dozviete o organizovaní nelegálnych pretekov.

... CHCETE ZABRÁNIŤ VÝRUBU MESTSKEJ ZELENE

 1. Zistite o výrube čo najviac informácií.
  A) Zistite, či na plánovaný, resp. už realizovaný, výrub existuje rozhodnutie o súhlase na výrub. Rozhodnutie vydáva miestny obecný alebo mestský úrad a na požiadanie vám informáciu o tom, či bol, alebo nebol vydaný súhlas, musia sprostredkovať bezodkladne (ústne alebo i telefonicky) v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
  B) V prípade, že rozhodnutie bolo vydané, pokúste sa ho na úrade získať. Kópiu rozhodnutia vám musia sprístupniť najneskôr do ôsmich pracovných dní od zaevidovania žiadosti. Po získaní rozhodnutia si v ňom prečítajte dôvody na povolenie výrubu a následne, podľa potreby, nás kontaktujte.
  C) Ak súhlas na výrub vydaný nebol, písomne upozornite mestský alebo obecný úrad, že hrozí poškodenie alebo zničenie drevín. Písomné upozornenie môžete vyhotoviť aj ručne priamo na úrade. Na vykonávateľov výrubu zavolajte políciu (tel. č . 158).
 2. Pri nečakanom zistení výrubu môžete hneď volať mestskú, obecnú alebo štátnu políciu. Realizátor výrubu je povinný mať pri sebe súhlas na výrub, ktorým sa po vyzvaní políciou musí preukázať. V povolení je potrebné skontrolovať, či sú pri výrube dodržané podmienky (napr. termín výrubu, množstvo a druh rúbaných stromov, atď.) Polícia je povinná vaše telefonické oznámenie prešetriť a prípadnej nelegálnej činnosti zamedziť. Pred zavolaním polície sa môžete pokúsiť rozhodnutie získať od realizátora i sám. Ten však nie je povinný vám ho ukázať. Nezabudnite výrub a rozhodnutie nafotiť.
 3. 3. Vyrúbané stromy síce už nezachránite, ale informovaním sa o výrube môžete predísť iným výrubom. Základom je opäť zistenie, či bol vydaný súhlas a za akých podmienok. Ak sa vám výrub nepozdáva, napíšte podnet, adresovaný Slovenskej inšpekcii životného prostredia, v ktorom uvediete všetky informácie, ktoré sú vám známe. V podnete je potrebné uviesť svoje kontaktné údaje a zaslať ho na adresu SIŽP – ústredie, Karloveská 2, 844 22 Bratislava (www.sizp.sk). Pokiaľ zistíte, že výrub bol nelegálny, podajte polícii oznámenie so žiadosťou o prešetrenie zrealizovaného výrubu.

... SPOLOČNÉ POĽOVAČKY POKLADÁTE ZA NEETICKÉ

 1. Na základe zákona o informáciách napíšte písomnú žiadosť o informáciu s textom „Na základe ustanovení Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vás týmto žiadam o sprístupnenie nasledovnej informácie: plán spoločných poľovačiek na poľovnú sezónu 2009/2010.“ Žiadosť o informáciu musí obsahovať meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, defi novanie informácie, o ktorú žiadate a spôsob a adresu doručenia sprostredkovanej informácie (napr. poštou na zadanú adresu alebo elektronicky na zadaný e-mail, osobne na úrade, atď.).
 2. Žiadosť adresujte Obvodnému lesnému úradu, ktorý má na starosti územie, o ktoré sa zaujímate. Na sprostredkovanie informácie má úrad 8 dní.
 3. Úrad požiadajte, aby vás o prípadných nahlásených zmenách v pláne spoločných poľovačiek bezodkladne informoval. Informácie o zmenách si pred termínom spoločnej poľovačky overte telefonicky alebo osobne.
 4. Na čísle 158 požiadajte políciu o kontrolu alkoholu v krvi účastníkov spoločnej poľovačky, keďže máte podozrenie na požitie alkoholu.

... V LESE NATRAFÍTE NA ZVYŠKY MŔTVYCH ZVIERAT

 1. Zapíšte si dátum a čas, kedy ste návnadu našli. Pravdepodobne sa jedná o mäsitú návnadu, slúžiacu poľovníkom, resp. pytliakom, na prilákanie dravej zveri.
 2. Podrobne si zapíšte opis návnady a miesto nálezu, vrátane druhu a počtu mŕtvych zvierat. Zistite, či na zvieratách nie sú evidenčné značky, ktoré sú buď vytetované, napríklad na ušiach, alebo sú na plastovom, alebo kovom štítku (tiež zväčša na ušiach). Tieto údaje nafoťte a spíšte.
 3. Nafoťte návnadu samostatne a